LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів)

уточнено завдання, які повинні вирішуватись в процесі її здійснення. На думку автора дисертаційної роботи, при проведенні оцінки фінансового стану підприємства слід вивчати значення отриманих в результаті аналізу фінансового стану показники, з точки зору відповідності їх фактичних значень нормальним для конкретного підприємства рівням, визначати фактори, що вплинули на величину показника в звітному періоді та здійснювати прогноз її величини на перспективу. При цьому виявлення резервів зростання рентабельності, зниження собівартості та інших резервів ефективного розвитку підприємства є предметом фінансового аналізу (рис.1).Рис.1. Завдання, які слід вирішувати при здійсненні фінансового аналізу економічної діяльності, аналізу та оцінки фінансового стану підприємств


Виявлено, що наслідком існування різних систем бухгалтерського обліку та порядку складання форм фінансової звітності в країнах з ринковою економікою є неможливість здійснення порівняльного аналізу отриманих результатів оцінки фінансового стану підприємницьких структур різних держав. При цьому акцентовано увагу на важливості розуміння схеми обліку, яка лежить в основі формування фінансових показників, та обгрунтовано необхідність уніфікації інформаційного забезпечення оцінки фінансового стану на міжнародному рівні.

За результатами проведеного аналізу наявних у вітчизняних та закордонних джерелах авторських підходів щодо групування показників у напрями оцінювання фінансового стану підприємств дисертантом уточнено назви окремих груп. Так, пропонується здійснювати аналіз фінансового стану за напрямами оцінки: 1) майнового стану підприємства; 2) ліквідності активів та платоспроможності підприємства; 3) фінансової незалежності та структури капіталу; 4) ділової активності; 5) прибутковості; 6) ринкової активності підприємства (для ВАТ).

На основі систематизації та узагальнення різних методичних підходів щодо здійснення комплексної оцінки фінансового стану визначено основні з них: - оцінка рівня забезпеченості товарно-матеріальних запасів джерелами їх формування; - оцінка комплексу обчислених коефіцієнтів у порівнянні з нормативними значеннями та в динаміці; - оцінка інтегрованих показників (багатовимірних дискримінантних функцій).

Визначено умови, за яких значення коефіцієнтів оцінки фінансового стану підприємств набувають реального змісту. Такими умовами є необхідність проведення порівняльного аналізу отриманих результатів розрахунків із середньогалузевими, та із значеннями відповідних показників досліджуваного підприємства за попередні періоди, тобто в динаміці. Вважається за доцільне обчислення нормативних значень показників для підприємств різних видів економічної діяльності.

Проведене дослідження теоретичних засад оцінки фінансового стану підприємств виявило необхідність визначення оптимальної кількості показників фінансової стійкості підприємств досліджуваної галузі за можливості врахування впливу на їх значення певних чинників.

У розділі 2“Аналіз методичних підходів до визначення основних показників оцінки фінансового стану підприємств” висвітлено та критично оцінено найбільш поширені у вітчизняних методиках способи обчислення показників оцінки фінансового стану, дано рекомендації щодо уніфікації алгоритму їх розрахунку.

За результатами оцінки майнового стану підприємств зроблено висновок, що для характеристики стану основних засобів підприємства доцільним і достатнім є обчислення показників їх зносу, оновлення і вибуття.Обчислення коефіцієнта придатності вважається автором недоцільним за наявності показника зносу основних засобів. Визначення питомої ваги активної частини основних засобів у загальній їх вартості є необхідним при проведенні поглибленого аналізу майнового стану підприємства. Достовірне трактування зміни показника “сума наявних у підприємства господарських коштів” є можливим за умови проведення додаткового аналізу динаміки структури коштів підприємства та їх джерел.

В дисертаційній роботі при висвітленні порядку визначення ліквідності активів підприємства та його платоспроможності доведено необхідність розмежування показників чистих оборотних активів та власних оборотних коштів. Різниця між поточними активами та поточними зобов’язаннями становить чисті оборотні активи (ЧОА) або робочий капітал підприємства, який характеризує частину оборотних активів підприємства, сформовану за рахунок власного та довгострокового залученого капіталу. Показниквласні оборотні кошти (ВОК) характеризує частину оборотних активів, яка сформована за рахунок лише власного капіталу. Він обчислюється як різниця між поточними активами та поточними зобов’язаннями й довгостроковим залученим капіталом. Величини ЧОА та ВОК співпадають, якщо підприємство не використовує довгострокові запозичення для фінансування оборотних коштів. При цьому для обчислення показників ЧОА та ВОК необхідним є залучення даних аналітичного бухгалтерського обліку. На прикладі уточнення складу оборотних активів на ВАТ ”Стайки-Керамік” (щодо віднесення до них частини витрат майбутніх періодів, які підлягають списанню протягом року з дати балансу) висвітлено значні розбіжності у значеннях отриманих показників ЧОА за використання даних балансу та із залученням даних аналітичного бухгалтерського обліку (табл.1).

Таблиця 1

Способи визначення чистих оборотних активів (ЧОА)

по ВАТ ”Стайки-Керамік” станом на початок 2000-2003 р.р.

Показник

Значення показника по роках


01.01

2000

01.01

2001

01.01

2002

01.01

2003

  • Оборотні активи

  • Витрати майбутніх періодів (ВМП)

  • Поточні зобов’язання

  • Доходи майбутніх періодів

Визначення величини чистих оборотних активів (ЧОА):

  • 1 спосіб : сума ВМП виключена зі складу поточних активів

  • 2 спосіб: сума ВМП віднесена до складу поточних активів у повній сумі

  • 3 спосіб: ВМП віднесено до складу поточних активів у сумі витрат, які підлягають списанню протягом року з дати балансу (уточнений показник