LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів)

суб’єктів господарювання,

 • необхідністю розробки галузевих моделей оцінки фінансового стану підприємств та адаптації закордонного досвіду фінансового аналізу до вітчизняних умов господарювання, а також забезпечення менеджменту підприємства реальною інформацією про його фінансовий стан для прийняття ефективних управлінських рішень.

  Важливість вирішення нерозв’язаних питань теорії і практики оцінки фінансового стану підприємств, визначення шляхів удосконалення існуючих та розробки нових, зокрема галузевих, моделей оцінки фінансового стану підприємств визначає актуальність даного дисертаційного дослідження.

  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану комплексної науково-дослідної теми кафедри фінансів підприємств Київського національного економічного університету “Проблеми управління фінансами суб’єктів підприємницької діяльності” (№ державної реєстрації 198V001577). Особистий внесок автора полягає у розробці Моделі комплексної оцінки (ідентифікації стійкості) та напрямів удосконалення методик оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання, що використовуються у вітчизняній аналітичній практиці.

  Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розвиток теоретичних положень та удосконалення вітчизняних методик оцінки фінансового стану підприємств. Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення наступних завдань:

  - уточнити визначення економічної сутності фінансового стану та понять “фінансова стійкість”, “платоспроможність”, “ліквідність підприємства”;

  - дослідити та обгрунтувати необхідність уніфікації інформаційного забезпечення оцінки фінансового стану підприємств;

  - проаналізувати вплив закордонного досвіду на методику оцінки фінансової стійкості підприємств в Україні;

  - обгрунтувати доцільність обчислення окремих показників оцінки фінансового стану підприємств;

  • визначити оптимальний комплекс показників оцінки фінансового стану підприємств будівельних матеріалів та їх нормативні значення;

  - розробити пропозиції щодо удосконалення розрахунку окремих показників та комплексної оцінки фінансового стану підприємств.

  Об’єктом дослідження є фінансовий стан підприємств будівельних матеріалів.

  Предметом дослідження є теоретичні основи та методичні підходи до оцінки фінансового стану підприємств.

  Методи дослідження.Для вирішення поставлених завдань в роботі використовувалися загальні методи наукового пізнання. Зокрема: економічного аналізу, синтезу, порівняння, аналогії – для оцінки отриманих фактичних значень показників у динаміці та в порівнянні з нормативними; наукової абстракції - при виділенні найбільш важливих показників оцінки фінансового стану підприємств серед наявної в літературних та нормативних джерелах значної їх кількості; спостереження, групування, узагальнення – в процесі розробки остаточних висновків на основі отриманих результатів аналітичних досліджень; опитування, що здійснювалося серед працівників досліджуваних підприємств з метою визначення попиту на акції та прогнозованої динаміки їх ринкової вартості.

  Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі та нормативні акти, що діють в Україні, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, зведені статистичні матеріали Державного комітету статистики України; наукові праці вітчизняних та зарубіжних економістів, матеріали періодичної преси, а також дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств асоціації “Київбудматеріали”, опрацьовані автором особисто.

  Наукова новизна одержаних результатів. Основні теоретичні та практичні результати дисертаційного дослідження, що визначають наукову новизну роботи, полягають у наступному:

  • одержали подальший розвиток питання теорії і практики оцінки фінансового стану підприємств. Зокрема:

  • удосконалено визначення сутності та призначення поняття “фінансовий стан підприємства”. Запропоновано його використовувати як динамічне поняття на відміну від термінів “фінансове положення” та “фінансова позиція підприємства”, які слід розуміти в статичному значенні;

  • дістало подальшого розвитку визначення економічної суті фінансової стійкості підприємства та обгрунтовано доцільність застосування цього терміну для характеристики його стійкого фінансового стану;

  • уточнено термін “ліквідність підприємства”: обгрунтувано положення, згідно якого ліквідність підприємства є відображенням його ринкової вартості як сукупного активу;

  • запропоновано авторський підхід щодо систематизації напрямів комплексної оцінки фінансового стану підприємств. Серед них оцінка: 1) рівня забезпеченості товарно-матеріальних запасів джерелами їх формування, 2) комплексу обчислених коефіцієнтів у порівнянні з нормативними значеннями (однофакторний дискримінантний аналіз); 3) інтегрованих показників (багатофакторний дискримінантний аналіз);

  • уточнено поширені в економічній літературі нормативні значення коефіцієнтів покриття, швидкої ліквідності, автономії, лівериджу, ресурсовіддачі, фондовіддачі, оборотності матеріальних запасів, рентабельності продукції, які повинні використовуватися для оцінки фінансового стану підприємств будівельних (стінових) матеріалів;

  • удосконалено:

  • методики комплексної оцінки фінансового стану підприємств, що використовуються у вітчизняній аналітичній практиці. Серед напрямів удосконалення цих методик визначено необхідність: 1) диференціації нормативних значень показників для підприємств різних видів економічної діяльності; 2) поглиблення класифікації рівнів фінансової стійкості підприємств; 3) перегляду складу пропонованих до вивчення показників у напрямку відбору коефіцієнтів, які можливо достовірно трактувати за результатами їх обчислення на основі форм фінансової звітності. При цьому комплекс відібраних показників має характеризувати різні аспекти діяльності підприємства;

  • оптимізовано склад коефіцієнтів, а також уточнено алгоритм розрахунку показників, які пропонується групувати за напрямами оцінювання: майнового стану; ліквідності активів та платоспроможності підприємства; фінансової незалежності та структури капіталу; прибутковості; ділової активності; ринкової активності підприємства;

  • вперше розроблено та впроваджено в практичну діяльність підприємств будівельних матеріалів Модель комплексної оцінки (ідентифікації стійкості) фінансового стану підприємств.

  Економічний зміст даної моделі полягає у визначенні фінансової стійкості підприємств за поглибленої 5-рівневої класифікації типів фінансового стану, шляхів її зміцнення за рахунок окремих факторів та можливостей розвитку підприємства, чого не передбачає використання вітчизняних методик оцінки фінансового стану підприємств. При цьому фінансовий


 •