LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення

різною при проведенні оцінки фінансової стійкості органами банківського нагляду, самим банком, зовнішніми по відношенню до банку суб’єктами. Порогові значення показників оцінки фінансової стійкості, які визначаються встановленими органами банківського нагляду як нормативні значення, що характеризують критично небезпечний рівень, повинні враховувати динамічні зміни макроекономічних умов господарювання і принципів регулювання банківської діяльності.

Оскільки стабільність є однією із складових фінансової стійкості банку, в процесі оцінки доцільно використовувати такий компонент аналітичних процедур, як вивчення динамічних рядів відповідних показників. Виходячи з того, що фінансова стійкість банку являє собою не лише відображення поточного стану, але й стану банку в перспективі, в його оцінці присутні елементи прогнозування.

Вивчення і систематизація методичного інструментарію оцінки фінансової стійкості дозволяють виділити невирішені питання, серед яких: неоднозначність напрямків оцінки, надмірна кількість показників та коефіцієнтів, що часто дублюють один одного, відсутність об’єктивної методики комплексної оцінки фінансової стійкості банку.

У другому розділі “Розвиток методичних підходів до оцінки фінансової стійкості банків в Україні” досліджено інформаційне забезпечення оцінки фінансової стійкості банків, визначено та проаналізовано основні складові фінансової стійкості банку; запропоновано підхід до оцінки фінансової стійкості на підставі визначення критеріїв динамічної стабільності банку; запропоновано систему фінансових інструментів оцінки фінансової стійкості на основі параметричної моделі, використання яких дозволяє через оцінку поточного та критичного станів банку визначити фінансово стійкі та фінансово нестійкі банки.

Аналіз складових забезпечення оцінки фінансової стійкості банку дозволяє стверджувати, що якість оцінки фінансової стійкості залежить від глибини, повноти обліку всіх факторів, що визначаються станом інформаційного забезпечення. З метою дослідження питання вдосконалення оцінки фінансової стійкості банків в роботі було проведено аналіз основних характеристик інформаційного забезпечення оцінки фінансової стійкості, його складових та їх значущості.

Результати опитування, в якому взяли участь 20 банків, свідчать, що в аналітичній роботі банки використовують інформацію практично всіх основних категорій організацій, що її надають, а також неформальних джерел. Найбільша кількість банків реально використовує інформацію НБУ (100 %), з преси та періодичних видань (95 %), від клієнтів (95 %). Проте значущість інформації суттєво відрізняється. Найбільш високий рівень значущості характерний для інформації НБУ, а значущість інформації інших джерел помітно менша. Найнижча її значущість відмічається щодо інформації органів статистики, органів місцевого управління. Також слід відмітити невисокий рівень оцінок щодо інформації консалтингових організацій та науково-дослідних центрів, для яких при цьому характерний підвищений рівень витрат на отримання інформації.

Враховуючи ранжування потреб банків у забезпеченні різними видами інформації, а також наявність інформаційних ресурсів та аналітичних матеріалів НБУ, доцільно розширити потік аналітичної інформації, яка міститься в офіційних виданнях.

Аналіз фінансової стійкості банку зачіпає всі аспекти діяльності банку, але, базуючись на загальновідомих методах та інструментах, має власну методологію, обумовлену специфікою змісту даної характеристики банку. Звертаючи увагу на те, що критерії стійкості діяльності в економіці застосовуються для характеристики складних динамічних систем, діяльність банку, яка зазнає впливу великої кількості випадкових і невипадкових факторів, слід оцінювати саме із застосуванням критерію стійкості. Причому для оцінки фінансової стійкості доцільно враховувати не статичний стан банку, а його динамічну характеристику.

Отже, для оцінки фінансової стійкості доцільно використовувати не тільки показники, що характеризують фінансовий стан, а й досліджувати стабільність діяльності банку. Залежно від значень базових показників та критерію їх динамічної стабільності банки можна поділити на чотири групи:

 • стабільно задовільний фінансовий стан – базові показники знаходяться в межах рекомендованих значень, значення цих показників є стабільними;

 • нестабільно задовільний фінансовий стан – значення базових показників знаходяться в межах рекомендованих, але є нестабільними;

 • стабільно незадовільний фінансовий стан – значення базових показників виходять за межі рекомендованих і є стабільними;

 • нестабільно незадовільний фінансовий стан – значення базових показників виходять за межі рекомендованих і є нестабільними.

  При цьому фінансово стійкими є лише банки, що відповідають характеристикам першої групи, банки наступних трьох груп є фінансово нестійкими.

  Для оцінки фінансової стійкості було розраховано синтетичний показник, що включає оцінки за основними складовими фінансової стійкості, а для визначення стабільності динамічних рядів базових показників застосовано коефіцієнт варіації. На підставі розглянутих критеріїв було проведено аналіз фінансової стійкості за вибіркою, що включає 120 банків України, які безперервно здійснювали операції за період з 2003 по 2006 рік (рис. 1).  Рис. 1. Розподіл банків на площині “фінансова стійкість банку –
  стабільність показників фінансової стійкості” станом на 01.01.2007

  На рис. 1 видно, що банки на площині “фінансова стійкість – стабільність показників фінансової стійкості” утворюють кілька груп. До групи банків, що мають синтетичний показник фінансової стійкості в межах норми та стабільно розвиваються, увійшли більше 30 банків. Серед них всі банки з групи найбільших банків України, а також більшість середніх банків. До групи банків, що мають синтетичний показник фінансової стійкості в межах норми, але розвиток яких не є стабільним, належать майже всі банки з групи великих, що свідчить про нестабільність їх розвитку, також тут присутні кілька середніх банків. До групи банків, які мають синтетичний показник фінансової стійкості, що перевищує рекомендоване значення, але із стабільним розвитком, належать середні та малі банки. Отже, фінансово стійкими слід вважати лише ті банки, які відповідають характеристикам надійного та ефективно працюючого банку, причому базові показники, що характеризують стан банку, є стабільними.

  Отже, критерій динамічної стабільності діяльності банку дозволяє розглядати фінансову стійкість банку як основу його розвитку, що базується на


 •