LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка функціонування інтеграційних структур у машинобудівній промисловості

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БРУСІЛЬЦЕВА ГАННА МИКОЛАЇВНА

УДК 65.014(043)
ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРУКТУР У МАШИНОБУДІВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук
Харків – 2008


Дисертацію є рукопис.

Робота виконана в Харківському національному економічному університеті, Міністерство освіти і науки УкраїниНауковий керівник – кандидат економічних наук, доцент

Понікаров Валерій Дмитрович,

Харківський національний економічний університет,

професор кафедри правового регулювання економіки


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Ареф’єва Олена Володимирівна,

Європейський університет,

професор кафедри економіки


кандидат економічних наук, доцент

Пилипенко Андрій Анатолійович,

Харківський національний економічний університет,

доцент кафедри обліку підприємницької діяльності
Захист відбудеться “29” травня 2008 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-аЗ дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пров. Інженерний, 1-а
Автореферат розісланий “23” квітня 2008 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О. М. Ястремська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Сучасний стан розвитку економіки України характеризується переходом на нову інноваційну модель розвитку, ефективним механізмом реалізації якої є пошук і створення дієвих організаційних форм здійснення господарської діяльності, однією з яких виступають інтеграційні структури.

Обираючи стратегію інтеграції, перед підприємствами постають проблеми оцінювання результатів функціонування створених інтеграційних структур.

Дослідженню питань інтеграції та оцінки функціонування нових форм управління підприємствами приділяється значна увага як зарубіжними вченими, так і українськими науковцями, про що свідчать роботи І. Ансоффа, А. А. Томпсона, А. Дж. Стрикленда, М. Бредлі, Є. В. Ленського, О. В. Ареф’євої, В. Г. Герасимчука, В. В. Гончарової, Ю. В. Іванова, М. О. Кизима, О. І. Пушкаря, О. М. Тридіда, В. М. Горбатова.

У роботах цих авторів розглядаються різні підходи до понять “інтеграція”, “стратегія інтеграції”, “інтегровані структури бізнесу”, аналізуються переваги та недоліки форм інтеграції, досліджуються теоретичні та практичні аспекти формування стратегії інтеграції, аналізуються методи оцінки ефективності інтеграції підприємств.

Роботи зазначених вчених є підґрунтям дисертаційного дослідження, проте в них не отримали належного висвітлення особливості створення та пошуку оптимальних форм інтеграційних структур у різних галузях та сферах економіки. Особливо гостро ці проблеми стоять на підприємствах машинобудування. Тому актуальним є визначення сутності поняття “інтеграційної структура”, узагальнення основних порівняльних ознак і розроблення характеристики форм інтеграційних структур; визначення оптимальної форми інтеграції, оцінка функціонування створених інтеграційних структур. Це й зумовило вибір теми дисертаційного дослідження, його структуру та зміст.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного економічного університету за темами “Стратегічне управління соціально-економічним розвитком інтегрованих структур бізнесу в умовах євроінтеграції” (номер державної реєстрації 01084000473), де автором розроблені методичні підходи щодо обрання раціонального варіанту функціонування інтеграційних структур, та “Правове регулювання втручання контролюючих та правоохоронних органів у фінансово-господарську діяльність підприємств, установ та організацій” (номер державної реєстрації 0103U008939), де автором розроблено розділ “Організація контролю Фонду державного майна в процесі інтеграції”. При виконанні цього дослідження особисто дисертантом була обґрунтована необхідність організації системи контролю як невід’ємної складової управління інтеграційними процесами.

Метою роботи є узагальнення теоретичних засад та розробка методичного забезпечення з оцінки функціонування інтеграційних структур у машинобудівній промисловості з урахуванням впливу факторів зовнішнього оточення на їх внутрішнє середовище.

Для досягнення мети було поставлено та вирішено такі завдання:

визначити основні передумови, мотиви та цілі створення інтеграційних структур;

теоретично узагальнити поняття “інтеграційна структура”;

систематизувати основні порівняльні ознаки та на їх основі розробити характеристику форм інтеграційних структур;

проаналізувати закони та принципи функціонування інтеграційних структур;

обґрунтувати метод оцінки впливу зовнішніх факторів на функціонування інтеграційних структур;

виявити тенденції розвитку інтеграційних структур у машинобудівній галузі;

обґрунтувати методичні рекомендації щодо вибору стратегії інтеграції промислових підприємств;

удосконалити методичні рекомендації з обрання раціонального варіанту інтеграційної структури;

розробити методичний підхід оцінювання результатів функціонування інтеграційних структур.

Об’єктом дослідження в роботі є процес функціонування інтеграційних структур у машинобудівній промисловості.

Предметом дослідження є теоретичні положення, методичні підходи щодо оцінки функціонування інтеграційних структуру машинобудівної промисловості.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є теоретичні розробки вітчизняних та іноземних учених у сфері промислової інтеграції.

Для досягнення поставленої в роботі мети використано такі методи дослідження: аналізу та синтезу – для деталізації об’єкта дослідження; графічний – для наочного зображення статистичного матеріалу і схематичного зображення ряду теоретичних і практичних положень дисертаційної роботи; експертних оцінок – для виявлення впливу факторів зовнішнього середовища на створення інтеграційних структур, визначення оцінки адаптації промислових підприємств до зовнішнього середовища; кластерного аналізу – для визначення підприємств, пріоритетних для проведення інтеграції; багатовимірного факторного аналізу – для визначення латентних факторів, які впливають на розподіл підприємств за кластерами; кореляційно-регресійного аналізу – для встановлення зв’язку між витратами та рівнем інтегрованості підприємств; методи таксономії – для розрахунку інтегрального показника ефективності діяльності підприємств у складі інтеграційної структури.

Інформаційну базу дослідження склали звітні матеріали машинобудівних підприємств Харківського регіону, аналітичні огляди і статистичні дані Державного комітету статистики України й Харківського обласного комітету статистики, інформація, отримана із мережі Інтернет.

Наукова новизна отриманих результатів дисертаційної роботи полягає в розробленні й вдосконаленні комплексу теоретичних та методичних положень з


оцінки функціонування інтеграційних структур.

Основні наукові результати полягають у такому:

удосконалено:

методичний підхід до комплексної