LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка фінансового стану підприємств побутового обслуговування

характеристики зміни показників у часі; кореляційного аналізу – для виявлення залежності між фінансово-економічними показниками; метод групування – для визначення приналежності підприємств, що аналізуються, до різних типів фінансового стану; метод експертних оцінок – для визначення пріоритетності фінансових показників і вагових коефіцієнтів показників; графічний метод – для наочного подання результатів досліджень і загальнонаукові методи теоретичного узагальнення й порівняльного аналізу, якісного аналізу. Обробку інформаційних матеріалів здійснено з використанням сучасних інформаційних технологій і програм.

Наукова новизна результатів дослідження полягає в розробці теоретичних положень та науково обґрунтованих способів, підходів та прийомів процесу оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування в умовах розвитку ринкових відносин в Україні.

До результатів досліджень, що становлять наукову новизну, належать такі:

уперше:

- запропоновано механізм розробки способів, підходів та прийомів процесу оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування, який на основі застосування оптимального співвідношення "витрати – якість" з урахуванням особливостей надання побутових послуг дозволяє розробити методичний інструментарій оцінювання результатів діяльності підприємств;

удосконалено:

- шкалу типових характеристик оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування на основі розділення зони значень інтегральної оцінки фінансового стану на інтервали з урахуванням від’ємного або додатного значення рентабельності виробництва послуг, яка дозволяє визначити тип фінансового стану підприємств побутового обслуговування для ідентифікації й інтерпретації результатів;

- засоби та прийоми до встановлення впливу досягнутого рівня показників на фінансовий стан підприємств побутового обслуговування на основі узагальнення причинно-наслідкових зв’язків між показниками, що дозволяє виявити причини потенційно неуспішної роботи підприємства та надати рекомендації щодо її поліпшення;

- процес оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування на основі визначення пріоритетності показників рентабельності та виявлення їх причинно-наслідкових зв’язків з іншими показниками фінансового стану;отримали подальший розвиток:

- методичний інструментарій оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування, який на основі обґрунтування системи показників з урахуванням їх значимості дозволяє здійснити діагностику фінансового стану підприємств.

Практичне значення одержаних результатів полягає у створені та реалізації методичного забезпечення оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування, яке дає можливість із зниженням витрат часу і грошових ресурсів без втрати якості та обґрунтованості висновків оцінити їх фінансовий стан і розробити рекомендації для поліпшення їх діяльності. Запропонована методика рекомендована виконавчим комітетом Червонозаводської районної ради м. Харкова до впровадження в роботу підприємств побутового обслуговування для оцінки їх фінансового стану в Червонозаводському районі м. Харкова (довідка № 01-10 / 1269 від 26.05.2006).

Науково-практичні рекомендації із визначення оцінки фінансового стану впроваджено на підприємствах побутового обслуговування м. Харкова ТОВ „Лотос” (акт упровадження результатів науково-дослідницької роботи від 23.03.2006); КП "Баст" (акт упровадження результатів науково-дослідницької роботи від 17.04.2006); ТОВ "Астра" (акт упровадження результатів науково-дослідницької роботи від 12.05.2006), а також використано для поглиблення теоретико-методичного забезпечення навчального процесу в Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури під час викладання курсу "Фінансова санація та банкрутство підприємств" (акт упровадження № 07-714 від 26.04.2006).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом самостійного наукового дослідження. Теоретичні узагальнення, положення, висновки, рекомендації та пропозиції зроблені автором самостійно на основі проведених досліджень фінансово-економічної діяльності підприємств побутового обслуговування. Особистий внесок у праці, опубліковані у співавторстві, полягає в оцінці розвитку сфери побутового обслуговування та визначенні рівня пріоритетності показників фінансового стану підприємств.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації доповідалися на 56, 58 і 59 й науково-технічних конференціях Харківського державного технічного університету (Харків, 2001-2004 рр.), міжвузівській науково-практичній конференції “Проблеми рівноваги економічних систем в умовах ринкової трансформації” (Харків, 2001р.), IV Міжнародній науковій конференції студентів і молодих учених “Фінансовий і банківський менеджмент: досвід та проблеми” (Донецьк, 2002 р.), XIII Міжнародній науково-практичній конференції Чернівецького торговельно-економічного інституту (Чернівці, 2002 р.), Міжнародній науково-практичній конференції студентів та аспірантів “Світова економіка: сьогодення та майбутнє” (Харків, 2003 р.), науково-практичній конференції “Перспективні розробки науки і техніки" (Дніпропетровськ, 2004 р.), IV міжвузівській науково-практичній конференції аспірантів і студентів “Проблеми розвитку фінансової системи України і Криму” (Сімферополь, 2004 р.), міжвузівській науково-практичній конференції “Проблеми і перспективи розвитку інформаційних систем і технологій в економіці” (Харків, 2004 р.), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Динаміка наукових досліджень 2004” (Дніпропетровськ, 2004 р.), науково-технічній конференції, присвяченій 75-річчю ХДТУБА (Харків, 2005 р.). Окремі положення і висновки дисертації оприлюднені в інформаційних листках Харківського центру науково-технічної та економічної інформації МОН України: “Методичне забезпечення аналізу рентабельності хімчисток” (№ 66-2002, 2002 р.) та “Розробка методики оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування” ((№ 37-06, 2006 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 18 наукових праць загальним обсягом 5,82 д.а., зокрема, 7 статей у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України, та 6 друкованих праць конференцій.

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний зміст дисертації викладено на 163 сторінках машинопису. Робота містить 54 таблиці, 18 рисунків, 10 додатків загальним обсягом 101 сторінка, а також список використаних джерел із 195 найменувань, розміщений на 16 сторінках.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ дисертації


Увступі розкрито актуальність теми дисертації, сформульовано мету, завдання, предмет та об’єкт дослідження, розкрито наукову новизну одержаних результатів, їх теоретичне значення та практичну цінність.

У першому розділі – “Теоретичні положення оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування” - визначено особливості побутових послуг, виділено їх характеристики та вплив цих характеристик на структуру оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування; визначено сутність поняття “рентабельність” як пріоритетного серед показників оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування.

Аналіз наукових праць, в яких розглядаються особливості надання послуг, дозволив виділити особливості побутових послуг, їх характеристики та вплив