LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка фінансового стану підприємств побутового обслуговування

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ

Белікова Тетяна ВікторівнаУДК 65.011.44:640.2

оцінка фінансового стану підприємств

побутового обслуговування
Спеціальність 08.07.05 - економіка торгівлі та послуг

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук
Харків - 2006

Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано в Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник:

Офіційні опоненти:

Провідна установа:
Захист дисертації відбудеться “25” січня 2007 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К64.088.02 у Харківському державному університеті харчування та торгівлі за адресою: 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського державного університету харчування та торгівлі за адресою: 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333.


Автореферат розісланий “22” грудня 2006 р.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Н.Л. Савицька

Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Сфера послуг є однією з найефективніших галузей економіки, рівень розвитку якої в останні роки невпинно зростає. Розпорядженням Кабінету Міністрів України „Про затвердження заходів щодо прискореного розвитку сфери побутового обслуговування населення на 2001 – 2005 роки” передбачені такі напрямки розвитку сфери побутового обслуговування, як збільшення обсягів надання населенню побутових послуг, забезпечення фінансування найважливіших науково-дослідницьких робіт у сфері побутового обслуговування, реалізація заходів щодо вивчення, узагальнення та впровадження світового й вітчизняного досвіду роботи в цій сфері, що й визначило актуальність обраної теми.

Необхідність удосконалити методичне забезпечення оцінки фінансово-економічного стану підприємств сфери побутового обслуговування постала у зв’язку з переходом України до ринкових відносин, внаслідок чого підприємства різних форм власності здобули повну господарську незалежність, і тому повинні самостійно аналізувати та прогнозувати результати своєї діяльності.

Основні питання оцінки фінансового стану підприємств розглянуті в працях провідних учених Л.О. Лігоненко, А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфуліна, Г.В. Савицької, А.І. Ковальова, І.В. Алєксєєва, І.М. Бойчика, В.Т. Долі, К.В. Ізмайлової, О.В. Павловської , П.Я. Поповича, М.Я. Коробова, А.А. Садекова, А.В. Коструби та ін., а особливості діяльності підприємств сфери послуг – Н.М. Внукової, Є.В. Майдебури, Є.В. Песоцької, А.В. Сидорової, І.К. Бєляєвського, Г.Д. Кулагіної. Наукові дослідження цих і багатьох інших авторів створили методологічну й теоретичну передумови для розробки методик аналізу, оцінки діяльності підприємств.

Наявні підходи до аналізу та оцінки фінансового стану підприємств мають загальний характер, незважаючи на специфіку діяльності підприємств побутового обслуговування. Однак не дістали належного висвітлення принципово важливі питання, пов’язані з оцінкою їх діяльності. Недостатньо розроблено методичне забезпечення оцінки фінансового стану з урахуванням специфіки підприємств побутового обслуговування.

Важливість і необхідність удосконалення теоретико-методичних, прикладних аспектів оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування зумовили актуальність теми дисертаційної роботи, цільову спрямованість її завдань та напрямки дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дисертаційного дослідження пов’язаний з одним із напрямків Програми "Харківщина – 2010", де розглядається план розвитку платних послуг населенню м. Харкова і Харківської області в наступні роки (довідка № 01-10 / 1269 від 26.05.2006). Окремі положення дисертації увійшли в науково-дослідницьку роботу, проведену на кафедрі фінансів та кредиту Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури, на якій і виконане дисертаційне дослідження. Насамперед це пов’язано з бюджетною науково-дослідницькою темою “Регулювання розвитку послуг соціальної інфраструктури та розробка методичного забезпечення аналізу діяльності її підприємств” (державний реєстраційний номер 0102U004068), де особисто автором обґрунтовано систему показників оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є теоретичне обґрунтування та розробка методичного забезпечення оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування.

Для досягнення мети дисертаційного дослідження поставлено такі завдання:

  • проаналізувати наявне методичне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств, виявити можливості його застосування для підприємств побутового обслуговування;

  • визначити особливості побутових послуг та їх характеристики, виявити вплив цих характеристик на структуру оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування;

  • теоретично обґрунтувати пріоритетність показників рентабельності для ідентифікації фінансового стану підприємств побутового обслуговування;

  • удосконалити методичний інструментарій інтегральної оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування;

  • удосконалити шкалу оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування;

  • удосконалити засоби та прийоми визначення чинників, які негативно впливають на фінансовий стан підприємств побутового обслуговування;

  • обґрунтувати механізм розробки способів, підходів та прийомів процесу оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування з урахуванням особливостей надання побутових послуг з урахуванням значимості показників;

Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність підприємств побутового обслуговування.

Предметом дослідження є узагальнення способів, підходів та прийомів процесу оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертаційної роботи стали праці як вітчизняних, так і зарубіжних учених з дослідження послуг, а також з питань оцінки фінансового стану підприємств, антикризового управління, законодавчі та нормативні акти України, статистичні дані, аналітична інформація та фінансова звітність підприємств побутового обслуговування.

Для досягнення поставленої в роботі мети використано такі методи дослідження: дихотомічних шкал – для виділення якісних ознак оцінки фінансового стану підприємств; абстрактно-логічний – для теоретичних узагальнень та формування висновків; семантичного аналізу – для визначення поняття „рентабельність”; фінансових коефіцієнтів – для оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування; інтегральних оцінок – для узагальнення результатів фінансового аналізу; рядів динаміки – для