LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів)

ЧОА)

160,3

270,1

244,2

0


-83,9


186,211,1

108,7

360,6

234,8

0


-126,1


234,53,9

79,2

540,4

275,3

0


-196,1


344,311,3

85,0

545,5

277,1

0


-192,1


353,420,1

Аналогічна ситуація спостерігається при визначенні коефіцієнтів, чисельник чи знаменник яких містить величини оборотних активів, поточних зобов’язань, чистих оборотних активів або власних оборотних коштів, про що свідчать дані табл.2.

Таблиця 2

Коефіцієнт покриття по ВАТ ”Стайки-Керамік” станом на початок 2000-2003 рр.

Значення показників по роках

01.01

2000

01.01

2001

01.01

2002

01.01

2003

1

Поточні активи

160,3

108,7

79,2

85,0

2

Витрати майбутніх періодів, що підлягають списанню протягом 12 місяців з дати балансу

95,0

130,0

207,4

212,2

3

Уточнені поточні активи (ряд. 1 + ряд. 2)

255,3

238,7

286,6

297,2

4

Поточні зобов’язання

244,2

234,8

275,3

277,1

5

Коефіцієнт покриття без врахування витрат майбутніх періодів у складі поточних активів (ряд.1/ ряд.4)

0,66

0,46

0,29

0,31

6

Уточнений коефіцієнт покриття (ряд. 3 / ряд. 4.)

1,05

1,02

1,04

1,07

Примітка. Розрахунки таблиць 1, 2 здійснено на основі даних Ф. 1 річної фінансової звітності та аналітичного бухгалтерського обліку ВАТ ”Стайки-Керамік” за 1999-2002 роки


В ході аналізу ліквідності активів підприємства виявлено, що обчислення та аналіз динаміки коефіцієнта абсолютної ліквідності необхідно проводити як засіб отримання додаткової інформації у разі необхідності визначення чинників, які обумовили зміну показників швидкої та загальної ліквідності.

В процесі проведеного дослідження встановлено, що для оцінки фінансової незалежності та структури капіталу підприємства достатньо використовувати два коефіцієнти - автономії та лівериджу. Обчислені значення показників цієї групи не дають уявлення про потенціал підприємства, тому негативну динаміку цих показників доцільно аналізувати у взаємозв’язку з вивченням змін показників майнового стану підприємства.

За результатами проведеної оцінки фінансового стану підприємств асоціації “Київбудматеріали” було визначено, що для формування остаточних висновків про фінансову стійкість підприємств будівельних матеріалів слід обов’язково у складі показників прибутковості підприємства обчислювати та вивчати динаміку коефіцієнта рентабельності основної діяльності (продукції), значення якого може бути позитивним за негативних значень інших показників рентабельності. Справа в тому, що на досліджуваних підприємствах основна діяльність є прибутковою, та в більшості випадків показник рентабельності продукції є більшим за коефіцієнти рентабельності реалізації та активів. Це свідчить про можливість покращання показників фінансово-господарської діяльності підприємствами асоціації за рахунок оптимізації адміністративних, фінансових витрат й витрат на збут, підвищення договірної дисципліни, а також за нарощування обсягів виробництва основної продукції – цегли й інших стінових матеріалів.

Для розрахунку коефіцієнтів оборотності всіх активів та дебіторської заборгованості у складі показників ділової активності підприємства автором обгрунтовано доцільність використання в чисельнику показника виручки від реалізації продукції. В свою чергу, доцільно для обчислення коефіцієнту оборотності кредиторської заборгованості в чисельнику використовувати собівартість реалізованої продукції, оскільки ця заборгованість на виробничих підприємствах пов’язана з обсягами закупівель сировини та матеріалів у виробництво.

На основі здійснених аналітичних досліджень уточнено нормативні значення коефіцієнтів для оцінки фінансового стану підприємств будівельних (стінових) матеріалів: покриття >1 (1 – 1,5); швидкої ліквідності 0,6 – 0,8; автономії – 0,5; лівериджу – 0,06; ресурсовіддачі >1,0; оборотності матеріальних запасів > 4,0; фондовіддачі >1,1; рентабельності продукції – 0,1. Уточнення критичних значень показників дає змогу розробити методику комплексної оцінки фінансового стану для підприємств цього виду економічної діяльності.

У розділі 3”Комплексна оцінка фінансового стану підприємств” проведено критичний аналіз вітчизняних методик комплексної оцінки фінансового стану підприємств з визначенням їх переваг та недоліків, й розробкою пропозицій щодо їх удосконалення; оцінено можливості використання інтегрованих показників оцінки фінансового стану підприємств (багатовимірних дискримінантних функцій) у вітчизняній аналітичній практиці; викладено суть та результати апробації розробленої автором Моделі комплексної оцінки (ідентифікації стійкості) фінансового стану підприємств.

Доведено можливість застосування методики визначення фінансової стійкості підприємства в залежності від покриття товарно-матеріальних запасів джерелами їх формування при дотриманні умов: 1) порівняння величини таких запасів із сумою чистих оборотних активів (а не порівняння їх з величиною власних оборотних коштів, що найчастіше здійснюється в економічній літературі); 2) аналізу нестійкого фінансового стану з точки зору його припустимості або неприпустимості; 3) додаткового включення у фінансову звітність підприємств відомостей про уточнений склад поточних активів, зобов’язань, наявність простроченої заборгованості.

За результатами проведеної комплексної оцінки фінансового стану підприємств асоціації “Київбудматеріали” дисертантом визначено недоліки, які притаманні методикам оцінки фінансового стану, що використовуються у вітчизняній аналітичній практиці. Так, серед основних недоліків, що містить Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації, є: 1) застосування єдиних нормативних значень коефіцієнтів підприємствами всіх видів економічної діяльності; 2) неможливість достовірного обчислення більшості рекомендованих до розрахунку показників за даними фінансової звітності підприємств;