LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка формування і механізм забезпечення ефективного функціонування та розвитку корпоративного сектора промисловості

Міністерство освіти і науки України

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


НЕЧАЄВ ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧУДК 338.23+338.242


ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ І МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА ПРОМИСЛОВОСТІСпеціальність 08.02.03. – Організація управління, планування і
регулювання економікоюАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наукДніпропетровськ-2003

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат технічних наук

(економіка промисловості)

Гришкін Вадим Олегович, Дніпропетров-ський національний університет, доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Биков Георгій Михайлович, Український державний хіміко-технологічний університет Міністерства освіти і науки України, (м. Дніпро-петровськ), професор кафедри політекономії

кандидат економічних наук, доцент

Подсолонко Олена Адольфівна, Тав-
рійський національний університет ім. В.І. Вер-надського (м. Сімферополь), доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Провідна установа: Східноукраїнський національний університет ім. В.І.Даля Міністерства освіти і науки України (м. Луганськ), кафедра менеджменту

Захист відбудеться “_10_” червня 2003 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.051.03 при Дніпропетровському національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13, ауд. 317.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Козакова, 8.

Автореферат розісланий “__7_” травня 2003 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 08.051.03

доктор економічних наук, професор А.К.Василевський

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА дисертаційної РОБОТИ


Актуальність теми. З проголошенням незалежності Україна не тільки задекларувала перехід на якісно новий рівень реалізації концепції соціальної держави, а й здійснила в руслі ринкової трансформації докорінні перетворення в формах організації виробництва, як основи активізації продуктивної діяльності й забезпечення тим самим добробуту населення та надання соціальним процесам постійної динаміки. Державна власність перестала бути абсолютно домінуючою формою власності. З 889330 діючих на початок 2002 р. об’єктів ЄДРПОУ тільки 4,9% відносилося до державної форми власності, 7,4% – до комунальної, 29% – до приватної і 57,2% - до колективної.

У конгломераті організаційно-виробничих структур форми власності, яка сягнула найбільшого застосування, вагомого значення набули елементи економічної структури, котрі в розвинених країнах світу почали виникати ще в тридцяті роки XVIII століття, а масове розповсюдження отримали в останній третині XIX століття. Мається на увазі корпоративне підприємництво, потенціал якого полягає в можливостях усуспільнення капіталу, інтеграції економічного життя зі збереженням відносної приватної господарської автономії для достатньо широкого кола економічних суб’єктів.

Проте очікування виключно позитивних наслідків від відчуження засобів виробництва у власність окремих фізичних і юридичних осіб не справдалися. На значній кількості підприємств, окреслених корпоративною формою господарювання, зміна власності не тільки не вирішила, а навіть поглибила існуючі проблеми. В силу цього можна стверджувати, що недержавний сектор економіки зі специфічним відокремленням правочинностей щодо володіння та управління виробничими ресурсами поки що не набуває за мірками розвинених країн здатності до вирішального впливу на економічну систему. Тільки в період 2000-2001 рр. у виробництві господарських товариств пройшло скорочення арени праці для 227 тис. робітників, а витрати на одиницю виробленої продукції за станом на кінець 2001 р. склали 95,5 коп./грн., що на 6,5% вище від приватного сектору і на 2,9% - від державного.

Відсутність очевидних і вагомих для практики результатів від введення в дію на національних теренах корпоратизованих виробничих структур виступає свідченням недостатньо обґрунтованої стратегії і тактики їх формування. Склалася і набуває розповсюдження думка про неврахування вітчизняними реформаторами світового досвіду роздержавлення економіки і створення корпорацій.

За останні 100 років накопичено багатий і надзвичайно цінний досвід дослідження корпоративного управління та корпоративного менеджменту як центральних проблем корпоративного підприємництва. Особливу цінність мають праці таких відомих представників американських шкіл корпоративного менеджменту, як Д. Грейсон, П. Друкер, Г. Кунц, Е. Мейо, М. Мескон, С. О`Донелл, Т. Пітерс, Г. Саймон, Д. Сінк, Ф. Тейлор, Р. Уотермен та інші. Відомі науковій громадськості й дослідження у цій сфері таких українських фахівців, як
Ю. Архангельський, В. Геєць, А. Гальчинський, В. Голіков, В. Гош,
Г. Козаченко, Є. Мендрул, С. Мочерний, П. Несенко, М. Павли-шенко, О. Пасхавер, Ю. Пахомов, С. Пішпек, Г. Рибалкін, Є. Суіменко, М. Чечетов та інші. Але практика реформування значно випереджає наукове осмислення трансформаційних процесів, що негативно впливає на їх соціально-економічну ефективність. Дуже спрощені, а в значній мірі й ілюзорні уяви про механізм формування та функціонування корпоративного підприємництва в країнах із перехідною економікою були однією з головних причин невтішних результатів реформування великих підприємств. Тому не викликає сумніву необхідність активізувати дослідження цього нагального і в той же час дуже складного аспекту реформування постсоціалістичної економіки. Актуальність і важливість виокремлених проблем у теоретичному і практичному плані визначили вибір теми дисертаційного дослідження, його мету і завдання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалася в руслі програм Національного банку України, що проводилися по лінії USADI з охопленням таких напрямків, як “Розвиток інфраструктури України: банківський нагляд”, “Реструктуризація українських підприємств” та ін. Окрім цього вона тісно пов’язана з науково-дослідною роботою, що проводилася в Дніпропетровському національному університеті на кафедрі міжнародних економічних відносин і бізнесу за держбюджетними темами “Методологічне