LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ”
КРУХМАЛЬ ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНАУДК 336.717


ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ:
ІНФОРМАЦІЙНЕ І МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наукСуми – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі “Українська академія банківської справи Національного банку України”.Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент

Коваленко Вікторія Володимирівна,

ДВНЗ “Українська академія банківської справи

Національного банку України”,

доцент кафедри банківської справи


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Шевцова Олена Йосипівна,

Дніпропетровський національний університет,

завідуюча кафедрою банківської справи;


кандидат економічних наук, доцент

Чмутова Ірина Миколаївна,

Харківський національний

економічний університет,

доцент кафедри банківської справи
Захист дисертації відбудеться “21” грудня 2007 р. о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.081.01 в Державному вищому навчальному закладі “Українська академія банківської справи Національного банку України” за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 57, зала засідань вченої ради.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного
вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України” за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 57.


Автореферат розісланий “19” листопада 2007 р.

Вченийсекретар

спеціалізованої вченої ради І.М. Бурденко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Зміни, що відбуваються в економіці України, кардинально впливають на напрями і темпи розвитку банківської системи, яка набуває ознак динамічності та конкурентоспроможності. У сучасних умовах оцінка фінансової стійкості банків – задача, яку намагаються вирішувати державні органи, банки та комерційні організації. Їх метою є пошук критерію, який дозволить порівнювати банки за ступенем фінансової стійкості.

Наявні підходи до оцінки фінансової стійкості банків відрізняються за складом факторів, що враховуються, системою показників, які характеризують складові фінансової стійкості, пороговими значеннями показників тощо. Крім того, існуючі методики в основному призначені для самих банків і не дозволяють всім учасникам ринку на основі відкритої інформації з достатнім ступенем достовірності дати об’єктивну оцінку стійкості розвитку кожного банку та банківської системи в цілому.

Таким чином, особливої актуальності набувають дослідження методичних підходів до оцінки фінансової стійкості банків з позицій логічно-послідовного сформованого інформаційного простору. Конструктивна роль таких досліджень полягає в їх спрямованості на розробку цілісного методичного та інформаційного забезпечення оцінки фінансової стійкості банку в умовах нестабільності і ризику, пошуку можливих шляхів визначення динамічної фінансової стійкості банків. Необхідність в якісному інформаційному та методичному забезпеченні оцінки фінансової стійкості банків визначила мету дисертаційного дослідження та перелік питань, що в ньому розглядаються.

Проблемам фінансової стійкості банків та її оцінки присвячено праці багатьох провідних зарубіжних і вітчизняних учених. Серед зарубіжних фахівців, які приділили увагу даній тематиці, можна назвати таких авторів, як: К.Дж. Барлтроп, Д.У. Блекуелл, Е. Гілл, Е.Дж. Делан, Д.С. Кидуелл, Р. Коттер, Д. МакНотон, Р.Л. Петерсон, Е. Рід, П.С. Роуз, Дж.Ф. Сінкі, І.Є. Амелін, Л.Г. Батракова, А.П. Крутов, О.І. Лаврушин, Ю.С. Масленченков, Г.С. Панова та ін., а серед вітчизняних економістів слід відмітити праці А.М. Мороза, В.М. Кочеткова, А.А. Пересади, А.О. Єпіфанова, І.В. Сала, В.В. Вітлінського, М.І. Савлука, В.В. Коваленко, О.Й. Шевцової, А.М. Герасимовича, О.М. Тридіда, І.М. Чмутової та інших.

Вивчення праць вказаних науковців дозволяє ґрунтовно підійти до дослідження сутності поставленого наукового завдання, а також виявити питання, що залишаються невирішеними. Зокрема, невпорядкованим є понятійний апарат, потребують доопрацювання та систематизації фактори фінансової стійкості, інструментарій оцінки фінансової стійкості банку, не вирішено питання обґрунтування критеріїв фінансово стійкого банку. Зазначене зумовлює актуальність та необхідність проведення подальшого дослідження проблеми оцінки фінансової стійкості банків та визначає практичну значимість дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов’язана з науковою проблематикою кафедри банківської справи Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”. Наукові результати, теоретичні положення та висновки дослідження було використано при виконанні науково-дослідної теми “Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні” (державний реєстраційний номер 0102U006965). До звіту за цією темою були включені пропозиції автора щодо комплексної оцінки фінансової стійкості банків на підставі визначення рейтингу, а саме досліджено підходи до рейтингової оцінки банків, обґрунтовано необхідність проведення рейтингової оцінки фінансової стійкості банків, розроблено методику комплексної оцінки фінансової стійкості банків на основі рейтингу.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є поглиблення теоретичних положень інформаційного та методичного забезпечення оцінки фінансової стійкості банків, а також розробка методичних підходів до оцінки фінансової стійкості банків на основі комплексного підходу з урахуванням впливу внутрішніх та зовнішніх факторів.

Реалізація поставленої мети обумовила необхідність вирішення в роботі наступних завдань:

  • визначити сутність фінансової стійкості банку з позиції можливості її оцінки;

  • узагальнити існуючі підходи до елементів системи оцінки фінансової стійкості банку;

  • дослідити зв’язок інформаційного та методичного забезпечення з ефективністю оцінки фінансової стійкості