LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка фінансового стану підприємств побутового обслуговування

цих характеристик на оцінку фінансового стану підприємств побутового обслуговування (табл. 1).
Таблиця 1

Особливості побутових послуг, їх характеристики та вплив на оцінку фінансового стану підприємств побутового обслуговування

Особливості побутових послуг

Характеристика

Вплив характеристики на оцінку фінансового стану

Неможливість збереження, складування і транспортування

Відсутність готової продукції та незавершеного виробництва

Унеможливлюється розрахунок показників, в яких присутні такі складові, як готова продукція та незавершене виробництво

Незначна матеріальна складова

Витрати на оплату праці становлять значно більшу частку в загальних витратах підприємства, ніж витрати на матеріал

Виникає потреба оцінки витрат (рентабельності виробництва послуг)

Суб’єктивність оцінки якості надання послуги

Притаманність деяким побутовим послугам припущених характеристик

Виникає необхідність оцінки фінансового стану підприємства з урахуванням задоволення потреб споживачів

Мінливість якості побутових послуг

Залежність якості наданої послуги від кваліфікації працівників, їх психологічного стану, настрою, величини оплати праці

Виникає потреба оцінки витрат на оплату праці

Визначення потреби у виробничих потужностях на основі аналізу максимального попиту споживачами

Обмеженість виробничих потужностей у період максимального попиту впливає на втрату клієнтів і зниження (або відсутність) прибутку

Виникає потреба оцінки структури основних фондів

Необхідність управління запасами

Використання запасів відбувається безпосередньо під час надання послуги. Нестача запасів може миттєво позначитися на неможливості надання послуги

Виникає потреба оцінки величини запасів

Суттєвий вплив фактора часу

Час обслуговування споживача значною мірою впливає на задоволення потреб споживача, отже, на попит цього виду послуг підприємства.

За умови недостатності виробничих потужностей, сировини та матеріалів у певний період часу, для підприємства існує можливість втрати клієнтів

Виникає потреба оптимізації оцінки величини запасів і необоротних активів


Як видно з табл. 1, вплив виділених характеристик послуг на оцінку фінансового стану підприємств побутового обслуговування виявляється в зміні структури оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування, зокрема, в ускладненні розрахунку показників з такими складовими, як готова продукція та незавершене виробництво; необхідністю аналізу загальних витрат, зокрема, витрат на оплату праці; важливістю дослідження величини запасів та необоротних активів.

Дослідження наявних методик оцінки фінансового стану підприємств дозволив виділити такі групи показників: фінансової структури балансу, ліквідності та платоспроможності, ділової активності (оборотності), рентабельності, фінансової стійкості, левериджу, грошових потоків, доходів і витрат.

Із сукупності показників фінансового стану підприємств виділено рентабельність як специфічний показник, який моделюється за факторними залежностями. Розроблено модель аналізу рентабельності виробництва послуг :

(1)


де ЧП – чистий прибуток; S – собівартість послуг; В – виручка від реалізації послуг; К – сукупний капітал; ОА – оборотні активи; ВК – власний капітал.

Із формули (1) видно, що на рівень і динаміку показників рентабельності впливають інші показники, тобто показники рентабельності містять інші показники, що доводить їхню пріоритетність серед інших. Тому показники рентабельності є важливими при оцінці фінансового стану підприємств побутового обслуговування.

На основі проведеного семантичного аналізу поняття “рентабельність”, а також виходячи з того, що показники рентабельності поділяються на витратні, доходні та ресурсні, визначено, що рентабельність – це відносний показник, який характеризує ефективність використання капіталу підприємства, доходу, а також витрат на виробництво продукції або послуг.

Також з’ясовано, що наявність різного методичного забезпечення щодо оцінки фінансового стану суттєво відрізняється одне від одного як складом показників, так і їх кількістю.

У другому розділі – “Аналіз методик оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування” – визначено пріоритетність показників рентабельності для оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування; критично проаналізовано наявне методичне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств і виявлено можливості його застосування для підприємств побутового обслуговування.

Для зменшення витрат грошових ресурсів і часу на оцінку фінансового стану підприємства побутового обслуговування запропоновано зменшити кількість показників без втрати якості оцінювання. Для цього на основі експертного оцінювання за способом ранжирування виявлено рівень пріоритетності показників фінансового стану підприємств побутового обслуговування (рис. 1).Рис. 1. Ранжирування показників фінансового стану підприємств побутового обслуговування за рівнем їх пріоритетності


Результати ранжування підтверджують, що рентабельність є найбільш пріоритетним показником (рис. 1). Показники левериджу, грошових потоків, доходів і витрат є найменш пріоритетними. Обґрунтовано доцільність аналізу показників левериджу, грошових потоків, доходів і витрат у динаміці впродовж певного періоду, зокрема, року. Однак їх розрахунок за даними річної фінансової звітності не містить достатньої інформації про фінансовий стан підприємства за рік, тому їх виключено з переліку показників оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування.

Незважаючи на різні методики оцінки фінансового стану підприємств, доведено, що вони мають загальний характер, отже, не враховують особливості надання побутових послуг.

Виокремлення особливостей побутових послуг, їх характеристик та впливу цих характеристик на оцінку фінансового стану послуг (табл. 1) створило основу для формування змін у структурі оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування. На основі цього встановлено зменшену сукупність показників оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування.

Результати оцінки за наявними методиками підтвердили, що кожна методика дає змогу мати різні висновки про фінансовий стан окремого підприємства внаслідок вмісту в них різних показників фінансового стану підприємств. Це зумовлює необхідність удосконалення методичного забезпечення оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування.

У третьому розділі – “Розробка способів, підходів та прийомів процесу оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування” – запропоновано механізм розробки способів, підходів та прийомів процесу оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування; удосконалено методику оцінки фінансового стану цих підприємств з урахуванням значимості показників; побудовано шкалу типових характеристик оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування за значенням інтегральної оцінки; запропоновано засоби та прийоми до встановлення