LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів)

стан визначається за типами: абсолютно стійкий, нормально стійкий, стійкий з позицій звітного періоду, незадовільний з позицій звітного періоду, абсолютно незадовільний (з позицій звітного періоду та на перспективу). За використання даної методики можна визначити вплив на фінансовий стан підприємства таких факторів, як ефективність використання основних засобів, рівень фінансової незалежності, ліквідність активів, прибутковість підприємства.

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці рекомендацій щодо застосування методик комплексної оцінки фінансового стану в практичній діяльності підприємств будівельних матеріалів України.

Викладені в дисертаційній роботі пропозиції щодо удосконалення комплексної оцінки фінансового стану та уніфікації фінансових показників, а також розроблена автором Модель комплексної оцінки фінансового стану підприємств використані при підготовці Методологічних рекомендацій з розробки напрямів діяльності підприємств асоціації “Київбудматеріали” (довідка№78 від 13.10.2003р.)

Розроблені практичні рекомендації та висновки за результатами дисертаційного дослідження використано в Управлінні фінансів цільових програм Міністерства фінансів України при розгляді інвестиційних проектів, які подавалися до Міністерства підприємствами галузей матеріального виробництва (довідка № 31-03160-07-17/3446 від 9.10.2003 р.), а також в Українській державній корпорації промисловості будівельних матеріалів “Укрбудматеріали” при підготовці інструктивних матеріалів з питань організації планування, контролю та аналізу комерційної діяльності галузевих об’єднань (асоціацій) з виробництва стінових матеріалів, а також рекомендовано до використання на підприємствах з виробництва інших будівельних матеріалів (довідка № 11910/8-1192 від 15.10.2003р.)

Теоретичні положення, висновки та результати дисертаційного дослідження використовуються у навчальному процесі при викладанні дисциплін “Фінанси підприємств”, “Управління фінансовою санацією підприємства”, “Фінансовий менеджмент”, “Фінансовий аналіз”(довідка КНЕУ від 17.10.2003р).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід щодо визначення шляхів удосконалення оцінки фінансового стану підприємств. Викладені в дисертації наукові результати отримані автором особисто. З наукових праць, написаних у співавторстві, в роботі використано ідеї та положення, отримані самим автором.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, викладені в дисертаційній роботі, пройшли апробацію та обговорювались на: ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Теорія і практика перебудови економіки” (м. Черкаси, 25-27 листопада 2002 р.); Науково-практичній конференції “Фінансова система України: проблеми становлення та функціонування” (м. Острог, 10-11 травня 2002 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Ризикологія в економіці та підприємництві” (м. Київ, 27-28 березня 2001 р.)

Публікації. За темою дисертації опубліковано 14 наукових праць загальним обсягом 6,5 д.а., з яких автору належить 6,4 д.а.: у наукових фахових виданнях – 8 публікацій (одна - у співавторстві); в інших виданнях – 6 публікацій (одноосібно). Рішенням Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України зареєстровано авторське право Островської О.А. на Науковий твір “Модель комплексної оцінки (ідентифікації стійкості) фінансового стану підприємств”, Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 8214 від 28.08.2003 р.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи становить 168 сторінок друкованого тексту, містить 18 таблиць на 7 сторінках, 3 рисунки на 3 сторінках, 15 додатків на 34 сторінках. Список використаних джерел включає 163 найменувань на 13 сторінках.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обгрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету, завдання, предмет та об’єкт дослідження, наукову новизну і практичне значення отриманих результатів.

У розділі 1 “Теоретичні основи оцінки фінансового стану підприємств” розкрито економічну сутність, зміст та необхідність оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання; висвітлено проблеми проведення порівнянь результатів аналізу фінансового стану підприємств за відсутності уніфікації його інформаційного забезпечення, визначено особливості оцінювання фінансового стану корпорацій в зарубіжних країнах та вплив закордонного досвіду на методику аналізу фінансового стану вітчизняних підприємств.

За результатами проведеного дослідження теоретичних основ оцінювання фінансового стану підприємств критично оцінено наявні в економічній літературі дефініції та сформульовано авторське визначення понять, які складають основу термінології фахівців та практиків з питань оцінки фінансового стану підприємств.

Дисертант дійшов до висновку, що фінансовий стан є результатом взаємодії усіх елементів фінансових відносин, що виникають у підприємства в процесі його господарської діяльності, і характеризується як розміщенням і використанням активів, так і джерелами їх формування. Авторське розуміння сутності фінансового стану, на противагу найбільш поширеному його трактуванню як комбінації значень показників на певну дату, полягає у визначенні його як динамічного (нестатичного) поняття. За такого визначення фінансового стану відбувається уточнення його економічної суті: фінансовий стан підприємства є характеристикою діяльності протягом певного періоду, і відображає як його забезпеченість ресурсами, так і розміщення останніх. Саме для характеристики діяльності підприємства в часі доцільно, на думку автора, застосовувати термін “фінансовий стан”. Натомість поняття “фінансове положення” та “фінансова позиція” пропонується вживати для відображення рівня фінансового стану, зафіксованого на певний момент часу. Щодо визначення сутності фінансової стійкості, автор дотримується тієї точки зору, що фінансова стійкість є відображенням стійкого фінансового стану підприємства, тобто поняття “фінансова стійкість” та “стійкий фінансовий стан” є тотожними.

Пропонується розмежовувати поняття “платоспроможність” й “ліквідність підприємства”. Під платоспроможністю слід розуміти здатність підприємства протягом певного періоду часу виконувати зобов’язання перед кредиторами. Рівень платоспроможності характеризується системою показників, які пропонується включати в групу показників ліквідності активів та платоспроможності підприємства. В свою чергу, ліквідність підприємства визначається спроможністю його швидкого перетворення на грошові кошти в найменший проміжок часу за найвищими цінами в реальній ринковій ситуації.

При дослідженні різних підходів щодо визначення змісту оцінки фінансового стану підприємств автором