LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів)

інструкцій, які містять механізм застосування базових методик з визначенням для підприємств окремих галузей характерних для них критичних значень показників); 2) поглиблення класифікації рівнів фінансової стійкості для прийняття на підприємстві своєчасних та ефективних управлінських рішень; 3) уточнення складу пропонованих до вивчення показників у напрямку відбору коефіцієнтів, які можливо обчислювати зовнішніми фінансовими аналітиками.

7. За результатами критичного аналізу та з метою усунення недоліків, які містять діючі в Україні методики оцінки фінансового стану підприємств, автором розроблено Модель комплексної оцінки фінансового стану підприємств. Модель передбачає використання інтегрованого Z-показника, який складається з найбільш вагомих коефіцієнтів оцінювання фінансового стану підприємств будівельних матеріалів. Застосування представленої методики дає можливість фінансовим аналітикам оцінювати наявність у досліджуваних підприємств можливостей розвитку; ідентифікувати фактори, що обумовили певний рівень стійкості фінансового стану підприємства за поглибленої 5-рівневої класифікації типів фінансової стійкості. Модель, на відміну від діючих методик, може використовуватися зовнішніми фінансовими аналітиками, оскільки для її розробки відібрано показники, для обчислення яких достатнім є використання фінансової звітності, та які характеризують різноманітні аспекти фінансово-господарської діяльності підприємств. Запропоновані в моделі нормативні значення коефіцієнтів можуть бути застосовані для оцінки фінансового стану підприємств будівельних (стінових) матеріалів у сучасних умовах, проте визначені в моделі нормативні значення слід коригувати з плином часу. Впровадження цієї методики дає можливість достовірно ідентифікувати рівень фінансової стійкості підприємств та розробляти конкретні рекомендації щодо її підвищення.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


У наукових фахових виданнях:

 • Вакуленко Є.В., Островська О.А. Вплив банківських кредитів на фінансовий стан підприємств// Фінанси України.- 2000.- №9.- С. 40-42. - 0,2 д.а. (особистий внесок автора (0,1 д.а.) полягає в обгрунтуванні необхідності дослідження динаміки показника рентабельності продукції та проведення систематичної оцінки фінансового стану підприємств в процесі використання кредитних ресурсів).

 • Островська О.А. Удосконалення діяльності підприємств промисловості будівельних матеріалів// Фінанси України.- 2001.- №11.- С. 66-70.- 0,3 д.а.

 • Островська О.А. Методологія оцінки фінансового стану на основі аналізу фінансових звітів в умовах стандартизації бухгалтерського обліку// Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. - Випуск 67.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. - С. 56-61. - 0,4 д.а.

 • Островська О.А. Фінансовий стан та фінансова стійкість підприємства: теоретичні аспекти визначення їх суті // Стратегія економічного розвитку України: Наук.зб.-Вип.4(11) /Голов.ред. О.П.Степанов.-К.:КНЕУ,2002.-С.182-187.-0,55 д.а.

 • Островська О.А. Оцінка фінансового стану підприємств в умовах стандартизації фінансової звітності// Бухгалтерський облік і аудит. - 2003.- №2.-С.28-35. - 0,8 д.а.

 • Островська О.А. Удосконалення комплексної оцінки фінансового стану підприємств промисловості будівельних матеріалів // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр.- Випуск 182. - Том 1. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2003.- С.159-170.-0,6 д.а.

 • Островська О.А. Модель ідентифікації стійкості фінансового стану підприємств будівельних матеріалів : суть та необхідність розробки // Ринок цінних паперів. - 2003.- № 9-10. - С.37-44. - 0,7 д.а.

 • Островська О.А. Модель ідентифікації стійкості фінансового стану підприємства // Экономика Крыма.- 2003.- № 8. - С.55-60. - 0,4 д.а.

  В інших виданнях :

 • Островська О.А. Оцінка в управлінні фінансовим станом підприємства//Зб. наук. пр.-Острог: Вид-во”Острозька Академія”,2002.- С.155-164.-0,6 д.а.

 • Островська О.А. Ризик – менеджмент в управлінні фінансовим станом підприємства// Ризикологія в економіці та підприємництві: Зб.наук.пр. за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (27-28 березня 2001 року).- К.:КНЕУ, Академія ДПС України, 2001. – С.304-305. - 0,15 д.а.

 • Островська О.А. Фінансовий стан підприємства та його оцінка// Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Теорія і практика перебудови економіки”: Черкаси, 25-27 листопада 2002 р./ Відповід.Ред. В.І.Хомяков.- Черкаси: ЧДТУ.- 2002. - С.276-278. - 0,15 д.а.

 • Островська О.А. Фінансові аспекти діяльності підприємств асоціації “Київбудматеріали”// Імперія нерухомості. -2001.- №3(19). - С. 22-23. - 0,15 др.арк.

 • Островська О.А. Корпорація “Укрбудматеріали” на межі тисячоліть// Імперія нерухомості. -2001. - №4 (20). - С.18-19. - 0,2 д.а.

 • Фінанси підприємств: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л.Д.Буряк, Є.В.Вакуленко, А.П.Куліш та ін. - К.: КНЕУ, 2003.-С.98-128 (Розділ 9 написано здобувачем одноосібно) - 1,3 д.а.


  АНОТАЦІЯ

  Островська О.А. Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів). – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 - Фінанси, грошовий обіг і кредит. - Київський національний економічний університет, Київ, 2004.

  Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних основ та методичних підходів до оцінки фінансового стану підприємств. Уточнено визначення термінів “фінансовий стан”, “фінансова стійкість”, “фінансове положення”, “фінансова позиція”, “ліквідність підприємства”, завдання, що повинні вирішуватись в процесі оцінки фінансового стану підприємства. Визначено доцільність обчислення та надано рекомендації щодо уніфікації окремих показників оцінки фінансового стану підприємств, уточнено нормативні значення найбільш вагомих для оцінки фінансової стійкості вітчизняних підприємств будівельних (стінових) матеріалів.

  Здійснено критичний аналіз методик комплексної оцінки фінансового стану підприємств, розроблено пропозиції щодо їх удосконалення. Представлено розроблену автором Модель комплексної оцінки (ідентифікації стійкості) фінансового стану підприємств, яку впроваджено в практичну діяльність підприємств будівельних (стінових) матеріалів. Використання моделі дає можливість фінансовим аналітикам оцінювати наявність у досліджуваних підприємств можливостей розвитку; ідентифікувати фактори, що обумовили визначений рівень стійкості фінансового стану підприємства за поглибленої 5-рівневої класифікації типів фінансової стійкості.

  Ключові слова: фінансовий стан підприємства, фінансова стійкість підприємства, фінансове положення підприємства, фінансова позиція підприємства, ліквідність підприємства, оцінка фінансового стану підприємства, методика (модель) комплексної оцінки (ідентифікації


 •