LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка формування і механізм забезпечення ефективного функціонування та розвитку корпоративного сектора промисловості

застосування способу акціонування. В ході акціонування державних підприємств та продажу акцій ВАТ утворився конгломерат підприємств, який і пов’язується з корпоративним сектором держави.

4. У процесі корпоратизації набула принципово нового характеру налаштованість корпоратизованого сектора на активізацію діяльності. Інсайдерська спрямованість корпоративної власності зумовлює зберігання керівниками підприємств ідеології внутрішньогосподарського управління, що не виправдала себе в минулі роки. Власність аутсайдерів розпорошена та деперсоніфікована і не є потенційно здатною до тиску на керівництво корпоратизованих підприємств. В силу того, що структура власності і власни-ків формується і змінюється без внутрішнього і зовнішнього узгодження, корпоративний сектор набув нестійкого характеру.

5. Місцем концентрації корпоративних форм господарювання у промисловості стали машинобудування та металообробка, промисловість будівельних матеріалів, харчова та легка промисловість. У відповідності до приуроченості промислових об’єктів до певних джерел сировини, палива, енергії, місць концентрації трудових ресурсів і споживання готової продукції такі області, як Донецька, Луганська, Харківська і Дніпропетровська, мали найбільш потужний сектор корпоративних підприємств.

6. Зміни, які супроводжують корпоратизовані підприємства, безпосередньо у галузях традиційного домінування у промисловості та по регіонах, не постають завершеними і чітко спрямованими. Локалізовані галузями і регіонами корпорації не є стійкими, як внутрішньо, так і на ринку взаємовідносин з іншими суб’єктами. Судячи з мінливості корпоративного сектора в промисловості України, ще не здійснена первісна фаза – фаза приходу до більш-менш прийнятного його обсягу.

7. Векторові руху корпоративного сектора до системи координат соціально спрямованої ринкової економіки протидіють чинники, пов’язані з його орієнтацією на короткотермінові цілі. Суб’єктами корпоративного господарювання в якості мети вбачається дорозподіл і перерозподіл власності, можливість отримання пільг в оподаткуванні, забезпеченість сировиною та інші досить наближені цілі.

8. За результатами дослідження автор дійшов висновку, що тенденцію розвитку корпоратизованого об’єкта господарювання дозволяє ґрунтовно оцінювати методика аналізу на основі 7 груп показників, що відтворюють основні напрямки діяльності і ресурсовикористання підприємства. У зв’язку з різновекторністю критерію позитивності зміни показників обґрунтовано вихід по групах і системі в цілому на один синтезований, інтегральний критерій. Інструментарій порівняння забезпечується частково нормативними індикаторами масового використання, а в іншій частині - можливостями визначення оптимально можливого для конкретного періоду часу рівнів показників. Оціночним показником тенденції руху корпорації до створення стабільних і надійних джерел фінансування розвитку є рейтинг стану на конкретну дату.

9. Ефективність реформування за результатами роботи повинна оцінюватися динамікою реальних змін у культурі й ефективності управління підприємствами. З метою упорядочення процесу професійного становлення менеджерів у дослідженні запропонована специфічна структура підготовки кадрового резерву менеджерів, що володіють основами теорії та передовим досвідом управління промисловими організаціями.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

Публікації у фахових виданнях

1. Нечаев В.А. Основные направления повышения эффективности корпоративного менеджмента // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 27. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – С. 46-58.

2. Нечаев В.А. Роль финансовых институтов в системе корпоративного предпринимательства // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 28. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – С. 12-26.

3. Нечаєв В.О. Перспективні напрямки реструктуризації постсоціалістичних корпорацій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002. - №1. – С. 16-18.

4. Нечаєв В.О. Корпоративний сектор економіки: зміст, контури, ємність і поточний стан. // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 163. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 143-152.

5. Нечаєв В.О. Концептуальні засади корпоратизації промислового сектора національної економіки. // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 155. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 79-89.

6. Нечаєв В.О. Формування кадрового резерву корпоративного менеджменту. // Продуктивність. Науково-практичний журнал. – 2002. - №3. – С. 13-16.

7. Нечаєв В.О. Формы и методы “дебюрократизации” современного корпоративного менеджмента. // Менеджер: Вісник Донецької державної академії управління. – 2002. – 6(22). – С. 44-52.

8. Нечаєв В.О. Методичні основи забезпечення сталого функціонування і розвитку підприємств корпоративного сектора економіки. // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 169. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С. 274-282.

9. Нечаєв В.О. Гарантування корпоративних прав і соціальної відповідальності корпоративного підприємництва. // Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі: Економічні науки. – 2002. – 4(16). – С. 103-108.

Додаткові публікації

10. Нечаев В.А. Проблемы реформирования металлургии Кривбасса. // Диагностика и прогнозирование социально-экономических процессов: Материалы международной конференции. Киев: Украинская академия наук национального прогресса, 1993. – С. 34-43.

11. Нечаев В.А., Чухарев С.М. Мероприятия PR-инструмент формирования имиджа банка. // Проблемы имиджелогии: Материалы II международной конференции. – К.: Из-дво Европейского университета финансов, информационных систем, менеджмента и бизнеса, 2001. – С. 128-139.

12. Нечаев В.А., Чухарев С.М. Корпоративный имидж – важная составляющая успеха банка. // Проблеми іміджології: Матеріали ІІІ міжнародної конференції. Том 3. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2002. – С. 80-88.

13. Нечаєв В.О. Ефективність участі держави у корпоративній власності як чинник збільшення доходів бюджету. // Підвищення ролі фінансових відносин у комплексному соціально-економічному розвитку району: Матеріали третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції. Т. 2. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С. 33-35.

14. Нечаєв В.О. Деякі аспекти створення ефективного корпоратив-ного сектора в промисловості. // Проблемы развития Криворожского железорудного бассейна: Тезисы докладов научно-технической конференции. – Кривой Рог: Криворожский технический университет, 2002. – С.