LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка трансакційних витрат підприємства

// Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету. Вип.. 3. - Луганськ: СНУ, 2000. - С. 184-186.

2. Макухин Г.А. Сущность трансакционных издержек и возможность их применения на украинских предприятиях // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2001. - №11. - С. 163-167.

3. Макухин Г.А. Виды и классификации трансакционных издержек // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 8. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2002. - С. 100-103.

4. Макухін Г.А. Умови формування трансакційних витрат на вітчизняних підприємствах // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 9. Ч. ІІ. - Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2002. - С. 200-205.

5. Макухін Г.А. Вплив рівня трансакційних витрат на інтенсивність цінової конкуренції // Управління проектами та розвиток виробництва. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 3(8). - Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2003. - С. 138-142.

6. Макухин Г.А. Информационная поддержка стратегии снижения трансакционных издержек // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2003. – №7 (56). – С. 178-181.

7. Макухін Г.А. Роль маркетингових комунікацій у визначенні рівня трансакційних витрат підприємства // Маркетинг: теорія і практика. Зб. наук праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 9. - Луганськ: СНУ ім. В.Даля. - С. 129-134.

8. Козаченко Г.В., Макухін Г.А. Загальні показники оцінки трансакційних витрат підприємства // Регіональні перспективи. - 2004. - №3-5 (40-42). - С. 7-9.

Особистий внесок здобувача: запропоновано склад та порядок розрахунку загальних показників оцінки трансакційних витрат підприємства.

9. Макухін Г.А. Часткові показники оцінки трансакційних витрат підприємства // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2004. – №4(74). – С. 138-143.

Друковані праці в інших виданнях та матеріали наукових конференцій

10. Макухін Г.А. Інформаційне забезпечення розрахунків трансакційних витрат підприємства // Зб. наук. праць Донецького державного університету управління. Серія “Економіка”. Т.4. Вип. 29. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – С. 226-234.

11. Козаченко Г.В., Макухін Г.А. Передумови вивчення трансакційних витрат підприємства в українській економіці // Зб. наук. праць Донецького державного університету управління. Серія “Економіка”. Т.5. Вип. 34. – Донецьк: ДонДУУ, 2004, С. 186-196.

Особистий внесок здобувача: виділено основні передумови вивчення трансакційних витрат підприємства в українській економіці та подано їх характеристику.

12. Макухин Г.А. Исчисление трансакционных издержек как способ снижения затрат предприятия // Материалы YI Международной конференции “Университет и регион”: В сб. научн. тр. “Проблемы педагогики высшей школы на современном этапе, научное обеспечение решения региональных проблем, экономика, менеджмент, маркетинг, малый и средний бизнес”. - Луганск: ВНУ, 2000. - С. 143.

13. Макухин Г.А. Роль трансакционных издержек в обеспечении конкурентоспособности украинских предприятий // Материалы Международной научной конференции молодых ученых-экономистов “Проблемы обеспечения экономического роста”. - Донецк: РИА ДонГТУ, 2001. - С. 131-133.

14. Макухін Г.А. Використання трансакцій в управлінні підприємством // Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції “Теорія і практика управління організацією з погляду тисячоліть”. - К.: Політехніка, 2001. – С. 158.

15. Макухін Г.А. Трансакційні витрати підприємства // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні проблеми економіки підприємства”. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. - С. 84-86.

16. Макухін Г.А. Вплив трансакційних витрат на економічну ефективність // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – С. 214-216.

17. Козаченко Г.В., Макухін Г.А. Витрати на просування товару як важливий вид трансакційних витрат підприємства // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Маркетингові дослідження в Україні”. - Київ-Ялта: КНТЕУ, 2004. - С. 92-93.

Особистий внесок здобувача: сформульовано висновок щодо вивчення трансакційних витрат на тому рівні, де вони формуються, - на рівні виробників товарів.

18. Макухін Г.А. Підходи до оцінки трансакційних витрат підприємств // Матеріали ІХ Міжнародної конференції “Університет і регіон”. Ч. ІІ. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2004. – С. 138-139.

19. Макухін Г.А. Особливості формування трансакційних витрат в Україні //Всеукраїнська наукова конференція молодих науковців “Управління в ХХІ столітті: погляд молодих вчених”. - Хмельницький: ХІРУтаП, 2004. - С. 72-73.

20. Макухін Г.А. Особливості трансакційних витрат підприємства // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Економіка підприємства: проблеми теорії та практики”. Т.1. - Дніпропетровськ: Ін-т економіки ДНУ, 2004. - С. 65-66.


АНОТАЦІЯ


Макухін Г.А. Оцінка трансакційних витрат підприємства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами. – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України, Луганськ, 2005.

У дисертаційній роботі виявлено умови вивчення трансакційних витрат, що формуються на рівні підприємств. Виконано класифікацію трансакційних витрат підприємства та розроблено процедури їх дослідження. Проведено дескриптивний аналіз стану інформаційних джерел трансакційних витрат підприємства. Встановлено зв’язок між рівнем інтенсивності конкуренції на ринку та розмаїтістю структури трансакційних витрат підприємства і їх характером. Сформовано комплекс лінійної багатофакторної та нелінійних парних залежностей витрат на пошук, використання і збереження інформації про трансакційні витрати підприємства від параметрів частоти надходження, швидкості, обсягів та якості інформації. Визначено напрями використання результатів оцінки трансакційних витрат підприємства. Запропоновано систему загальних і часткових показників для оцінки трансакційних витрат підприємства та показано можливість використання для оцінки їх впливу на ефективність діяльності підприємства пірамідального аналізу, аналізу беззбитковості й аналізу граничних витрат.

Ключові слова: трансакційні витрати, підприємство, оцінка, показники, процедури дослідження, ефективність.