LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка функціонування інтеграційних структур у машинобудівній промисловості

капіталу

Промисловий

Промисловий

Промисловий

Промисловий, фінансовий

Промисловий, фінансовий і торговий

Форма

управління

Координація

Регулювання

Регулювання

Регулювання

Регулювання і координація

Тип організаційної побудови

Горизонтальний

Вертикальний

Горизонтальний

Вертикальний

Вертикальний

Ступінь інтеграції

Локальний

Частковий

Локальний

Повний

Частковий

Стратегічні цілі

Загальна та індивідуальні

Загальна та індивідуальні

Загальна

Загальна

Загальна


Запропонована характеристика форм інтеграційних структур із введенням нової додаткової порівняльної ознаки “стратегічні цілі” є підґрунтям для розроблення методичних рекомендації щодо обрання раціонального варіанту функціонування інтеграційних структур.

У другому розділі – “Аналіз тенденцій розвитку інтеграційних структур у машинобудуванні” – проаналізовано закони та принципи розвитку інтеграційних структур; обґрунтовано метод оцінки зовнішніх факторів на функціонування інтеграційних структур; проаналізовано тенденції розвитку машинобудівних підприємств Харківської області.

Проведені дослідження результатів діяльності промислових підприємств свідчать про необхідність управління інтеграцією з дотриманням загальних законів (синергії, стійкості, розвитку) та принципів (цілісності, цілеспрямованості, масштабу діяльності, конкурентної переваги, концентрації зусиль, оптимальності).

В роботі встановлено, що важливим в діяльності підприємств є визначення внутрішніх (виробничі, фінансові, маркетингові, трудові, технологічні, інноваційні, управлінські) та зовнішніх (економічні, політичні, правові, технологічні, соціальні, міжнародні, конкурентні, ринкові) факторів, які впливають на діяльність промислових підприємств. Для визначення впливу найсуттєвіших факторів зовнішнього середовища на основі експертного опитування керівників відділів машинобудівних підприємств у кількості п’ятдесяти респондентів проведено оцінку рівня впливу факторів зовнішнього оточення на внутрішнє середовище підприємства та реалізацію його подальшої стратегії. Для оцінки надійності результатів опитування розрахований коефіцієнт конкордації, значення якого знаходяться в інтервалі від 0,5 до 1, що свідчить про узгодженість відповідей експертів.

Застосування запропонованого методу оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність шістнадцятьох підприємств машинобудування, представленого на рис. 1, передбачає визначення рівня адаптації підприємств до умов зовнішнього середовища. Пріоритетність рівня адаптації визначається згідно з критерієм максимізації рівня адаптації до загальних тенденцій розвитку оточення підприємства. За результатами аналізу рівень адаптації (Q) досліджених інтеграційних структур та окремих підприємств машинобудування до зовнішнього середовища складає відповідно 0,34; 0,11, що відповідає зонам „невизначеності ” та “ризику” і свідчить про необхідність пошуку ефективних стратегій діяльності.

Для наочного відображення результатів багатовимірного аналізу використано метод радара (рис. 2), який дає змогу оцінити вплив кожного з факторів зовнішнього середовища на діяльність машинобудівних підприємств, що входять до інтеграційних структур, та дезінтегрованих підприємств.

Результати проведеного дослідження свідчать, що головними факторами, що вплинули на показник рівня адаптації, є економічні, політичні та правові. Отже нестабільна політична ситуація в країні, недосконалість законодавства і як наслідок – зміни в економічному середовищі гальмують розвиток підприємств і галузі машинобудування в цілому.


– рівень впливу зміни -го фактора зовнішнього середовища для успішної реалізації стратегії інтеграції;

– оцінка впливу зміни -того фактора зовнішнього середовища для успішної реалізації напряму інтеграції по -тому елементу внутрішнього середовища;

– кількість елементів внутрішнього середовища, стан яких зміниться в разі реалізації стратегії інтеграції;

– площа сектора, який утворюється суміжними лініями, см2 ;

, – довжини двох суміжних оціночних ліній, см;

– кут між двома суміжними оціночними лініями, =45;

– зведена оцінка впливу факторів зовнішнього середовища для реалізації стратегії інтеграції;

– рівень впливу факторів зовнішнього середовища, який характеризує 100%-вий шанс на успіх стратегії інтеграції.


Рис. 1. Схема оцінки достатності впливу факторів зовнішнього середовища на функціонування інтеграційної структури

багатокутник впливу зовнішнього середовища на діяльність дезінтегрованих підприємств;

багатокутник впливу зовнішнього середовища на діяльність інтеграційних структур.


Рис. 2. Багатовимірний аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на функціонування інтеграційних структур у машинобудівній промисловості


Оцінка результатів діяльності підприємств машинобудування базується на діагностиці його внутрішнього середовища з метою визначення показників виробничої, фінансової, інноваційної та маркетингової діяльності підприємств, які функціонують у складі інтеграційних структур і самостійних підприємств. З цією метою за допомогою кластерного аналізу методом k-середніх сформовано кластери однорідних об’єктів. Слід відзначити, що підприємства, які склали перший кластер, входять до індустріальної групи “УПЕК” (Українська промислова енергетична компанія), а частина підприємств другого кластера є підприємствами асоціації “Укртрактор”.

Для визначення всередині кластерів підприємств, привабливих для інтеграції, автором доведено доцільність застосовування узагальнюючого показника. Для його визначення використані коефіцієнти значимості часткових показників, розрахованих за допомогою багатовимірного факторного аналізу методом головних компонентів. Розрахунок узагальнюючого показника як суми множення коефіцієнтів значимості на часткові показники та порівняння підприємств всередині кластерів наведений у табл. 2.

Результати аналізу, представлені в табл. 2, дозволяють визначити пріоритетні підприємства, найбільш привабливі серед групи, для проведення стратегії інтеграції та розподілу інвестиційних ресурсів.

Таблиця 2

Узагальнюючі показники підприємств першого і другого кластерів за 2006 рік

Кластер

Підприємства

Значення узагальнюючого показника

Кращий показник в кластері

Кластер 1

ВАТ “Харківський верстатобудівний завод”(ХАРВЕРСТ)

5,46ВАТ “Автрамат”

3,45ВАТ “Укрелектромаш” (ХЕЛЗ)

4,17ВАТ “Лозівський ковальсько-механічний завод” (ЛКМЗ)

10,43

+


ВАТ Завод „Потенціал”

2,91ВАТ “Харківський підшипниковий завод” (ХАРП)

7,65


Кластер 2