LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів)

3) відсутність поглибленої класифікації рівнів фінансового стану, внаслідок чого підприємство, що має недостатню фінансову стійкість, може бути віднесено до підприємств із “задовільним“ фінансовим станом. На думку автора, напрямами удосконалення вказаної методики має бути: 1) розробка галузевих інструкцій, які містили б механізм застосування Положення з визначеними для підприємств певної галузі критичних значень; 2) перегляд складу показників з відбором таких, які можуть бути визначені зовнішніми аналітиками на основі фінансової звітності (або подання підприємствами додаткових відомостей про уточнений склад поточних активів та зобов’язань); 3) запровадження багаторівневої класифікації типів фінансової стійкості.

Здійснені розрахунки по підприємствах асоціації “Київбудматеріали” згідно Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства свідчать про неадекватність дійсності отриманих результатів оцінки фінансового стану підприємств. Виявлено, що зазначена методика потребує значного доопрацювання, оскільки: 1) передбачає вивчення показників ознак поточної платоспроможності та забезпечення власними засобами, які є дискусійними у способі розрахунку; 2) формула коефіцієнта Бівера містить технічну помилку в її поданні: замість відношення загального надходження коштів (Cash-flow) до суми заборгованості Рекомендаціями визначено брати в чисельнику різницю між чистим прибутком і нарахованою амортизацією. За результатами проведених досліджень автор дисертаційної роботи дійшов до висновку, що використання зазначених Методичних рекомендацій в аналітичній практиці в редакції від 17.01.2001р. може призвести до прийняття помилкових управлінських рішень .

Застосування закордонних багатофакторних дискримінантних функцій у вітчизняній аналітичній практиці може призвести до отримання неадекватної фінансової інформації через недоліки, які містять більшість таких моделей, а саме: 1) не враховуються галузеві особливості розвитку підприємств окремої країни; 2) важко визначити фактори, які вплинули на фінансовий стан; 3) в більшості моделей відсутня поглиблена класифікація рівнів фінансової стійкості підприємств; 4) в ході аналізу отримується недостатньо інформації про можливості розвитку підприємства; 5) коло користувачів фінансової інформації є обмеженим, оскільки даних форм звітності, складених у відповідності із П(С)БО, недостатньо для підрахунку значення інтегральної багатофакторної функції.

Нагальною стала проблема розробки вітчизняних моделей оцінки фінансового стану із застосуванням інтегрованих показників на основі даних про результати діяльності українських підприємств. Однією із спроб вироблення моделей багатофакторного дискримінантного аналізу стали дослідження О.О.Терещенка, результати яких втілено при розробці Порядку проведення оцінки фінансового стану бенефіціара та визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій. Проте при застосуванні вказаної методики для оцінки фінансового стану ВАТ ”Обухівський завод пористих виробів” та ВАТ ”Будматеріали” було також виявлено певні недоліки, зокрема: 1) не враховуються галузеві особливості; 2) відсутня поглиблена класифікація стійкості фінансового стану підприємств; 3) значний інтервал значень Z-показників зобов’язує фінансового аналітика проводити додатковий аналіз.

За результатами проведеного дослідження обгрунтовано необхідність розробки вітчизняних галузевих методик ідентифікації стійкості фінансового стану підприємств. З метою усунення недоліків, властивих існуючим методикам оцінювання фінансового стану підприємств, здійснено спробу розробки моделі ідентифікації стійкості фінансового стану для підприємств будівельних матеріалів.

Автором розроблено та запропоновано до використання модель визначення стійкості фінансового стану в залежності від ступеню виконання нерівностей: , де

К оновлення ОЗ – коефіцієнт оновлення основних засобів,

К вибуття ОЗ – коефіцієнт вибуття основних засобів,

К Бівера – відношення Cash-flow до загальної суми заборгованості,

Z - інтегрований показник оцінки фінансового стану підприємства, при цьому Z = К фондовіддачі х К швидкої ліквідності хК автономії х К рентабельності основної діяльності

Фінансовий стан підприємства пропонується ідентифікувати за типами:

- абсолютно фінансово стійкий - за умови виконання всіх чотирьох нерівностей;

- нормально стійкий – за умови виконання однієї з нерівностей (1) або (2) в комплексі з виконанням однієї з нерівностей (3) або (4); або невиконання будь-якої однієї з чотирьох нерівностей;

- стійкий з позицій звітного періоду – за умови виконання нерівностей (3) та (4) за невиконання нерівностей (1) та (2) ;

- незадовільний з позицій звітного періоду – за умови виконання нерівностей (1) та (2) за невиконання нерівностей (3) та (4);

- незадовільний з позицій звітного періоду та на перспективу (абсолютно незадовільний) - за умови невиконання будь-яких трьох або всіх нерівностей.

Для визначення фінансової стійкості підприємств спочатку досліджується значення інтегрованого Z-показника оцінки фінансового стану. Перевагою обчислення розробленого автором Z-показника є можливість визначення факторів, що вплинули на погіршення або покращання фінансового стану. За використання цього показника визначається вплив на фінансовий стан підприємств наступних чинників: питома вага власних коштів в загальній сумі капіталу, рівень ліквідності активів, прибутковості, ефективності використання основних засобів підприємства (табл.3).

Таблиця 3

Значення Z –показника по підприємствах асоціації “Київбудматеріали”

Показники,

період

Кшв.лікв.

Кавт.

Кр.о.д

Кф.

Z

Відповідність нормативному значенню Z

Нормативне значення

0,6

0,5

0,1

1,1

0,033


ВАТ ”Будматеріали” ( м.Біла