LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка функціонування економічного механізму діяльності транспортних підприємств

конкурентоспроможності підприємства на ринку транспортних послуг.

Рис. 2. Підготовка та прийняття управлінського рішення для вибору контрагентівРозробка ретельно зваженої та обґрунтованої пропозиції транспортних підприємств (ТП) у сучасних умовах має сприяти отриманню стійкої позиції та конкурентних переваг серед інших конкурентів. Вибір пропонується здійснювати на основі використання узагальнюючого показника, що і може стати необхідним критерієм вибору контрагента.

Пропонується варіант створення логістичного виробничо-розподільного ланцюга на основі узагальнених систематизованих підходів до формування каналів розподілу транспортного комплексу в умовах сучасних інтеграційних процесів (рис. 3).

Запропонований підхід дає можливість сформувати модель оцінки ФЕМДП для розробки і застосування управлінських рішень на автотранспортних підприємствах в умовах інтеграційних процесів.

У третьому розділі – «Формування моделі оцінки функціонування економічного механізму діяльності транспортних підприємств» – розроблено модель структурного удосконалення транспортних підприємств, запропоновано методичний підхід оцінювання функціонування економічного механізму підприємств, розроблено методику оцінки чутливості та розрахунку інтегрального показника функціонування економічного механізму діяльності підприємств.

Рис. 3. Логістичний виробничо-розподільний ланцюг
в умовах інтеграції автотранспортних підприємств до каналів розподілу
на основі міжгалузевого підходу до транспортного комплексу


Поліпшення економічного стану автотранспортних підприємств і пристосування до сучасних умов можливе, насамперед, завдяки підвищенню якості розробки та оперативності застосування структурних проектів. Пропонується модель розвитку організаційної структури транспортних підприємств, що включає: основні етапи удосконалення організаційної структури; фактори (умови), що є впливовими на розвиток організаційної структури транспортних підприємств; послідовність етапів здійснення структурних змін і кінцевий результат, отриманий за умов їх впровадження (рис. 4).

На основі дослідження відокремлених підходів до оцінки організаційно-технічного рівня виробництва, фінансового стану підприємства, гнучкого розвитку та чутливості економічного механізму запропонована послідовність оцінки ФЕМДП, яка включає п’ять основних етапів (рис. 5).

Головне – це оцінка результатів господарювання, виявлення і врахування факторів, що впливають на підсумкові показники, аналітична обробка результатів оцінки (порівняльна оцінка різних об’єктів), визначення резервів і шляхів підвищення ефективності діяльності транспортного підприємства.

Окрема увага в дисертаційній роботі приділяється етапу кількісної оцінки ФЕМДП, особливість якого полягає у визначенні окремої оцінки кожного з підетапів (2.1 – 2.4) та розрахунку узагальнюючого інтегрального показника щодо оцінки ФЕМДП (підетап 2.5).
Рис. 4. Модель розвитку організаційної структури транспортних підприємствРис. 5. Основні етапи оцінки ФЕМДП

Оцінку організаційно-технічного рівня виробництва рекомендується розраховувати як середньозважену величину трьох коефіцієнтів: організації виробництва, організації праці, технічного рівня виробництва. Оцінку фінансового стану підприємства пропонується здійснювати одночасно з урахуванням рейтингової експрес-оцінки та стійкості підприємства (коефіцієнт Бівера). Показник гнучкості розвитку підприємства (Г) характеризує можливості підприємства надавати за визначений термін певну кількість послуг.

Як один з напрямків оцінки ФЕМДП автотранспорту пропонується оцінювати чутливість економічного механізму за: організаційно-технічним рівнем виробництва; фінансовим станом підприємства; гнучкістю розвитку підприємства. Чутливість економічного механізму діяльності підприємства визначається до змін таких показників: прибуток на оновлення ; чистий прибуток ; кількість послуг, які знаходяться на стадії розробки і освоєння ; фінансової стійкості підприємства за допомогою коефіцієнта Бівера (Кбів).

Коефіцієнт чутливості , зумовлений незначними і незалежними абсолютними відхиленнями параметрів , визначається за формулою:

, (1)

де – функція чутливості (S) до параметра xi – внутрішні параметри, що змінюються.

Найбільшу стійкість матиме організаційно-економічний механізм тих підприємств, яким відповідає коефіцієнт із мінімальним значенням . Використання однонаправлених показників потребує застосовувати обернений коефіцієнт чутливості , який розраховується за формулою: .

Пропонується здійснювати розрахунок інтегрального показника (І) шляхом порівняння кожного з оцінних показників моделі, що рекомендується, з такими самими показниками інших підприємств, в яких були найкращі результати діяльності. Вихідні показники матриці стандартизуються відносно відповідного показника (максимальне значення) найкращого з підприємств. Для кожного підприємства значення інтегрального показника функціонування економічного механізму (І) пропонується визначати за формулою:


, (2)

де k1, k2, …, kn – коефіцієнти вагові (значущості) показників, що визначені експертами;

Xi j – стандартизовані однонаправлені показники j-го періоду.

На підставі даних із стандартизованими значеннями наведено інтегральний показник з урахуванням вагових коефіцієнтів значущості кожної складової (табл. 1).

Таблиця 1

Інтегральний показник оцінки функціонування економічного механізму
діяльності підприємств за стандартизованими вихідними показниками


Показник

Коеф. значущості

Підприємства транспортного комплексуТОВ «Ріфорт»

ТОВ
«Алюр-2005»

ВАТ
«ХСАТП-2004»

ВАТ
АТП №16354

ТОВ
«ДАКОТРАНС – ЛТД»

ТОВ
«Харвік – ЛТД»

1.Котр

0,13

0,9952

0,8967

0,751

1,0

0,9138

0,8674

2. Кф

0,17

1,0

0,5459

0,3515

0,6033

0,5063

0,688

3.