LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення

банку;

 • проаналізувати та виявити недоліки в існуючих методиках оцінки фінансової стійкості банку з позиції кількості та якості показників, їх достатності для врахування всіх факторів фінансової стійкості;

 • оцінити доцільність та можливість оцінки фінансової стійкості як динамічної характеристики банку;

 • дослідити можливість використання параметричної моделі визначення фінансової стійкості банку;

 • обґрунтувати доцільність використання комплексної оцінки фінансової стійкості на основі рейтингу із врахуванням умов діяльності банків.

  Об’єктом дослідження є оцінка фінансової стійкості банків.

  Предметом дослідження є інформаційне та методичне забезпечення оцінки фінансової стійкості банків в сучасних умовах розвитку банківської системи України.

  Методи дослідження. У роботі використані загальнонаукові методи емпіричного та теоретичного дослідження, зокрема: аналізу і синтезу – для деталізації предмета дослідження та вивчення його функціональних і структурних складових; узагальнення – для обґрунтування необхідності застосування нових наукових понять і підходів до визначення сутності фінансової стійкості банку; системного аналізу – для вивчення фінансової стійкості банку як сукупності складових, що утворюють систему; монографічного – для вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду побудови інформаційного забезпечення оцінки фінансової стійкості банків; методи статистичного аналізу – для вивчення, порівняння та оцінки фінансової стійкості банків України; методи економіко-математичного моделювання – при розробці методик оцінки фінансової стійкості банків; методи порівняння, групування та графічний метод – для побудови таблиць, аналітичних, ілюстративних графіків й діаграм. Обробка даних здійснювалася з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

  Інформаційну базу дослідження склали законодавчі та нормативні акти Верховної Ради України і Національного банку України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, монографії та науково-аналітичні статті вітчизняних та зарубіжних авторів, матеріали міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференцій. Для безпосереднього аналізу функціонування банків використано офіційні дані Національного банку України, Асоціації українських банків, Державного комітету статистики.

  Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці методичного забезпечення оцінки фінансової стійкості банків на основі обґрунтування системи показників та критеріїв фінансово стійкого банку, що базується на побудові системи інформаційного забезпечення оцінки. Найбільш вагомими теоретичними та практичними результатами, які характеризують новизну і особистий внесок автора, є:

  вперше:

  • обґрунтовано доцільність проведення комплексної оцінки фінансової стійкості банку з позицій системного підходу, який ґрунтується на визначенні рейтингу фінансової стійкості банків. Запропонований підхід відрізняється від існуючих тим, що формування системи показників та визначення ваги кожного з показників ґрунтується на економіко-статистичному дослідженні тенденцій розвитку банківської системи. Запропонований підхід може бути використаний у практичній банківській діяльності для визначення місця банку в банківській системі за рівнем фінансової стійкості;

  • запропоновано систему інструментарію проведення оцінки фінансової стійкості банку на основі побудови параметричної моделі із визначенням поточного та критичного станів банків. Запропоновані підходи відрізняються від існуючих тим, що дозволяють враховувати взаємодію та взаємний вплив всіх параметрів фінансової стійкості і можуть бути використані у практичній банківській діяльності з метою виявлення фінансово стійких та фінансово нестійких банків;

  удосконалено:

  • методичні підходи до оцінки фінансової стійкості банку на основі систематизації складових фінансової стійкості та визначення критерію динамічної стабільності. Запропоновані підходи відрізняються від існуючих тим, що обґрунтовується необхідність врахування стабільності діяльності банку як складової фінансової стійкості. Ці підходи можуть бути використані як основа для подальшого дослідження методичного забезпечення оцінки фінансової стійкості банку, а також у банківській практиці для оцінки фінансової стійкості як характеристики динамічного розвитку банку;

  набули подальшого розвитку:

  • визначення поняття “фінансова стійкість банків” із розмежуванням понять “надійність банку”, “стабільність банку”, “платоспроможність банку” як ключових якісних характеристик банку, а також факторів, що їх визначають, через встановлення відмінностей та взаємозв’язку цих характеристик. Запропоновані поняття дозволяють удосконалити категорійно-понятійний апарат для уточнення економічного змісту оцінки фінансової стійкості банку;

  • комплексний підхід до побудови системи інформаційного забезпечення оцінки фінансової стійкості банку на підставі визначення параметрів, які дозволяють сформувати логічно-послідовний інформаційний простір оцінки фінансової стійкості банків. Даний підхід відрізняється від існуючих тим, що ґрунтується на систематизації складових та параметрів інформаційного забезпечення і може використовуватися банками у процесі формування системи оцінки фінансової стійкості;

  • методичне забезпечення оцінки фінансової стійкості банків на підставі уточнення системи показників та встановлення їх порогових значень, які відрізняються від нормативних і дають можливість встановити реальні ринкові позиції банків з точки зору їх фінансової стійкості. Наведені пропозиції можуть бути використані як основа для подальшого дослідження забезпечення оцінки фінансової стійкості банку, а також у банківській практиці для оцінки фінансової стійкості банків.

  Практичне значення одержаних результатів полягає у вирішенні поставленої економічної задачі – розвитку методичного та інформаційного забезпечення оцінки фінансової стійкості банків на основі комплексного підходу, який може бути використаний в аналітичній роботі банків і дозволить визначити характеристику спроможності банку як економічної системи, ефективно виконувати свої функції та забезпечувати цілеспрямований розвиток, витримуючи вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.

  Запропонована автором методика комплексної оцінки фінансової стійкості банку на основі рейтингу застосовується у практичній діяльності ВАТ АБ “Столичний” при вивченні фінансової стійкості банків-кореспондентів (довідка від 21.05.2007 № 01/748).

  Результати проведеного дослідження знайшли своє відображення у розробці методичного підходу до динамічної оцінки фінансової стійкості банку, який впроваджений в практику роботи ТОВ КБ “Володимирський” (довідка № 13/07-1067 від 11.10.2007) з метою


 •