LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка фінансового стану підприємств побутового обслуговування

впливу на основі узагальнення причинно-наслідкових зв’язків досягнутого рівня показників на ефективність діяльності підприємств побутового обслуговування з виділенням "слабких місць".

Розроблений алгоритм вибору показників оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування на основі зменшеної сукупності показників (рис. 2) дозволив сформувати остаточний (мінімально необхідний) перелік показників фінансового стану підприємств побутового обслуговування, який наведено в табл. 2.


Таблиця 2

Сукупність показників оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування з хімічного чищення, фарбування та прання

Показники

Умовне позначення

Порядок розрахунку

Рентабельність виробництва послуг

РВП

Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів

КОН

Коефіцієнт швидкої ліквідності

КШЛ

Коефіцієнт покриття (забезпеченості) запасів плановими джерелами фінансування

КЗ

Коефіцієнт оборотності запасів

КОЗУмовні позначення до рис. 2: Rij – коефіцієнт парної кореляції між показниками і та j; і є [1; r], j є [1; r]; r – кількість показників у зменшеній сукупності фінансових показників (тобто розмірність матриці); n – кількість розрахованих коефіцієнтів парної кореляції; m – загальна кількість коефіцієнтів парної кореляції, які потрібно розрахувати ().

Для того щоб досягти логічної завершеності процесу оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування, узагальнити результати дослідження, пропонується послідовність визначення інтегральної оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування ІJ з урахуванням значимості кожного показника, що показано на рис. 3.Умовні позначення до рис. 3: Хij – фактичні значення показників РВП, КОН, КШЛ, КЗ, КОЗ в j-ий період або j того підприємства; Zij – стандартизовані показники РВП, КОЗ, КШЛ, КЗ, КОН в j-ий період або j того підприємства; Хі найгір. – найгірше (мінімальне) значення показника Хi; Хі найкр. – найкраще (максимальне) значення показника Хi; Хi норм. – нормативне або середньогалузеве значення і-того показника.

За значенням інтегрального показника пропонується визначення типу фінансового стану. Зважаючи на пріоритетність показника рентабельності виробництва послуг, розділяючи зони можливих значень інтегральної оцінки на дві складові з врахуванням від’ємного або додатного значення рентабельності, пропонується шкала оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування (табл. 3).


Таблиця 3

Шкала оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування за значенням інтегрального показника

Рентабельність додатна

(чистий прибуток)

Рентабельність від’ємна

(чистий збиток)

Значення інтегрального показника

Фінансовий стан

Значення інтегрального показника

Фінансовий стан

ІJ є (0 ; 0,25]

незадовільний

ІJ є (0 ; 0,5]

катастрофічний

ІJ є (0,25 ; 0,5]

задовільнийІJ є (0,5 ; 0,75]

добрий

ІJ є (0,5 ; 1)

критичний

ІJ є (0,75 ; 1]

відмінний
Для визначення "слабких місць" на підприємстві побутового обслуговування запропоновано алгоритм виявлення причин потенційно неуспішної роботи підприємства побутового обслуговування на основі аналізу складових показників стану підприємства, стандартизовані коефіцієнти яких нижчі за 0,5, тобто за рейтингом нижчі середнього.

Цей алгоритм для кожного показника дозволив розробити рекомендації для підвищення ефективності діяльності підприємств побутового обслуговування. Також визначено структурно-логічну послідовність оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування, яка має такі етапи: формування бази (фінансової звітності), розрахунок інтегральної оцінки, визначення типу фінансового стану підприємств за значенням інтегральної оцінки, виявлення причин потенційно неуспішної роботи цих підприємств і надання рекомендацій для підвищення ефективності їх діяльності.

Проведене теоретичне і практичне дослідження уможливило узагальнення структурно-логічної послідовності розробки методики оцінки фінансового стану підприємств (рис. 4).

Досягнуті наукові результати та надані узагальнення дозволяють їх застосувати також для розробки методик оцінки фінансового стану для підприємств інших галузей.

Розроблені способи, підходи та прийоми оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування апробовано в практичній діяльності підприємств побутового обслуговування м. Харкова (ТОВ "Лотос", ТОВ "Астра", КП "Баст"). Оцінку фінансового стану визначено в динаміці, встановлено причини потенційно неуспішної роботи підприємств і надано рекомендації для поліпшення їх фінансового стану.

ВИСНОВКИ


У дисертаційній роботі теоретично узагальнено та по-новому розв’язано важливе науково-практичне завдання стосовно розвитку теоретичних положень, обґрунтування та розробки науково-методичних основ до оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування для своєчасного виявлення загрози фінансової кризи. Основні наукові та практичні результати проведеного дисертаційного дослідження є такими.

1. Проаналізоване наявне методичне забезпечення оцінки фінансового стану виявило його загальний характер без врахування особливостей надання побутових послуг. У результаті оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування за існуючими методиками встановлено, що кожна методика дозволяє отримувати протилежні висновки про фінансовий стан підприємств визначеної галузі. Це зумовлює необхідність удосконалення наявних способів, прийомів та підходів процесу оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування з урахуванням галузевих особливостей.

2. Виділено характеристики побутових послуг та їх вплив на оцінку фінансового стану підприємств побутового обслуговування, який виявляється в зміні структури оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування,