LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка функціонування економічного механізму діяльності транспортних підприємств

Г

0,37

0,206

0,5226

0,6586

0,2002

0,2378

1,0

4.

0,33

0,4935

1,0

0,1542

0,2567

0,2799

0,53

5. І

1

0,6283

0,7656

0,5125

0,4779

0,4459

0,8006


Більший інтегральний показник за абсолютним значенням серед підприємств транспортного комплексу мають відповідно ТОВ «Харвік-ЛТД» (0,8006) і ТОВ «Алюр-2005» (0,7656), що свідчить про краще функціонування економічного механізму діяльності цих підприємств.

Запропонований метод оцінки ФЕМДП на відміну від існуючих має такі переваги: включає показники, що характеризують організаційний, технічний, фінансовий, економічний аспекти діяльності підприємства; враховує гнучкість розвитку підприємства з урахуванням середовища підприємства; має можливість оцінити чутливість економічного механізму підприємства до змін середовища підприємства; узагальнює можливості автотранспортних підприємств з урахуванням перелічених вище переваг щодо самостійної оцінки ФЕМДП у динаміці. Інтегральний показник рекомендується застосовувати для порівняльної оцінки функціонування економічного механізму діяльності декількох підприємств, навіть з різних галузей економіки.

Використання рекомендованої методики дозволить: отримати вичерпну об’єктивну оцінку ФЕМДП на конкретний момент часу, в динаміці; провести аналіз з порівнянням; виявити резерви та прийняти обґрунтовані управлінські рішення щодо удосконалення функціонування економічного механізму діяльності на автотранспортних підприємствах в умовах інтеграційних процесів.


ВИСНОВКИ


Отримані в ході дослідження результати в сукупності вирішують важливе науково-практичне завдання з узагальнення й удосконалення засад розробки теоретичних і методичних положень, науково-практичних рекомендацій щодо комплексної оцінки функціонування економічного механізму діяльності транспортних підприємств у сучасних умовах. Основні висновки науково-практичного характеру, які отримані в процесі дослідження:

1. На основі проведеного дослідження діяльності транспортних підприємств рекомендується розглядати економічний механізм як одну із складових господарського механізму, що відбиває сукупність організаційних, фінансових та економічних методів, способів, форм, інструментів і важелів, за допомогою яких здійснюється регулювання організаційно-управлінських, фінансово-економічних, виробничо-технологічних, організаційно-технічних, власне економічних процесів та відносин з метою ефективного впливу на кінцеві результати діяльності суб’єкта господарювання. З урахуванням логічно-послідовного взаємозв’язку й взаємодії правового, соціального та економічного механізмів були виділені основні складові економічного механізму діяльності підприємства, а саме: організаційно-управлінська; фінансово-економічна; виробничо-технологічна; організаційно-технічна та власне економічна. Вони максимальною мірою розкривають сутність, призначення та можливість вибору найбільш ефективного арсеналу регулювання, координацію та управління підприємства у поточному періоді.

2. Виділено та обґрунтовано фактори та умови функціонування правового, соціального механізмів у взаємозв’язку з економічним механізмом діяльності підприємства транспортного комплексу. Основне завдання автотранспортного підприємства – це пошук та вибір замовників довгострокового співробітництва у сфері надання транспортних послуг. Рекомендується обґрунтувати управлінські рішення під час надання відповідних послуг як автотранспортними підприємствами, так і замовниками за критеріями. В умовах інтеграції автотранспортних підприємств до каналів розподілу на основі міжгалузевого підходу пропонується створювати логістичний виробничо-розподільний ланцюг, що дозволить забезпечити ефективне використання транспортних засобів.

3. Обґрунтована необхідність відповідності сучасної організації вимогам ринкової економіки, що викликає потребу постійного її удосконалення та організаційного розвитку. На підставі конкретних підходів запропоновано модель розвитку організаційної структури підприємства, основою якої є процедура здійснення структурних змін, що включає такі етапи: визначення потреби у структурних змінах; проектування організаційної структури; впровадження структурного проекту; оцінку результатів структурних змін.

4. На основі результатів дослідження існуючих підходів до оцінки функціонування економічного механізму діяльності (ФЕМДП) та визначених недоліків і переваг було виявлено відсутність організаційно-методічного забезпечення узагальнюючої її оцінки на підприємствах транспортного комплексу. Спрощені методи оцінки, які мають найбільше використання на автотранспортних підприємствах, передбачають відокремлену оцінку за одним з напрямків (рівень організації виробництва, рівень організації праці тощо). Комплексні методи оцінки, що вміщують узагальнення результатів ФЕМДП суб’єкта господарювання, використовуються незначною кількістю автотранспортних підприємств (АТП).

5. Запропоновано методичний підхід кількісної оцінки ФЕМДП на основі узагальнення та систематизації існуючих підходів окремої оцінки організаційно-технічного рівня, фінансового стану, гнучкого розвитку підприємства та чутливості економічного механізму. На основі стандартизованих значень до кількісної оцінки рекомендується визначати інтегральний показник оцінки ФЕМДП за такими етапами: 1) інформаційна база для проведення оцінки; 2) кількісна оцінка ФЕМДП; 3) аналітична обробка результатів оцінки; 4) виявлення резервів підвищення ефективності ФЕМДП; 5) розробка комплексу заходів для удосконалення ФЕМДП.

6. Оцінку фінансового стану АТП пропонується здійснювати з урахуванням рейтингової експрес-оцінки та стійкості суб’єкта господарювання. Відмінністю такого підходу до оцінки фінансового стану автотранспортних підприємств є сукупне використання цих складових.

7. Обґрунтовано вибір основних факторів гнучкості розвитку автотранспортних підприємств, а саме здатність суб’єкта господарювання до оновлення (фінансування створення нових видів послуг у визначені строки) та кількості нововведених послуг АТП і вплив цього показника на ФЕМДП. Гнучкість розвитку дозволяє визначити рівень адаптації підприємств до ринку з урахуванням їх фінансових можливостей. Під час порівняльної оцінки декількох підприємств максимальне значення показника гнучкості свідчитиме про кращу адаптованість.

8. У залежності від змін середовища автотранспортного підприємства рекомендується розраховувати коефіцієнт чутливості ФЕМДП за змінами таких показників: прибуток на оновлення та накопичувальний прибуток, кількість нових послуг і фінансова стійкість підприємства (коефіцієнт Бівера), що дозволяє коректувати узагальнюючу оцінку ФЕМДП.

9. Запропонований підхід до оцінки ФЕМДП на основі узагальнюючого інтегрального показника дає можливість провести комплексну оцінку в динаміці як окремого підприємства, так і транспортного комплексу. Ця оцінка може стати критерієм вибору зваженого та економічно обґрунтованого вибору контрагентів серед підприємств транспортного комплексу в сучасних умовах створення інтегрованої системи постачання.


СПИСОК