LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка функціонування інтеграційних структур у машинобудівній промисловості

оцінки функціонування інтеграційних структур, який на відміну від існуючих базується на визначенні інтегральних показників діяльності підприємств та побудові матриці залежності інтегральних показників від рівня інтегрованості;

метод оцінки впливу зовнішніх факторів на функціонування інтеграційних структур, в основу якого покладено визначення рівня їх адаптації до зовнішнього середовища та виявлення впливу кожного з факторів, що дозволяє зробити попередні висновки про результативність обраної стратегії;

методичні рекомендації щодо вибору стратегії інтеграції промислових підприємств, які відрізняються визначенням показників зовнішньої та внутрішньої результативності стратегії та побудові матриці інтегральної оцінки результативності стратегії інтеграції;

дістали подальшого розвитку:

методичні рекомендації щодо обрання раціонального варіанту функціонування інтеграційних структур, які відрізняються від існуючих оцінкою показників власних виробничих і транзакційних витрат;

уточнення поняття „інтеграційна структура”, що відображає форму взаємодії між промисловими підприємствами, фінансовими структурами, науково-дослідницькими організаціями з метою забезпечення стабільних умов функціонування та створення необхідного інвестиційного потенціалу для інноваційного шляху розвитку;

сукупність порівняльних ознак організаційних форм інтеграційних структур із введенням нової додаткової ознаки “стратегічні цілі”, що враховує основні мотиви та цілі створення інтеграційних структур.

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновані науково-практичні розробки можуть бути використані промисловими підприємствами, фінансовими установами, торговельними підприємствами для вибору стратегії інтеграції, визначення раціонального варіанту функціонування підприємств у складі інтеграційної структури та оцінки доцільності й ефективності концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку.

Запропоновані в дисертації висновки й рекомендації, що мають прикладний характер, впроваджені на підприємстві ВАТ “Харківський верстатобудівний завод” (довідка №735 від 28.03.2007) та у Головному науково-експертному управлінні Апарату Верховної Ради України (довідка №16/3-123 від 01.02.2007).

Особистий внесок автора. Усі теоретичні та практичні результати дослідження отримані автором самостійно. У роботі, виконаній у співавторстві [2], вклад автора полягає в розробленні методичних рекомендацій щодо побудови системи внутрішнього обліку та звітності на промислових підприємствах, які мають складну внутрішню структуру.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні результати проведених досліджень, висновки і рекомендації, що подані в дисертації, оприлюднено на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Україна наукова 2002” (Дніпропетровськ, 2002 р.), Міжнародній науково-практичній конференції „Динаміка наукових досліджень” (Дніпропетровськ, 2002 р.), Науково-практичній конференції „Соціально-економічні проблеми сучасного суспільства та шляхи їх подолання” (Запоріжжя, 2003 р.), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Динаміка наукових досліджень 2003” (Дніпропетровськ, 2003 р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України” (Дніпропетровськ, 2007 р.)

Публікації. Результати дослідження знайшли відображення у 11 наукових роботах (6 з них опубліковані у фахових виданнях з економіки і 5 – тези доповідей на науково-практичних конференціях) загальним обсягом – 2,28 ум.-друк. арк., особисто авторові належить 2,14 ум.-друк. арк..

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Роботу викладено на 253 сторінках машинописного тексту, містить 31 таблицю – на 15 сторінках, з них 6 на 6 повних сторінках, 34 рисунки на 12 сторінках, з них 6 на 6 повних сторінках, 13 додатків – на 60 сторінках, список використаних джерел із 172 найменувань – на 17 сторінках. Обсяг основного тексту дисертації становить 164 сторінки.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету і завдання, висвітлено наукову новизну, практичне значення і апробацію результатів дослідження.

У першому розділі – “Теоретичні основи функціонування інтеграційних структур” – розкрито основні передумови, мотиви та цілі створення інтеграційних структур; проаналізовано й уточнено поняття “інтеграційна структура”, запропоновано їх порівняльні ознаки.

Характерною ознакою сучасної ринкової економіки є посилення інтеграційних процесів. Проаналізовані статистичні та аналітичні дані дозволили виділити три хвилі створення інтеграційних структур в Україні: приватизаційна (за 1991 – 1995 роки в середньому формувалося 340 інтеграційних структур на рік), постприватизаційна (1995 – 1997 роки – відповідно 1040) та корпоративна (з 1998 року до теперішнього часу – 475). Наведені дані свідчать про зниження абсолютної кількості інтеграційних структур. Однак остання хвиля характеризується новими передумовами, мотивами та цілями інтеграції, головною з яких є забезпечення їхньої ефективної діяльності.

В роботі визначено, що головними мотивами створення інтеграційних структур є концентрація промислового, фінансового та науково-технічного потенціалу, зменшення витрат, зміцнення конкурентної позиції на ринку, забезпечення фінансової стабільності, отримання операційних і фінансових складових синергетичного ефекту.

Для уточнення змісту понять “інтеграція” і “інтеграційна структура” автором проаналізовано й узагальнено фундаментальні праці вітчизняних і зарубіжних учених, визначено необхідність функціонування інтеграційних структур в умовах інноваційної структурної розбудови економіки. У роботі обґрунтовано, що інтеграційна структура – це форма взаємодії між підприємствами, установами, науково-дослідними організаціями та фінансовими структурами, спрямована на поєднання можливостей високотехнологічного виробництва і концентрованого фінансового капіталу з метою забезпечення стабільності умов функціонування підприємств, створення необхідного інвестиційного потенціалу для інноваційного розвитку.

Із розвитком інтеграційних процесів з’являються різні за формами і типами інтеграційні структури, що потребує виділення порівняльних ознак (табл. 1).


Таблиця 1

Характеристика організаційних форм інтеграційних структур за порівняльними ознаками

Порівняльні ознаки

Організаційна форма інтеграційної структури


Асоціація

Корпорація

Консорціум

Концерн

Промислово-фінансова група

Ступінь юридичноі самостійності

Збереження юридичної самостійності

Збереження юридичної самостійності

Збереження юридичної самостійності

Втрата юридичної самостійності

Збереження юридичної самостійності

Ступінь виробничо-господарської самостійності

Необмежений

Частково обмежений

Частково обмежений

Дуже обмежений

Частково обмежений

Ступінь фінансової самостійності

Необмежений

Частково обмежений

Частково обмежений

Дуже обмежений

Частково обмежений

Спосіб формування

Договірний

Договірний

Статутний

Статутний

За рішенням Уряду

Неформальний договірний

Форма створення

Договірна

Договірна

Договірна

Злиття і поглинання

Злиття і поглинання,

а також договірна

Інтегровані форми