LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка фінансового стану підприємств із виробництва машин і устаткування: питання методології та методики

28


Одеський державний економічний університетверланов олександр юрійович
УДК 330.59:330.354:316.442
ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

ІЗ ВИРОБНИЦТВА МАШИН І УСТАТКУВАННЯ:

ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ
Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

(за видами економічної діяльності)Автореферат


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наукОдеса – 2008


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент

Погорєлова Олена Володимирівна

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, завідувач кафедри обліку та економічного аналізуОфіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Мних Євген Володимирович,

Київський національний торгівельно-економічний університет, завідувач кафедри фінансового аналізу і контролю


кандидат економічних наук, доцент

Мозгова Наталія Василівна.

Одеський державний економічний університет,

доцент кафедри аналізу господарської діяльності
Захист відбудеться “22” лютого 2008 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 41.055.01, у Одеському державному економічному університеті МОН України за адресою: 65026, м.Одеса, вул. Преображенська, 8.З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Одеського державного економічного університету за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 8.


Автореферат розісланий 17 січня 2008 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради А.І. Ковальов

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми.Результати діяльності підприємств за умов мінливого й часто несприятливого середовища, залежать від обґрунтованості управлінських рішень, які мають спиратися на результати економічного аналізу, що забезпечує цілісне й системне уявлення про поточний стан підприємства та потенціал його покращення.

Підприємства мають бути забезпечені системою підходів та принципів аналізу взаємопов’язаних та взаємно обумовлених господарських аспектів діяльності, що природно знаходить вираз у спеціальних термінах як оцінка фінансового стану. Методологічні принципи та підходи до оцінки фінансового стану формують відповідні методики аналізу для використання як інструменту ефективного управління.

В економічній літературі проблеми узагальнення методологічних принципів та методик аналізу фінансового стану підприємств знайшли відображення в роботах В.Г.Артеменко, М.В.Беллендира, Т.Г.Беня, М.Д.Білик, І.А.Бланка, М.А.Болюха, С.Б.Довбні, Ф.І.Євдокимова, В.О.Захарченко, А.І.Ковальова, Є.В.Мниха, С.В.Мороза, О.А.Морозової, А.Н.Поддерьогіна, Є.Г.Рясних, В.П.Савчука, С.І.Счасної, О.Л.Хотомлянського, Т.М.Чернати, М.Г.Чумаченка, А.Д.Шеремета та інших. Значний внесок у розробку проблем теоретичного та практичного характеру у галузі аналізу та передбачення фінансового стану підприємств зробили такі зарубіжні вчені, як У.Бівер, Е.Альтман. Е.Бернхардсен, С.Завгрен, Е.Дікін, Р.Едмінстер, С.Ширата, С.Моссман, Р.Моррис, Х.Кідане, Р.Ліббі, М.Змієвські, Д.Уілкокс, Д.Робертсон, С.Джонсон, Е.Лайтінен, М.Блюм, Т.Кіда, М.Азіз тощо.

Науковцями приділяється увага проблемам методичного забезпечення оцінки фінансового стану підприємств. Емпірична спрямованість досліджень переважає наукові узагальнення питань методології, що, у свою чергу, обмежує розвиток методичних засобів аналізу та відбивається на обґрунтованості управлінських рішень і результатах господарської діяльності підприємств. Недостатня забезпеченість підприємств методами аналізу фінансового стану обумовлює актуальність теми дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною наукового дослідження “Методи аналізу фінансового стану промислових підприємств” (номер державної реєстрації 0107U0107/7), що спільно виконується кафедрами “Бухгалтерського обліку та аудиту” і “Менеджменту” Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в узагальненні та удосконалені методологічних підходів і принципів оцінки фінансового стану підприємств та, на основі цього, у розробці методичних рекомендацій щодо оцінки фінансового стану підприємств з виробництва машин і устаткування.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

  • визначити сутність поняття фінансового стану та його місце в системі управління господарською діяльністю підприємств;

  • надати характеристику фінансовому стану підприємств у секторі виробництва України та, зокрема, підприємств із виробництва машин і устаткування;

  • окреслити задачі оцінки фінансового стану як інструменту оперативного та стратегічного управління;

  • сформулювати проблеми методології оцінки фінансового стану та шляхи їх вирішення;

  • дослідити методологічні підходи й принципи оцінки фінансового стану виробничих підприємств;

  • розробити теоретичну модель фінансового стану підприємств із виробництва машин і устаткування та провести її емпіричний аналіз;

  • отримати результати емпіричного аналізу й визначити області використання моделей управління підприємством.

Об’єктом дослідження є економічні відносини щодо формування результатів діяльності, які мають місце у процесі формування фінансово-економічних результатів діяльності підприємств.

Предмет дослідження становлять методологічні підходи та принципи оцінки фінансового стану підприємств із виробництва машин і устаткування.

Методи дослідження. Теоретичну базу дослідження становлять фундаментальні положення економічного аналізу, фінансового менеджменту, а також загальні наукові й спеціальні методи пізнання економічних явищ.

Методи наукової абстракції, аналізу та синтезу застосовані для поглиблення розуміння фінансово-господарського стану підприємств, а також використано сутнісний аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових публікацій. Узагальнення світового та вітчизняного досвіду з розв’язання проблем методології оцінки фінансового стану й визначення основних напрямків його вдосконалення в сучасних умовах України здійснено на основі методів абстрагування, єдності історичного та логічного, аналізу й синтезу.

Для побудови змістовної моделі фінансового стану та уточнення факторів його формування використано методи аналогії, сходження від абстрактного до конкретного, а також принципи системного аналізу.

Методи економетричного аналізу застосовуються при емпіричному дослідженні моделі фінансового стану підприємств із виробництва машин і устаткування. Доцільність реалізації пропозицій обґрунтовано за допомогою методів спостереження, порівняння, індукції та дедукції.

Наукова новизна одержаних результатів.

Уперше:

  • розроблено систему компонентів оцінки фінансового стану підприємств, що складається з концептуальних, до яких віднесено поняття фінансового стану й принципи формування підходу до побудови його сутнісної моделі, та специфічних - систематизація управлінських завдань оцінювання, вибір методу аналізу моделі та її побудова за допомогою фінансових показників, а також пояснення отриманих результатів;

  • сформовано концептуальну модель фінансового стану, що відображає результати г