LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення

визначення фінансової стійкості банків.

Крім того, одержані результати дослідження можуть використовуватися при викладанні навчальних дисциплін “Аналіз банківської діяльності”, “Управління банківськими ризиками”, “Фінансовий менеджмент в банку”, а також у програмах підвищення кваліфікації банківських працівників.

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, що виносяться на захист, одержані автором особисто і знайшли своє відображення в опублікованих наукових працях.

У роботі, яка виконана у співавторстві [1], особистий внесок дисертанта полягає у дослідженні сутності поняття “фінансова стійкість” та критеріїв її оцінки, проведенні аналізу основних індикаторів розвитку банків на підставі визначення критеріїв динамічної стабільності їх діяльності, розвитку методичних підходів до оцінки фінансової стійкості на підставі побудови параметричної моделі із визначенням поточного та критичного станів банку з метою виявлення фінансово стійких та фінансово нестійких банків.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати наукового дослідження були оприлюднені та одержали позитивну оцінку на науково-практичних конференціях і семінарах. Серед них: IІ Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції в розвитку банківської системи” (м. Дніпропетровськ, 2004), V Міжнародна науково-практична конференція “Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины” (м. Алушта, 2006), IX Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України” (м. Суми, 2006).

Крім того, результати дослідження доповідалися автором на науково-практичних конференціях та семінарах професорсько-викладацького складу ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”.

Наукові публікації. Результати дисертаційного дослідження знайшли відображення у 12 наукових працях, серед яких: одна монографія (у співавторстві), 8 статей, опублікованих у наукових фахових виданнях, 3 публікації у матеріалах науково-практичних конференцій. Загальний обсяг опублікованих робіт складає 15,64 друк. арк., з них особисто автору належить 6,94 друк. арк.

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації – 256 сторінок, в т.ч. на 119 сторінках розміщені 14 таблиць, 15 ілюстрацій, 26 додатків і список використаних джерел із 162 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ роботи

У першому розділі “Науково-методичні основи інформаційного та методичного забезпечення оцінки фінансової стійкості банку” визначено економічний зміст понять “фінансова стійкість банку”, “оцінка фінансової стійкості” та “забезпечення оцінки фінансової стійкості”. Проаналізовано методичні підходи до оцінки фінансової стійкості банків та визначено інформаційний простір, що формує інформаційне забезпечення оцінки фінансової стійкості банку.

У процесі дослідження було визначено, що поняття фінансової стійкості має тісний зв’язок із такими поняттями, як: “надійність”, “стабільність”, “ліквідність”, “платоспроможність”. На нашу думку, стійкість є найбільш фундаментальним поняттям, яке більше за інші відображає проблеми та тенденції розвитку банківського сектора. Поняття “стійкість банку” інтегрує в собі різні складові та базується на кількох детермінантах:

  • стабільності діяльності;

  • стійкості проти впливу факторів зовнішнього та внутрішнього характеру;

  • спроможності відновити свої функції після потрясінь.

Аналіз праць вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем виявлення факторів фінансової стійкості банків засвідчив, що їх наявна класифікація відзначається ситуативністю та недостатньою повнотою. Це обумовило потребу у їх систематизації з виділенням зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на фінансову стійкість банків. Класифікація факторів, які формують фінансову стійкість банку, дає змогу більш обґрунтовано виділити складові фінансової стійкості, якими є капітальна та ресурсна стійкість, ліквідність банку та ефективність менеджменту, і запропонувати шляхи вдосконалення її оцінки.

Отже, на нашу думку, фінансова стійкість комерційного банку – це якісна динамічна інтегральна характеристика спроможності банку ефективно виконувати свої функції та забезпечувати цілеспрямований розвиток шляхом трансформації ресурсів та мінімізації ризиків, витримуючи вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.

Слід зазначити, що формалізація фінансової стійкості банку істотно залежить від розвиненості відкритої системи оцінок банківської діяльності. За умови відсутності відкритої інформації про діяльність банківських установ узагальнююча оцінка буде не зовсім об’єктивною. Оцінка фінансової стійкості як підсистема аналітичної функції управління, що базується на інформаційній системі банку, реалізується за допомогою сукупності аналітичних прийомів і способів, які дозволяють виявляти і вимірювати вплив факторів на фінансову стійкість і обґрунтовувати відповідні управлінські рішення, проявляється через інформаційне та методичне забезпечення.

Інформаційне забезпечення оцінки фінансової стійкості банку – це сукупність аналітичної інформації, методів її обробки, аналізу та форм представлення, що дозволяють вивчити реальний стан фінансової стійкості, виміряти вплив факторів, що її визначають, а також обґрунтувати напрямки забезпечення фінансової стійкості в прогнозованому періоді. З метою дослідження інформаційного забезпечення оцінки фінансової стійкості було класифіковано інформаційні джерела та систематизовано параметри інформаційних ресурсів.

Аналіз методичних підходів до оцінки фінансової стійкості банків свідчить про відсутність єдиної методичної бази оцінки. Причому розбіжності проявляються у складових фінансової стійкості, системі показників та їх порогових значень.

На нашу думку, спрямованість оцінки підпорядковується факторам, що обумовлюють фінансову стійкість банку, а, отже, критеріям її оцінки. Тому головними напрямками такого аналізу є: достатність капіталу, прибутковість, ліквідність, якість активів та пасивів. Оскільки фінансова стійкість банку являє собою якісну характеристику, аналіз акцентується на якісних аспектах процесів, що вивчаються, для чого проводиться відбір відповідних показників, використовується сукупність аналітичних процедур, що дозволяють здійснити комплексну оцінку факторів на основі доступної інформації.

Для дослідження особливостей проведення оцінки фінансової стійкості банку слід застосовувати такі класифікаційні ознаки, як: мета оцінки, задачі, суб’єкти, інформаційне забезпечення оцінки. Система показників оцінки фінансової стійкості повинна формуватися виходячи з цілей та можливостей суб’єкта, що проводить оцінку, і буде