LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка формування і механізм забезпечення ефективного функціонування та розвитку корпоративного сектора промисловості

обґрунтування стійкого розвитку Придніпров`я в умовах соціально-економічної кризи” (№ 117-95, номер державної реєстрації 0195V023123) та “Актуальні проблеми адаптації промислового сектора економіки України до ринкових перетворень” (№ 05-191-00).

Мета і завдання дослідження. З огляду на науково-практичну актуальність теми і спираючись на результати дослідження окремих її аспектів в економічній літературі, метою дисертаційної роботи є оцінка і теоретичне осмислення специфічних процесів формування і функціонування підприємств корпоративного сектора в нестабільному ринковому середовищі та розробка на їх основі науково-методичних положень і практичних рекомендацій з обґрунтування механізму забезпечення динамічного розвитку цих нових для країни організаційно-виробничих структур у перспективі з урахуванням реалій вітчизняної економіки.

Цільова спрямованість дисертації обумовила необхідність постановки і вирішення таких завдань:

- визначення сутності виробничо-економічних формувань з колективно-приватною або корпоративною формою власності, що поступово насичують господарський комплекс країни;

- обґрунтування економічної природи корпоратизації, яка до останнього часу не має єдиного тлумачення і використовує термінологію в законодавчій і практичній діяльності в різнопланових аспектах;

- визначення змісту, місця та складових корпоративного сектора економіки, взагалі, та промисловості, зокрема, розроблення методології і встановлення на її основі ємності корпоративного сектора промисловості України;

- віднайдення способів і здійснення оцінки стану сектора корпорацій промисловості в галузевому і регіональному аспектах та визначення чинників, які на даному етапі ринкової трансформації гальмують зростання ефективності результатів господарювання;

- визначення основ функціонування корпоратизованих підприємств та обґрунтування концепції механізму забезпечення сталого розвитку асоційованих форм господарювання;

- обґрунтування й запровадження організаційно-економічних заходів з підвищення ефективності управлінських рішень і якості менеджменту на підприємствах.

Предметом дослідження виступає процес формування і функціонування ринково-орієнтованих виробничо-економічних угруповань, адаптованих до тенденцій усуспільнення і соціалізації.

Об’єктом дослідження є корпоративний сектор промисловості, який об’єднує економічно відокремлених від власника суб’єктів господарювання.

Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основи дисертаційної роботи склали праці класиків економічної теорії, вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів з проблем корпоратизації та корпоративного управління, виробничого і фінансового менеджменту, економічного аналізу. Інформаційною базою дисертації стали законодавчі акти України, методичні та інструктивні матеріали міністерств і відомств, дані Держкомстату України, Національного банку України, матеріали первинної звітності промислових підприємств металургійної промисловості.

У дисертації використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження процесів і явищ в їх взаємозв’язку і взаєморозвитку. Зокрема, при визначенні природи корпоратизації і обґрунтуванні концепції сталого розвитку підприємств корпоративного сектора промисловості використано методи наукового відбору, системного аналізу суспільних явищ та їх синтезу, економічного моделювання на основі логічних побудов. При оцінці стану та дослідженні тенденцій розвитку корпоратизованих підприємств віднайшли застосування методи порівняльного аналізу, угруповань, вибіркових обстежень, статистичного й ситуаційного аналізу.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному обґрунтуванні процесу корпоратизації і новому вирішенні проблеми створення цілісного організаційно-економічного механізму забезпечення сталого розвитку корпоративного підприємництва, що в сукупності є суттєвим для поглиблення теоретичних і науково-методологічних основ реформування власності, адаптації та ефективного використання роздержавлених майнових комплексів з високим виробничим потенціалом.

Найбільш вагомі результати, які було досягнуто і які складають наукову новизну роботи, полягають у наступному:

- уточнено дефініції економічних понять, які широко використовуються в економіці перехідного періоду, але не мають єдиного тлумачення, відповідного їх економічній природі (корпоратизація, корпорація, корпоративний сектор, сталість фінансового забезпечення розвитку і т.ін.);

- визначено реальні масштаби корпоративного сектора промисловості, який об’єднує економічно відокремлених від власника суб’єктів господарювання, створених на основі відчуження державної власності;

- оцінено стан і стійкість сектора промислових корпорацій у статичному і динамічному аспектах на основі регіонального і галузевого структурних зрізів;

- обґрунтовано чинники, які гальмують рух корпоратизованих підприємств до системи координат соціально спрямованої ринкової економіки;

- розроблено концепцію сталого розвитку національних корпорацій, яка має витіснити неефективно діючий механізм підтримання їх функціонування та задіяти в повній мірі потенціал самофінансування;

- розроблено методику комплексного оцінювання динаміки фінансового стану корпоратизованих підприємств і зміни їх можливостей у створенні стабільних і надійних джерел забезпечення розвитку;

- розроблено порядок та відповідні йому інституційні засоби та режими підготовки кадрового резерву менеджерів, здатних забезпечити підвищення культури і ефективності менеджменту на корпоратизованих підприємствах.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що положення та висновки даного дослідження були задіяні і можуть бути використані у подальшому в діяльності органів законодавчої та виконавчої влади при обґрунтуванні заходів корпоратизації найбільш великих і інвестиційно-привабливих підприємств та вторинної корпоратизації діючих корпорацій.

Матеріали дослідження можуть представляти практичний інтерес для господарюючих об’єктів корпоративного сектора промисловості, які прагнуть віднайти сталі джерела фінансування власних потреб розвитку в сучасному нестабільному ринковому середовищі. Крім того, матеріали роботи мають віднайти чільне місце в навчальному процесі вузів різного рівня акредитації при викладанні курсів, спецкурсів та підготовці навчально-методичної літератури з питань фінансів підприємств, економічного аналізу фінансово-господарської діяльності, менеджменту.

Результати наукового дослідження, викладеного в дисертації, були використані в розробці стратегії та перспективних заходів з підвищення ефективності корпоративного управління та менеджменту на ряді великих гірничо-металургійних корпорацій