LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення

р.

0,403

0,399

0,029

0,402

0,399

0,186

I кв. 2006 р.

0,407

0,747

0,210

0,355

0,349

0,187

IV кв. 2005 р.

0,399

0,745

0,695

0,714

0,399

0,233

III кв. 2005 р.

0,399

0,471

0,240

0,431

0,455

0,175

II кв. 2005 р.

0,401

0,999

0,576

0,356

0,413

0,264

I кв. 2005 р.

0,490

–0,981

0,401

0,416

0,467

0,264

IV кв. 2004 р.

0,399

–0,999

0,422

0,364

0,516

0,203

III кв. 2004 р.

0,406

0,405

0,237

0,456

0,274

0,165

II кв. 2004 р.

0,486

0,401

0,314

0,421

0,320

0,267

I кв. 2004 р.

0,452

0,964

0,723

0,387

0,398

0,119

IV кв. 2003 р.

0,403

0,646

0,547

0,411

0,531

0,187

III кв. 2003 р.

0,415

0,960

0,123

0,421

0,661

0,280

II кв. 2003 р.

0,399

0,945

0,238

0,435

0,520

0,196

I кв. 2003 р.

0,423

0,999

0,309

0,457

0,399

0,185


Слід зазначити, що при виборі коефіцієнтів було проведено аналіз за квартальними даними банків за 2003-2006 рр. і для більшості періодів, що були досліджені, можна виділити єдину систему показників.

За результатами проведеного кореляційного аналізу можна сформувати єдину систему показників для комплексної оцінки фінансової стійкості. Але слід звернути увагу на показники ліквідності. Так, зокрема, в IV кварталі 2004 р. та I кварталі 2005 р. серед показників ліквідності більше значення мав показник загальної ліквідності. Криза ліквідності в банківській системі в цей період призвела до зниження показників поточної ліквідності більшості банків і в такі періоди кращим індикатором для оцінки загального рівня ліквідності є показник загальної ліквідності.

Для включення в модель комплексної оцінки фінансової стійкості на основі рейтингу за результатами обчислень за описаним вище алгоритмом були відібрані коефіцієнти:

  • поточної ліквідності, що характеризує здатність банку розраховуватися за зобов’язаннями до 30 днів в найкоротші строки (k1);

  • генеральний коефіцієнт надійності капіталу, що показує наскільки вкладення банку, активи захищені власним капіталом та наскільки ефективно використовуються власні ресурси банку (k2);

  • структури пасивів, що характеризує стабільність ресурсної бази та її залежність від зобов’язань до запитання (k3);

  • структури активів, що показує частку кредитів у сумі робочих активів (k4);

  • рентабельності, що характеризує ефективність використання залучених ресурсів (k5).

Визначення системи показників, виходячи з теоретичного обґрунтування факторів фінансової стійкості, а також на основі аналізу коефіцієнта кореляції, є лише одним етапом побудови моделі комплексної оцінки фінансової стійкості банків на основі рейтингу. Для показників, що відібрані для включення в модель, необхідно обчислити вагові коефіцієнти.

Формалізувати процес одержання вагових коефіцієнтів вдається в тому випадку, якщо скористатися методикою вивчення впливу вагових коефіцієнтів на величину узагальненого критерію. У дисертаційному дослідженні запропоновано визначати вагові коефіцієнти за допомогою лінійного дискримінантного аналізу. Цей метод дозволяє визначити набір ваг для коефіцієнтів, які найкраще поділяють елементи сукупності на групи – на фінансово стійкі банки та фінансово нестійкі банки.

Основною метою дискримінантного аналізу є пошук такої лінійної комбінації змінних, яка б оптимально розділила розглянуті групи. Для вирішення задачі із сукупності банків було виділено контрольну вибірку банків, що складається з трьох еталонних груп:

  • банки із запасом фінансової стійкості;

  • фінансово стійкі банки;

  • фінансово нестійкі банки.

За результатами проведеного дискримінантного аналізу було розраховано вагові коефіцієнти для п’яти відібраних вище показників. Отже формула для визначення рейтингової оцінки R фінансової стійкості банків матиме вигляд:

R = 0,372 · k1 + 1,614 · k2 + 3,851 · k3 + 2,857 · k4 + 1,126 · k5. (1)


З метою врахування стабільності розвитку банку автор пропонує коригувати отриманий результат на коефіцієнт kk, що є функцією від варіації F(V) рейтингового значення по банку за період, що передує оцінці. Причому, якщо значення коефіцієнта варіації V знаходиться в інтервалі від 0 до 33, то функція має параболічний вигляд із максимумом при значенні варіації 0, що означає повільне зниження комплексної оцінки фінансової стійкості банку, а при значенні коефіцієнта варіації в інтервалі від 33 до функція має експоненційний вигляд і наближується до нуля при зростанні значення варіації, що означає суттєве зниження комплексної оцінки фінансової стійкості банку:

(2)

Отже, формула для визначення комплексної оцінки фінансової стійкості банків на основі рейтингу Rk має наступний вигляд:

Rk = [0,372 · k1 + 1,614 · k2 + 3,851 · k3 + 2,857 · k4 + 1,126 · k5] · kk . (3)


Вихідними даними запропонованої моделі є сукупність банків, прорангованих за ступенем зниження їх фінансової стійкості.

Таким чином, комплексну оцінку фінансової стійкості банків на основі рейтингу можна інтерпретувати як своєрідний індикатор і використовувати як інструмент оцінки фінансової стійкості банків-контра