LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка трансакційних витрат підприємства

комплексі, так і окремо, що залежить від поставлених цілей, які можуть бути стратегічними або локальними. Так, якщо цілі мають стратегічний характер, найбільш вірогідні результати оцінки впливу трансакційних витрат на ефективність діяльності підприємства можуть бути отримані в результаті використання пірамідального аналізу, аналізу беззбитковості або їх поєднання. Визначення граничних трансакційних витрат також може слугувати цілям стратегічного характеру, але масштаб використання цього методу є значно меншим, ніж попередні два. Тому його використання більш доцільне при розгляді та досягненні цілей локального характеру.

Дослідження показали, що в залежності від масштабу діяльності підприємства, фази його життєвого циклу, рівня інтенсивності конкуренції на ринку, де воно працює, поставлених в різні періоди цілей та завдань запропоновані способи оцінки впливу трансакційних витрат підприємства на ефективність його діяльності можуть використовуватися по-різному й давати при цьому різні, але не суперечливі, результати.


ВИСНОВКИ


У дисертаційній роботі на основі проведеного дослідження здійснено вирішення актуального науково-практичного завдання щодо розробки теоретичних основ та реалізації прикладних способів оцінки трансакційних витрат підприємства.

Основні висновки та результати, отримані в ході дослідження, зводяться до такого.

1. Наявність відповідної інституційної бази - сукупності економічних, політичних і соціальних інститутів - є основною умовою існування ринкового середовища. Трансакційні витрати є необхідним та обов’язковим атрибутом ринкових відносин завдяки їх соціально-економічній природі. Трансакційні витрати в цілому визначаються як витрати економічної взаємодії, у яких би формах вона не протікала. Трансакційні витрати є надзвичайно різноманітними. Вони охоплюють витрати на прийняття рішень, розробку планів й організацію майбутньої діяльності, ведення переговорів про її зміст і умови; витрати на зміну планів, перегляд умов угоди та вирішення спірних питань; витрати на забезпечення того, щоб учасники додержували досягнутої домовленості.

2. Трансакційні витрати формуються на різних рівнях ринкових відносин, унаслідок чого мають різні соціально-економічні джерела виникнення. Якщо на макрорівні трансакційні витрати вивчаються вже досить давно, то дослідження трансакційних витрат, що формуються на рівні підприємства, ще тільки розпочинається, хоча для цього є багато передумов. Головними з них є контрактна природа будь-якого підприємства з погляду неоінституційного аналізу, оскільки будь-який контракт супроводжується трансакційними витратами, та функціонування підприємств за умов конкуренції.

3. Дієвими інструментами вивчення трансакційних витрат підприємства є їх типологія та класифікація. Типологія трансакційних витрат дозволяє виділити їх типи - таксономічні одиниці, розподілити трансакційні витрати за певними групами, які характеризуються єдністю характеру витрат, їх однорідністю. Класифікацію трансакційних витрат підприємства виконано на основі результатів їх типології, вивчення сутності трансакційних витрат, що формуються на рівні підприємства, їх характеристик, огляду та аналізу існуючих класифікацій.

4. Наявність процедур дослідження трансакційних витрат підприємства є важливою передумовою проведення їх оцінки. Вперше розроблені процедури дослідження трансакційних витрат, що формуються на рівні підприємства, ґрунтуються на виконаній у роботі класифікації таких витрат і значною мірою залежать від інформаційного забезпечення та характеристик трансакційного середовища підприємств. Реалізація сформованої сукупності процедур дослідження трансакційних витрат, що складається з основних та забезпечувальної процедур, слугує досягненню інформаційної, аналітично-оціночної та управлінської цілей діяльності підприємства. Процедуру дослідження джерел утворення інформації про трансакційні витрати підприємства, значущість якої є безперечною, запропоновано виконувати за допомогою дескриптивного аналізу таких джерел. Модель дескриптивного аналізу побудовано на основі поєднання груп усіх інформаційних джерел трансакційних витрат та проведеної деталізації їх класифікаційних груп.

5. Модель дескриптивного аналізу використано для вивчення динаміки та структури інформаційних джерел трансакційних витрат підприємств різної галузевої належності та конкурентного статусу. За результатами проведеного аналізу встановлено, що на кількість видів трансакційних витрат підприємства, їх розмір і структуру суттєво впливає інтенсивність конкуренції, а саме: чим більш інтенсивною є конкуренція на ринку, тим більш розгалуженою є структура трансакційних витрат підприємства, а чим вищий рівень монополізації ринку, тим менша кількість видів таких витрат характерна для діяльності підприємства.

6. Оцінка трансакційних витрат є важливою передумовою функціонування підприємств у ринкових умовах. Така оцінка є багатовимірною, що зумовлюється численними напрямами використання її результатів. Результатами оцінки трансакційних витрат можуть користуватися не лише внутрішні користувачі підприємства, але й зовнішні. Багатоплановість використання результатів оцінки трансакційних витрат підприємств зумовила необхідність розробити підхід до вибору способів оцінки таких витрат. Такий підхід базується на використанні дворівневої системи загальних і часткових показників трансакційних витрат підприємства.

7. З метою реалізації розроблених способів оцінки трансакційних витрат підприємства запропоновано відповідну методику. Показано її призначення, мету використання, характеристику етапів, указано на проблеми, які можуть виникати при використанні; проведено апробацію на прикладі підприємств різних форм власності й галузевої належності та прокоментовано отримані результати оцінки трансакційних витрат. За результатами даної апробації можна визначити легітимність, репрезентативність і достатню якість запропонованої методики оцінки трансакційних витрат підприємства.

8. З огляду на розпорошеність трансакційних витрат і на відсутність єдиного способу їх вимірювання, для оцінки впливу таких витрат на ефективність діяльності підприємства запропоновано використання кількох можливих способів: пірамідального аналізу, аналізу беззбитковості та визначення граничних трансакційних витрат. Кожен із способів дозволяє розглянути вплив трансакційних витрат на ефективність діяльності підприємства з різних позицій. Ці способі можуть використовуватися як у комплексі, так і окремо залежно від цілей – стратегічних або локальних. Отримані при цьому результати можуть бути різними, але такими, що не суперечать один одному.


ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у фахових виданнях

1. Макухин Г.А. Проблемы трансакционных издержек украинских фирм в период перехода к рынку