LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка функціонування економічного механізму діяльності транспортних підприємств

підходи до організаційної побудови підприємства як цілісної системи; систематизовані ознаки сутності економічного механізму діяльності підприємства; обґрунтована структура економічного механізму як складової господарського механізму підприємства.

Теоретичні підходи до визначення економічного механізму діяльності підприємства розглянуті в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених було покладено в основу обґрунтування визначення поняття «економічний механізм діяльності підприємства» як складової господарського механізму, що відбиває сукупність організаційних, фінансових та економічних методів, способів, форм, інструментів і важелів, за допомогою яких здійснюється регулювання організаційно-управлінських, фінансово-економічних, виробничо-технологічних, організаційно-технічних, власне економічних процесів та відносин з метою ефективного впливу на кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання.

На основі дослідження щодо організаційної побудови, підприємство – це цілісна організаційна система, яка насамперед вміщує відповідні елементи, спосіб їх прямих і зворотних зв’язків, їх взаємодії та мету.

Функціонування будь-якого підприємства здійснюється відповідно до діючих механізмів. Механізм пропонується розглядати комплексно: як процес і як явище.
І це дозволяє враховувати сукупність послідовних дій (етапів) та відповідне об’єднання елементів системи для реалізації мети, які діють на підставі визначених умов, правил та відповідних процедур. На основі такого підходу сутність «економічного механізму діяльності підприємства» розкривається за такими системними ознаками: 1) елементною, при якій механізм – це організуюча система взаємозв’язків між структурними елементами; 2) функціональною, якщо механізм розглядається як сукупність видів діяльності, спрямованих на досягнення визначеної мети; 3) процесною, коли механізм розкривається через взаємодію з розв’язання питань, тобто як процес підготовки, розробки і прийняття управлінських рішень.

Пропонується визначати структуру побудови економічного механізму як складової господарського механізму підприємства в цілому (рис. 1).

Запропонований підхід забезпечує логічно-послідовний взаємозв’язок основних складових господарського механізму підприємства і насамперед економічного механізму. Цей механізм діяльності підприємства потребує узагальненої оцінки за його складовими.

Рис. 1. Рекомендована структура економічного механізму
як складової господарського механізму підприємства


Використання результату оцінки функціонування економічного механізму діяльності підприємства (ФЕМДП) забезпечує його ефективність та прийняття обґрунтованих управлінських рішень для вибору стратегії розвитку підприємства в цілому як системи, з урахуванням мікро- та макросередовища підприємства.

Пропонується враховувати такі властивості та основні характеристики ФЕМДП: основною функцією економічного механізму є реалізація процесу організації та прийняття економічних рішень, які спрямовані на досягнення поставленої мети підприємства; ФЕМДП є найважливішою складовою функціонування господарського механізму підприємства; складові економічного механізму такі: організаційно-управлінська, фінансово-економічна, виробничо-технологічна, організаційно-технічна та власне економічна; об’єктом економічного механізму є потенціал підприємства та підвищення економічної ефективності його використання; ФЕМДП забезпечує взаємовідносини та взаємодіє поряд із соціальним та правовим механізмами підприємства як цілісної системи.

Дослідження послідовності ланцюга: організаційна структура підприємств виробнича структура організаційна структура управління дозволило узагальнити принципи організації та відокремити їх групи: організації структур (1); організації процесів (2); раціоналізації структур (3); раціоналізації процесів (4).

Визначена структура економічного механізму діяльності підприємства
та комплексний підхід до нього потребують дослідження на підприємствах транспортного комплексу.

У другому розділі – «Дослідження функціонування економічного механізму діяльності автотранспортних підприємств» – проаналізовано та систематизовано підходи до оцінки функціонування економічного механізму діяльності підприємства; визначено фактори впливу та функціонування складових господарського механізму; обґрунтовано необхідність створення виробничо-розподільного ланцюга в умовах інтеграції транспортного комплексу та вибору контрагентів на основі відповідних критеріїв.

Розглянуті підходи до оцінки функціонування економічного механізму можна умовно поділити на дві групи: 1) спрощені, а саме: рівень організації виробництва; рівень організації праці; технічний рівень виробництва; фінансовий стан тощо; 2) комплексні, які вміщують багатофакторну оцінку функціонування економічного механізму.

Більшість автотранспортних підприємств (АТП) використовують спрощені методи оцінки тільки для отримання результатів фінансово-господарської діяльності і взагалі не здійснюють оцінку ФЕМДП. Така оцінка не є абсолютно об’єктивним критерієм діяльності автотранспортних підприємств. Основні недоліки такого стану справ на підприємствах автотранспорту обумовлені, насамперед, відсутністю організаційно-методичного забезпечення проведення узагальнюючої оцінки ФЕМДП.

Аналіз господарської діяльності автотранспортних підприємств дозволив визначити залежність функціонування соціального механізму від умов праці, плану соціального розвитку підприємства і психологічного клімату в колективі. Керівництво майже всіх підприємств приділяє недостатньо уваги більшості факторів, що є впливовими. Разом з цим, вироблення й прийняття управлінського рішення на автотранспортних підприємствах, що досліджувалися, здійснюється, як правило, одноосібно, і лише в окремих випадках – колективно. Групове прийняття рішень є підґрунтям для використання резервів підвищення ефективності функціонування господарського механізму автотранспортних підприємств у цілому. Функціонування економічного механізму, як основної складової господарського механізму, обумовлено, насамперед, технологією менеджменту та середовищем її реалізації. В сучасних умовах прийняття управлінських рішень керівництвом автотранспортних підприємств базується на людському потенціалі, організаційній структурі, регламенті, організаційних елементах тощо.

Дослідження функціонування економічного механізму свідчить, що у керівництва автотранспортного підприємства основним поточним завданням є пошук і вибір контрагента (замовника) на довгострокове співробітництво за контрактом перевезень. З цією метою робиться обґрунтування (сценарій) вибору контрагента за відповідними критеріями. На основі проведеного аналізу та дослідження обґрунтовано підхід для вибору контрагентів щодо підготовки та прийняття відповідного управлінського рішення для автотранспортного підприємства (рис. 2).

Підприємство-автоперевізник пропонує замовникам одну з найголовніших переваг – оперативне своєчасне надання послуг порівняно із їх вартістю.

Завдання економічного механізму автотранспортного підприємства – це отримання кінцевого результату, який супроводжується зменшенням собівартості послуг з автоперевезень, зростанням прибутку, або зниженою ціною, що забезпечує підвищення