LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів)

періоду

КП”Переяслав-Хмельницький цегельний завод”

01.01.2001

+

+

+

+

абсолютно стійкий


01.01.2002

-

-

+

+

стійкий з позицій звітного періоду


01.01.2003

+

+

+

+

абсолютно стійкий

ЗАТ”Сквирсь-кий цегельний завод”

01.01.2001

+

+

+

-

нормально стійкий


01.01.2002

+

+

+

+

абсолютно стійкий


01.01.2003

+

+

+

+

абсолютно стійкий

ВАТ

”Стайки-Керамік”

01.01.2001

-

-

-

-

абсолютно незадов.


01.01.2002

-

-

-

+

абсолютно незадов.


01.01.2003

-

-

-

+

абсолютно незадов.


Запропоновані в моделі нормативні значення коефіцієнтів можуть бути застосовані для оцінки фінансового стану підприємств будівельних (стінових) матеріалів на сучасному етапі, проте їх слід переглядати та уточнювати з плином часу. На нашу думку, модель може бути використана в загальному вигляді (як базова) для інших підгалузей промисловості, проте для різних видів економічної діяльності слід окремо визначати критичні значення показників.


ВИСНОВКИ


У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової задачі щодо удосконалення оцінювання фінансового стану підприємств. Результати проведеного дослідження дозволили зробити наступні висновки і пропозиції:

 • На основі узагальнення та аналізу праць вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань оцінки фінансового стану зроблено висновок, що фінансовий стан – це складна, інтегрована за багатьма показниками характеристика діяльності підприємства в певному періоді, що відображає ступінь забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами, раціональності їх розміщення, забезпеченості власними оборотними коштами для своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями та здійснення ефективної господарської діяльності в майбутньому. Пропонована автором дефініція містить в собі ознаку динамізму (мінливості) фінансового стану. Для відображення рівня фінансового стану, зафіксованого на певний момент часу, автором пропонується використовувати поняття “фінансове положення” і “фінансова позиція”. Фінансова стійкість тлумачиться автором як стійкий фінансовий стан.

  2. До завдань, що вирішуються в процесі оцінювання фінансового стану, слід віднести дослідження показників, отриманих в результаті його аналізу, з точки зору відповідності їх фактичних значень нормальним для даного підприємства рівням, ідентифікацію факторів, що вплинули на величину показника, визначення необхідної його величини на перспективу та способів її досягнення. Авторське розуміння ліквідності підприємства грунтується на положенні, згідно якого визначення ліквідності підприємства є оцінюванням його ринкової вартості як сукупного активу.

  3. Наслідком розбіжностей у системах бухгалтерського обліку та порядку складання форм фінансової звітності в країнах з ринковою економікою є неможливість проведення порівняльного аналізу за результатами оцінки фінансового стану підприємств різних країн. Отже, виникає необхідність уніфікації інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану на міжнародному рівні. За результатами дослідження напрямів оцінювання фінансового стану підприємств у вітчизняних та закордонних джерелах автором вважається за доцільне сукупність показників фінансового стану групувати за напрямами оцінки: майнового стану підприємства; ліквідності активів та платоспроможності підприємства; фінансової незалежності та структури капіталу; ділової активності; прибутковості; ринкової активності підприємства.

  4. За результатами оцінки фінансового стану підприємств асоціації “Київбудматеріали” визначено доцільність дослідження показників: для характеристики стану основних засобів підприємства - зносу, оновлення і вибуття; для оцінки ліквідності активів та короткострокової платоспроможності - величини власних оборотних коштів, чистих оборотних активів, коефіцієнти швидкої та загальної ліквідності; для здійснення оцінки фінансової незалежності та структури капіталу - автономії, лівериджу; для формування остаточних висновків про фінансову стійкість підприємств будівельних матеріалів - рентабельності основної діяльності (продукції) та коефіцієнтів оборотності активів, заборгованостей, матеріальних та основних засобів (фондовіддачі). Доцільність обчислення та аналізу інших показників визначає фінансовий аналітик в залежності від цілей та вимог користувачів отриманої в результаті оцінювання фінансового стану інформації.

  Уніфікація алгоритму розрахунку показників повинна відбуватися за напрямами: показники чистих оборотних активів та власних оборотних коштів слід обчислювати за використання даних аналітичного бухгалтерського обліку; для розрахунку коефіцієнтів оборотності всіх ресурсів та дебіторської заборгованості в чисельнику доцільно використовувати показник виручки від реалізації продукції, а кредиторської заборгованості - собівартість реалізованої продукції.

  5. Поширені в економічній літературі критичні значення коефіцієнтів не можуть використовуватись при оцінці вітчизняних підприємств різних видів економічної діяльності. В процесі проведення оцінки фінансового стану підприємств асоціації “Київбудматеріали” уточнено нормативні значення найбільш вагомих для оцінки фінансової стійкості підприємств будівельних (стінових) матеріалів показників: покриття >1 ; швидкої ліквідності 0,6 – 0,8; автономії – 0,5 ; лівериджу – 0,06; ресурсовіддачі >1,0 ; оборотності матеріальних запасів > 4,0; фондовіддачі >1,1; рентабельності продукції – 0,1. За отримання значень показників, що не відповідають нормативним, слід вивчати чинники, які вплинули на такий рівень, негативну динаміку окремих показників слід обов’язково аналізувати у тісному взаємозв’язку з показниками різних напрямів оцінювання.

  6. Напрямами удосконалення комплексної оцінки фінансового стану підприємств за різних методичних підходів визначено: 1) необхідність розробки галузевих моделей оцінки фінансового стану підприємств (або галузевих


 •