LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка функціонування економічного механізму діяльності транспортних підприємств

26УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
ОВСЮЧЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧУДК 65.011.12
ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ
ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВСпеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Харків – 2008


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Харківському національному університеті радіоелектроніки.

Міністерства освіти і науки України.Науковий керівник – кандидат економічних наук, професор

Коюда Павло Миколайович,

Харківський національний університет радіоелектроніки, професор кафедри економічної кібернетики.Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент

Отенко Ірина Павлівна,

Харківський національний економічний університет,

професор кафедри економічного аналізу;


кандидат економічних наук, доцент

Бондар Наталія Миколаївна,

Національний транспортний університет,

доцент кафедри менеджменту та підприємництва.
Захист відбудеться “ 27 ” червня 2008 року о 15,00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.820.05 Української державної академії залізничного транспорту за адресою: 61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7, ауд. 3.501.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української державної академії залізничного транспорту за адресою: 61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7, ауд. 2.209.Автореферат розісланий « 23 » травня 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради І.В. Чорнобровка
Загальна характеристика роботи


Прискорені темпи змін зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на функціонування економічного механізму діяльності автотранспортних підприємств, викликають необхідність підвищення адаптивності українських господарських структур до зовнішнього середовища, умов інтеграції. Це потребує постійного прогнозування і контролю за змінами мікро- і макро- середовища та здійснення систематичної і комплексної оцінки функціонування економічного механізму діяльності підприємств. Складність розрахунку такої оцінки обумовлена тим, що підприємство – це складна відкрита система, яка включає в себе безліч елементів, що тісно взаємодіють як між собою, так і з зовнішнім середовищем. Часткове вирішення даної задачі можливе на основі розробки та впровадження на транспортних підприємствах адаптованого до сучасних умов методичного підходу для оцінки функціонування економічного механізму діяльності підприємств. Використання цієї методики на постійній основі може розглядатися як важлива задача в рамках проблем адаптації автотранспортних підприємств, які передбачають: вирішення головної задачі транспортної логістики – розробка ретельно зваженої та обґрунтованої пропозиції; надання можливості створювати ефективну інтегровану систему регулювання й контролю матеріальних та інформаційних потоків суб’єктів господарювання, що її створюють тощо.

Актуальність теми. Теоретичні та практичні дослідження, що пов’язані з аналізом ефективності функціонування підприємств, висвітлені в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, таких як: І. Ансофф, В. Дикань, М. Мескон, Б. Мільнер, В. Москаленко, К. Пивоваров, З. Соколовська, О. Федонін, А. Шеремет, О. Шипунов, В. Шинкаренко та ін.

Розробкою проблеми дослідження функціонування економічного механізму та факторів, що є визначальними, займались такі провідні вчені, як: Н. Бондар, І. Дмитрієв, С. Мочерний, Ю. Осипов, І. Отенко, В. Пономаренко, В. Самочкін, , В. Палій, О. Пушкар, О. Тридід та ін.

Але результати їх досліджень не дозволяють достатньою мірою розв’язати певні теоретичні та науково-методичні проблеми і у достатньому обсязі виконати об’єктивну всебічну оцінку функціонування економічного механізму діяльності підприємств, яка носила б комплексний характер. Недостатня розробка цих питань, а також їх методичне та практичне значення визначили вибір теми дисертаційної роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідних робіткафедри економічної кібернетики Харківського національного університету радіоелектроніки за темою «Теоретичні і практичні підходи до моделювання системи управління сучасним підприємством» (№ДР 0103U001565) та «Розроблення теоретико-методичного забезпечення управління підприємством та його підсистемами» (№ДР 0106U005741) у Харківському національному економічному університеті.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є узагальнення та розвиток теоретичних і науково-практичних підходів та розробка методичних рекомендацій щодо оцінки функціонування економічного механізму діяльності автотранспортних підприємств.

Досягнення поставленої мети спрямовано на вирішення таких завдань:

  • визначити сутність та уточнити поняття «економічний механізм діяльності підприємства»;

  • проаналізувати підхід до прийняття управлінських рішень на автотранспортних підприємствах в умовах світових інтеграційних процесів;

  • удосконалити підхід до розвитку організаційної структури транспортних підприємств;

  • узагальнити теоретичні підходи щодо оцінки функціонування економічного механізму діяльності підприємств та обґрунтувати необхідність використання багатоаспектного підходу;

  • обґрунтувати коректування оцінки функціонування економічного механізму діяльності підприємств;

  • розробити методичний підхід щодо оцінки функціонування економічного механізму діяльності автотранспортних підприємств.

Об’єктом дослідження є процес функціонування економічного механізму діяльності автотранспортних підприємств.

Предмет дослідження – теоретичні та науково-методичні засади оцінювання функціонування економічного механізму діяльності автотранспортних підприємств.

Методи дослідження. Теоретичною та методичною базою дослідження стали роботи вітчизняних і закордонних спеціалістів з питань оцінювання функціонування економічного механізму діяльності підприємств; законодавчі та нормативні акти України; статистична інформація та бухгалтерська документація підприємств, що досліджуються; періодичні видання, публікації та науково-дослідні розробки, а також інформація, отримана в результаті соціологічних опитувань. У процесі дослідження використані методи: аналізу та синтезу для оцінювання економічного механізму діяльності підприємств; узагальнення та формальної логіки – для дослідження наукової проблематики у працях закордонних і вітчизняних вчених; системного підходу – для дослідження систем зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на результати діяльності підприємств, фінансового аналізу, організаційну структуру; абстракції, індукції та дедукції – для визначення сутності економічного механізму діяльності