LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка формування і механізм забезпечення ефективного функціонування та розвитку корпоративного сектора промисловості

України, з якими налагоджено партнерське співробітництво Криворізької філії ПриватБанку. Це відкриті акціонерні товариства “Криворізький південний гірничо-збагачувальний комбінат” та “Суха Балка” (акти про впровадження науково-методичних розробок № 52-01/289 від 10.01.03 та № 63 від 13.01.03). Науково-методичні розробки автора використовуються в навчальному процесі Криворізького технічного університету та Криворізького підрозділу Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту та бізнесу при викладанні дисциплін “Економіка підприємства”, “Фінанси підприємств”, “Економічна теорія”, “Економічний аналіз”, “Менеджмент організацій”, “Фінансовий менеджмент” (довідки про впровадження науково-методичних розробок № 01/11-26 від 09.01.03, № 03-2 від 14.01.03 2002 р.).

Особистий внесок здобувача. Основні висновки та рекомендації дисертаційної роботи відтворюють узагальнення результатів дослідження реальних трансформаційних процесів, що проводилися автором протягом досить тривалого періоду і спираються на його практичний досвід з проведення корпоратизації, розробки та реалізації заходів, спрямованих на адаптацію соціально-кадрової, економічної та фінансової політики великих підприємств до нових соціально-економічних умов за багато років управлінської діяльності на посадах керівника кадрових, економічних, фінансового підрозділів, заступника генерального директора з економіки комбінату “Криворіжсталь” та директора Криворізької філії ПриватБанку. В ході роботи над дисертацією здобувачем виконувались як індивідуальні розробки, так і в складі авторських колективів. Обґрунтування системи опорних категорій та теоретико-логічних моделей взаємозв’язків, які визначають сутність та впливають на ефективність корпоративного підприємництва, аналіз процесів формування та чинників, які впливають на ефективність українського корпоративного підприємництва, висновки та пропозиції, які містить дисертаційне дослідження, одержані автором самостійно. Колективний доробок стосується накопичення первинної статистичної та соціодіагностичної інформації, яке здійснювалося працівниками органів Держкомстату, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, фінансово-економічних та соціально-кадрових служб промислових корпорацій.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи апробовано автором на Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми діагностики і прогнозування соціально-економічних ситуацій”, котра проходила у м. Кривому Розі (4-5 грудня 1993 р.), на другій Міжнародній конференції “Проблеми іміджології-2” у мм. Києві – Кривому Розі (27 лютого 2001 р.), на третій Міжнародній конференції “Проблеми іміджології” у мм. Києві – Кривому Розі (28 лютого 2002 р.), на третій Всеукраїнській науково-практичній конференції “Підвищення ролі фінансових відносин у комплексному соціально-економічному розвитку регіону” у м. Дніпропетровську (7-8 листопада 2002 р.), на науково-технічній конференції “Проблеми розвитку Криворізького залізорудного басейну” у м. Кривому Розі (20 листопада 2002 р.), на техніко-економічних нарадах Криворізького державного гірничо-металургійного комбінату “Криворіжсталь”, ВАТ “Криворізький південний гірничо-збагачувальний комбінат” та “Суха Балка”.

Публікації. Основні ідеї, положення та результати дослідження висвітлені у 14 опублікованих роботах, в тому числі 9 робіт - у наукових фахових виданнях. Загальний обсяг публікацій складає 7 друк.арк., з них фахових – 5,5 друк.арк.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів і висновків загальним обсягом 225 сторінок (у тому числі 22 таблиці, 14 рисунків), списку використаної літератури із 268 найменувань і 11 додатків.ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, мету та завдання дослідження, окреслено предмет та об’єкт дослідження, визначено положення наукової новизни та практичне значення.

У першому розділі “Корпоративне підприємництво в контексті розбудови соціальної держави” розглянуто сутність та необхідність зміни форми виокремлення суб’єктів господарського комплексу на основі колективно-приватної власності, проаналізовано теоретичні підходи вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів до визначення економічної природи та змісту понять “корпоратизація”, “корпоративний сектор промисловості”, “корпорація” і запропоновано власну концепцію їх тлумачення.

Діалектика цивілізаційного поступу свідчить, що визначальним фактором, домінантою світової цивілізації є спосіб виробництва матеріальних благ. Більше того, єдино спроможним щодо забезпечення збалансованості економіки і виходу на конкурентоспроможний технологічний рівень ресурсозатрат визнаються великі виробничі та промислово-фінансові структури. Проте не розмір в кінцевому підсумку визначає результати господарювання, а способи поєднання засобів виробництва з робочою силою в рамках виробничо-економічних формувань. Робітник у розвинених країнах у другій половині ХХ ст. змінив свій економічний статус у виробництві і трансформувався з об’єкта економіки в суб’єкт, поєднавши в собі обидві складові одночасно.

Але автор не обмежився цією констатацією і в пошуку відповіді на протилежність наслідків усуспільнення промислового сектора у двох принципово різних економічних системах виходить в поле відносин власності.

Форма власності є життєвою в рамках її продуктивного використання, тобто міри задіяння на досягнення мети, зосередження засобів виробництва в конкретній виробничій ланці. Коли доля чинників, що обумовлюють ефективність виробничого використання засобів виробництва понижується, виникає необхідність в пошуку нових форм господарювання або зміні моделі управління факторами виробництва.

За логікою розвитку власності в економічному ракурсі, в роботі відтворено механізм приходу зарубіжних країн до такої форми продуктивного функціонування капіталу, яка виключає пряме управління групи власників. Зміна форми і ролі ланки управління в системі економічних відносин віднайшла відтворення в зміні поняття і форми господарської одиниці. Домінуючого характеру набула колективно-приватна або корпоративна форма власності.

Автором доведено, що для України, зважаючи на масштаби усуспільнення промислового сектора економіки, набуття мотиваційних витоків до економічного зростання було і залишається можливим на фундаменті корпоратизації.

Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що в підходах визначення поняття й змісту корпоратизації та наслідків її здіснення у вигляді сектора корпорацій є розходження, і часом суттєві.

Відповідно до запропонованого уточнення корпоратизацію слід розглядати в якості процесу відчуження