LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка фінансового стану підприємств побутового обслуговування

зокрема, в ускладненні розрахунку показників з такими складовими, як готова продукція та незавершене виробництво; необхідністю аналізу загальних витрат, зокрема, витрат на оплату праці; важливістю дослідження величини запасів та необоротних активів.

3. Виявлено пріоритетність рентабельності стосовно інших показників фінансового стану підприємств побутового обслуговування шляхом визначення факторних залежностей і встановлення рівня переваги показників цих підприємств.

4. Удосконалено методику оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування, яка на основі запропонованої системи показників з урахуванням значимості кожного з них і подальшим розрахунком інтегральної оцінки, дозволяє визначити тип фінансового стану цих підприємств, виявити причини їх потенційно неуспішної роботи та надати рекомендації щодо її підвищення.

5. Удосконалено шкалу оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування за значенням інтегральної оцінки, яка з урахуванням від’ємного або додатного значення показника рентабельності виробництва послуг, як пріоритетного показника, на основі розділення зони можливих значень інтегральної оцінки на інтервали, дозволяє визначити тип фінансового стану підприємства побутового обслуговування.

6. Удосконалено методичний підхід до встановлення впливу на основі узагальнення причинно-наслідкових зв’язків досягнутого рівня показників на ефективність діяльності підприємств побутового обслуговування з виділенням "слабких місць", який дозволяє на основі значень стандартизованих показників виявити причини потенційно неуспішної роботи підприємств побутового обслуговування.

7. Запропоновано методичні рекомендації щодо розробки методики оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування з урахуванням особливостей галузі на основі застосування оптимального співвідношення “витрати – якість”, що дозволило розробити методику оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування шляхом формування мінімально достатнього переліку показників з визначенням їх значимості, методу розрахунку інтегральної оцінки, формуванням шкали фінансового стану, виявленням причин потенційно неуспішної роботи підприємства та формуванням рекомендацій щодо її поліпшення. На підставі запропонованих методичних рекомендації створені передумови розробки методичного забезпечення оцінки фінансового стану підприємств інших галузей.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті в наукових фахових виданнях:

1. Белікова Т.В. Оцінка розвитку соціально-побутової інфраструктури Харківської області // Коммунальное хозяйство городов: Сб. науч. тр. – Вып. 40. Серія: Экономические науки. – К.: Техніка, 2002. – С.302 – 306.

2. Беликова Т.В. Особенности развития сферы бытового обслуживания населения в Харьковской области // Управління розвитком: Зб. наук. пр. – Харків: ХДЕУ, 2003. - № 2. – С. 128 – 129.

3. Миланич Т.А., Белікова Т.В. Оцінка розвитку сфери побутового обслуговування населення Харківської області. // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут": Зб. наук. пр. – Вип.22. – Харків: НТУ "ХПІ", 2003. – Т.2. – С. 25 – 26. Особистий внесок здобувача полягає у визначенні оцінки розвитку сфери побутового обслуговування Харківської області.

4. Белікова Т.В. Визначення рейтингових оцінок підприємств побутового обслуговування населення // Управління розвитком: Зб. наук. пр. – Харків: ХДЕУ, 2004. – № 2 (Спецвипуск). – С. 74 – 75.

5. Белікова Т.В. Вдосконалення методики визначення причин неефективної роботи побутового підприємства // Коммунальное хозяйство городов: Сб. науч. тр. – Вып. 70. Серія: Экономические науки. – К.: Техніка, 2006. – С.161 – 168.

6. Беликова Т.В. Сущность сферы бытового обслуживания и тенденции ее развития // Бизнес Информ. – 2006. - № 5. – С. 54 – 56.

7. Белікова Т.В. Удосконалення методичного забезпечення фінансово-економічного аналізу діяльності підприємств побутового обслуговування // Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Серія: Економіка. – 2006. – № 1. – Т. ІХ. – С.59 – 65.

Інші публікації:

8. Внукова Н.М., Белікова Т.В. Методика аналізу діяльності підприємств побутового обслуговування населення: Препр. / НАН України. ПСНЦ, ХДТУБА. – Харків, 2001. – 16 с. Особистий внесок здобувача полягає в проведенні аналізу діяльності підприємств побутового обслуговування).

9. Беликова Т.В. Методическое обеспечение анализа рентабельности химчисток. - Информ. листок № 66-2002. – Харьков: ХЦНТЭИ, 2002. – 4 с.

10. Успаленко В.І., Белікова Т.В. Визначення значимості показників фінансового стану підприємства // Науковий вісник будівництва. – Вип. 29. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2004. – С. 238-242. Особистий внесок здобувача полягає в визначенні рівня пріоритетності показників оцінки фінансового стану підприємств побутового обслуговування.

11. Belikova T.V. Analysis of Kharkov's servises market // Kharkov region Investment: Reference Book / General Editorship by A.V.Mochenkov. – Kharkov: ICC Proconsul. – 2005. – P. 32 – 37.

12. Беликова Т.В. Разработка методики оценки финансового состояния предприятий бытового обслуживания. - Информ. листок № 37-2006. – Харьков: ХЦНТЭИ, 2006. – 4 с.

Друковані праці конференцій:

13. Белікова Т.В. Вплив виробничих послуг на рівновагу системи побутового обслуговування населення // Проблемы равновесия экономических систем в условиях рыночной трансформации: Материалы межвузовской научно-практической конференции (27 квітня 2001 р.). – Харьков: НУА, 2001. – С. 75 – 78.

14. Белікова Т.В., Внукова Н.М. Використання фінансової звітності для оцінки розвитку сфери послуг // Фінансовий і банківський менеджмент: досвід та проблеми: Тези доповідей і виступів IV міжнародної наукової конференції (20-21 листопада 2002 р.). – Донецьк: ООО "Юго-Восток, Лтд", 2002. – С. 26 28. Особистий внесок здобувача полягає в визначенні ролі фінансового менеджменту в оцінці розвитку сфери послуг.

15. Белікова Т.В., Денісова Н.В. Місце соціальної інфраструктури в економіці регіону // Науковий вісник: Матеріали ХІІІ міжнар. наук.-практ. конференції (9-10 квітня 2002 р.) – Вип.ІІ. – Чернівці: АНТ Лтд. – Ч.2. – 2002. – С. 124 – 129. Особистий внесок здобувача полягає в визначенні рівня розвитку сфери побутового обслуговування України.

16. Белікова Т.В. Визначення значимості груп показників фінансового стану підприємства за допомогою експертних оцінок // Динаміка наукових досліджень 2004: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21-30 червня 2004 р.). – Т. 44. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. –С. 6-7.

17. Белікова Т.В. Сутність рентабельності та методи її обчислення // Проблемы развития финансовой системы Украины и Крыма: Материалы IV межвузовской научно-практической конференции аспирантов и студентов (24-28 березня 2004 р.) – Симферополь: МОО, 2004. – С. 47 – 49.

18. Белікова Т.В. Методика анализа деятельности предприятий бытового обслуживания // Перспективные разработки науки и техники: Материалы научно-практической конференции (22 жовтня 2004 р.): Экономические науки. – Белгород: Руснаучкнига; Днепропетровск: Наука и образование, 2004. – Т. 2. – С. 17 – 21.


АНОТАЦІЯ


Белікова Т.В. Оцінка фінансового стану підприємств побутового обслуговування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.05 – економіка торгівлі та