LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка функціонування економічного механізму діяльності транспортних підприємств

підприємств та його взаємодії з іншими складовими системи управління; зіставлення – для узагальнювання показників виробничо-господарської діяльності підприємств; графічний – для візуального уявлення оцінки економічного механізму діяльності підприємств; статистичні – з метою дослідження промислового потенціалу підприємств; математичного аналізу – для оцінки чутливості економічного механізму діяльності підприємств; експертних оцінок – для визначення вагових коефіцієнтів значущості критеріїв оцінки для розрахунку інтегрального показника.

Наукова новизна одержанихрезультатів, отриманих особисто автором, полягає у наступному:

вперше:

– обґрунтовано та розроблено методичний підхід до кількісної оцінки функціонування економічного механізму діяльності транспортних підприємств на основі таких складових: організаційно-технічний рівень виробництва; фінансовий стан підприємства; гнучкість розвитку підприємства; чутливість економічного механізму, який на відміну від існуючих дозволить комплексно оцінити виробничо-господарську діяльність підприємств;

удосконалено:

  • підхід до обґрунтування управлінських рішень на автотранспортних підприємствах за співробітництвом з надання послуг на основі міжгалузевого підходу, що базується на створенні логістичного виробничо-розподільного ланцюга;

  • методичний підхід до оцінки фінансового стану транспортних підприємств на основі усередненої величини рейтингової оцінки та показника ймовірності банкрутства, що дозволяє комплексно оцінити фінансовий стан;

  • підхід до розвитку організаційної структури транспортних підприємств, що враховує вплив мотивації, організаційно-правового, методичного, інформаційного, соціально-психологічного, кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення, що відповідає принципам системного підходу;

дістало подальший розвиток:

  • уточнення поняття «економічний механізм діяльності підприємства» з урахуванням його складових (організаційно-управлінської, фінансово-економічної, виробничо-технологічної, організаційно-технічної та власне економічної), що визначають його сутність на основі системного підходу;

  • обґрунтування розрахунку показника чутливості, що дозволяє визначити стійкість економічного механізму з урахуванням організаційно-технічного рівня виробництва, фінансового стану та гнучкості розвитку автотранспортних підприємств під час надання нових послуг;

  • методичний підхід до визначення оцінки функціонування економічного механізму діяльності підприємств на основі однонаправленості показників з використанням їх стандартизованих значень.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що запропоновані науково-практичні розробки надають можливість: зробити зважений та економічно обґрунтований вибір контрагентів серед підприємств транспортного комплексу в умовах сучасних світових інтеграційних процесів та створення виробничо-розподільного ланцюга; використання на автотранспортних підприємствах для проведення оцінки функціонування економічного механізму діяльності суб’єктів господарювання; визначення впливу факторів; проведення аналізу з метою виявлення резервів і забезпечення ефективності діяльності конкретного підприємства. Методичні розробки, викладені в дисертації, можуть застосовуватися: при розробці і прийнятті управлінських рішень; при оцінюванні конкурентного середовища; для порівняння об’єктів вкладення коштів з позиції потенційного інвестора, оскільки оцінка є багатофакторною і стосується основних аспектів діяльності підприємства; для аналізу виробничо-господарської діяльності підприємств консалтинговими фірмами у своїх різноманітних цілях. Практичне впровадження результатів дослідження спрямоване на покращення результатів господарської діяльності автотранспортних підприємств та формування комплексу заходів щодо удосконалення оцінки економічного механізму діяльності підприємств.

Наукові результати дисертаційної роботи знайшли конкретне практичне застосування на підприємствах України. Розроблена методика оцінки функціонування економічного механізму діяльності транспортних підприємств впроваджена у практичну діяльність ВАТ «ХСАТП – 2004» та ТОВ «Алюр – 2005». Основні напрямки запропонованої методики використовуються в навчальному процесі при вивченні курсів «Економіка підприємства» (у розділах «Інвестиційні ресурси» і «Фінансово-економічні результати й ефективність діяльності») та «Економічний аналіз» (у розділі «Аналіз фінансового стану підприємства») у Харківському національному університеті радіоелектроніки.

Особистий внесок здобувача. Наукові висновки і результати, отримані під час дослідження, зроблені автором самостійно. В роботі [1] дисертантом запропоновано підхід щодо раціональних варіантів структурних рішень підприємств на основі застосування актуальних принципів структурної побудови. В роботі [5] розроблено підхід багатофакторної оцінки чутливості економічного механізму підприємства на основі частинних похідних. У роботі [8] виділено структурні елементи економіного механізму.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення і практичні результати проведених досліджень, висновки і рекомендації, які викладені в дисертації, доповідались на VI Міжнародному молодіжному форумі «Радіоелектроніка і молодь у ХХІ сторіччі» (Харків, 23–25 квітня 2002 р.), міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (20–21 травня 2004 р., Харків, ХПІ), Міжнародній науково-практичній конференції «Динаміка наукових досліджень – 2006» (Дніпропетровськ, 17–28 липня 2006 р.), IV Міжнародній науково-практичній конференції «Науковий потенціал світу – 2007» (Прага, 16–30 вересня 2007 р.), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Наука и образование без границ – 2007» (Софія, 16–27 грудня 2007 р.).

Публікації. Результати досліджень опубліковано у 15 наукових працях, в тому числі 9 статей у наукових журналах і збірниках, що визнані ВАК України фаховими з економіки, 6 – у матеріалах і тезах конференцій. Загальний обсяг публікацій складає 8,4 ум.-друк. арк., з яких особисто автору належать 7,6 ум.-друк. арк.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Робота викладена на 266 сторінках машинописного тексту і містить 19 таблиць на 12 сторінках, 26 рисунків – на 14 сторінках, 14 додатків на 48 сторінках. Список використаних джерел з 201 найменувань.

Основний зміст роботи


У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, розкрито сутність наукової проблеми і стан досліджень з питань оцінювання функціонування економічного механізму діяльності підприємства; дано загальну характеристику роботи; визначено мету, об’єкт і предмет дослідження, сформульовано завдання дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, подано інформацію про їх апробацію та впровадження в практику.

У першому розділі – «Теоретичні основи функціонування економічного механізму діяльності транспортних підприємств» – розглядаються теоретичні аспекти функціонування економічного механізму діяльності підприємства з позиції теорії економічного аналізу та теорії конкурентоспроможності, зокрема, уточнено поняття «економічний механізм діяльності підприємства»; узагальнені