LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка функціонування економічного механізму діяльності транспортних підприємств

ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у наукових збірниках і журналах


1. Коюда П.Н. Основные направления развития организационной структуры предприятия в условиях рынка / П.Н. Коюда, Ю.В. Овсюченко // Економіка: проблеми теорії та практики. – Вип. 139. – 2002. – С. 22 - 27.

2. Овсюченко Ю.В. Механизм развития организационной структуры предприятия / Ю.В. Овсюченко // Економіка: проблеми теорії та практики. – Вип. 174: Том І. –2003. – С.225-229.

3. Овсюченко Ю.В. Оценка организационно-технического уровня производства / Ю.В. Овсюченко // Економіка: проблеми теорії та практики. – Вип. 184: Том І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С.168-174.

4. Овсюченко Ю.В. Оценка гибкости производственно-предпринимательских структур / Ю.В. Овсюченко // Економіка: проблеми теорії та практики. – Вип. 187: Том ІІІ. – 2004. – С.625-631.

5. Полозова Т.В. Оценка чувствительности организационно-экономического механизма функционирования предприятия / Т.В. Полозова, Ю.В. Овсюченко // Економіка: проблеми теорії та практики. – Вип. 188:
Том ІV. – 2003. – С. 989-995.

6. Овсюченко Ю.В. Оценка организационно-экономического механизма функционирования предприятия / Ю.В. Овсюченко // Економіка: проблеми теорії та практики. – Вип. 193: Том ІІІ. – 2004. – С. 734-738.

7. Овсюченко Ю.В. Оценка эффективности функционирования организационно-экономического механизма предприятия / Ю.В. Овсюченко // Вісник Національного технічного універсітету “ХПІ”. – 2004. – №26. –
С. 101–108.

8. Полозова Т.В. Сутність організаційно-економічного механізму функціонування підприємств промисловості / Т. В. Полозова, Ю. В. Овсюченко // Вісник МСУ / Vesntnik VSU /, економічні науки. –Том VIII. – 2005. – №1-2. – С. 63-65.

9. Овсюченко Ю.В. Ключові складові економічного механізму діяльності підприємств автотранспорту / Ю.В. Овсюченко // Економіка: проблеми теорії та практики. – Вип. 231: Том 7. – 2007. – С. 1404–1410.


Матеріали і тези наукових конференцій


10. Овсюченко Ю.В. Механизм структурного совершенствования предприятия / Ю.В. Овсюченко // Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке: материалы 6-го международного молодежного форума, 23-25 апреля 2002 г., Ч.1, г. Харьков / МОН Украины, ХНУРЭ. – Х.: ХНУРЭ, 2002. – С.453.

11. Овсюченко Ю. В. Использование интегральной модели при рассмотрении вопроса об эффективности функционирования предприятия / Ю.В. Овсюченко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: анотації доповідей міжнарод. наук.-практ. конф. 20–21 травня 2004 р., м. Харків / МОН України, НТУ ”ХПІ”. – Х.: НТУ ”ХПІ”, 2004. – С.821.

12. Овсюченко Ю.В. Оцінка функціонування економічного механізму діяльності підприємства за умовою односпрямованості показників / Ю.В. Овсюченко // Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами: материалы ІV международной научно-практической конференции г. Харьков / МОН Украины, НАУ «ХАІ». – Национальный аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», 2006. – С.122.

13. Овсюченко Ю.В. Оцінка фінансового стану підприємства / Ю.В. Овсюченко // Динаміка наукових досліджень – 2006: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 17–28 липня 2006 р., Том 2. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 85–87.

14. Овсюченко Ю.В. Современные особенности формирования и развития предприятий автотранспорта / Ю.В. Овсюченко // Vedecky potencial sveta – 2007: мaterialy IV mezinarodny vedecko-prakticka conference 16-30 вересня 2007р., Dil.1. – Praha. – Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o., 2007. – C. 88–90.

15. Овсюченко Ю.В. Створення логістичних виробничо-розподільних ланцюгів – підхiд щодо вирішення сучасних проблем вітчизняного автотранспорту в умовах глобалізації економіки / Ю.В. Овсюченко // Наука и образование без граница – 2007: материали за 3-a международна научна практична конференція, 16–27 грудня 2007 р., Том 5. – Софія. – Икономики. София. «Бял ГРАД–БГ» ООД, 2007. – С. 99–101.


АНОТАЦІЯ


Овсюченко Ю.В. Оцінка функціонування економічного механізму діяльності транспортних підприємств. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Українська державна академія залізничного транспорту, Харків, 2008.

Дисертацію присвячено формуванню методики оцінки функціонування економічного механізму діяльності автотранспортних підприємств (АТП) в умовах інтеграції. Визначено сутність та уточнено поняття «економічний механізм діяльності підприємства».

Проаналізовано функціонування економічного механізму діяльності підприємств (ФЕМДП), а також методи оцінки ФЕМДП, які використовуються. Запропоновано концептуальну модель розвитку організаційної структури транспортних підприємств. Запропоновано показник гнучкості розвитку підприємств. Удосконалено методику оцінки чутливості за трьома напрямками: організаційно-технічний рівень виробництва; фінансовий стан підприємства; гнучкість розвитку підприємства. Розроблено методичний підхід до розрахунку інтегрального показника кількісної оцінки ФЕМДП. Запропоновано напрямки застосування методики шляхом порівняння величини показників, що оцінюються, з аналогічними у базисному році, в якому результати діяльності були найкращими.

Запропонована модель дозволяє без залучення істотних додаткових коштів забезпечити отримання об’єктивної інформації про функціонування економічного механізму транспортних підприємств, оцінити його, виявити напрямки удосконалення такого механізму, збільшити рентабельність власного виробництва та зміцнити фінансовий стан суб’єктів господарювання. Основні теоретичні та практичні результати впроваджено в практику діяльності АТП.

Ключові слова: економічний механізм діяльності підприємства, потенціал, організаційно-технічний рівень, гнучкість розвитку підприємства, оцінка чутливості, інтегральний показник, автотранспортне підприємство.


АННОТАЦИЯ


ОвсюченкоЮ.В. Оценка функционирования экономического механизма деятельности транспортныхпредприятий. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). – Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, Харьков, 2008.

Диссертация посвящена формированию методики оценки функционирования экономического механизма деятельности (ФЭМДП) автотранспортних предприятий (АТП) в условиях интеграционных процессов. Определена сущность и уточнено понятие «экономический механизм деятельности предприятия». Проанализированы экономические механизмы деятельности предприятий, а также методы оценки ФЭМДП, которые используются. Предложена модель развития организационной структуры предприятий.

Функционирование любого предприятия осуществляется в соответствии с действующими механизмами. Предлагается рассматривать механизм комплексно: как процесс и как явление. Это позволяет учитывать совокупность последовательных действий (этапов) и соответствующее объединение элементов системы для реализации цели, которые действуют на основе определенных