LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка функціонування та забезпечення розвитку управлінської діяльності на підприємстві

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Семенов Володимир БорисовичУДК 658.012.32
ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ


Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наукХарків – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському національному економічному університеті,

Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент

Мартюшева Лариса Степанівна,

Харківський національний економічний університет,

завідувач кафедри фінансів


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Лепейко Тетяна Іванівна,

Харківський національний економічний університет,

завідувач кафедри менеджменту


кандидат економічних наук, доцент

Миронова Надія Степанівна,

Харківський регіональний інститут

Національної академії державного управління

при Президентові України,

доцент кафедри державного управління та менеджменту


Провідна установа – Дніпропетровський національний університет,

кафедра економіки та управління,

Міністерство освіти і науки України, м. Дніпропетровськ


Захист відбудеться “26” травня 2005 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.055.01, Харківський національний економічний університет, 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пров. Інженерний, 1-а.Автореферат розісланий “26” квітня 2005 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Дороніна М. С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Одним із важливих чинників, що впливають на ефективність функціонування підприємств, є якість їх менеджменту. В сучасних умовах господарювання потребують уваги як механізми впливу систем управління на економічні і соціальні процеси підприємства, так і сам процес діяльності менеджерів, який потребує впорядкування, організованості, удосконалення. Підтримку прогресивних тенденцій економічного розвитку України можна забезпечити, розвиваючи здатність працівників системи управління підприємствами ефективно реагувати на об’єктивні процеси ускладнення внутрішнього і зовнішнього середовища. Без адекватної оцінки управлінської діяльності, визначення факторів, що впливають на неї, неможливо розробити програми формування та розвитку її потенціалу.

Актуальність теми. Рекомендації щодо вирішення деяких сучасних проблем розвитку діяльності управлінців можна знайти в публікаціях таких зарубіжних учених, як П. Друкер, Е. Парслоу, Т. Ламберт, К. Клок, Дж. Голдсміт, Дж. Джордж, Г. Джоунс та ін. Ряд проблем досліджували такі вчені України та країн СНД, як Б. Будзан, В. Бех, Ф. Русинов, Л. Нікулін, Л. Фаткін, В. Пономаренко, Г. Одінцова, В. Гриньова, В. Циба, О. Виханський, С. Наумова, Л. Мізес, А. Попов, В. Сумін, В. Травін, В. Черкасов та ін. Їх роботи створюють можливість формулювання гіпотез більш широких досліджень сучасних резервів підвищення ефективності роботи людей, зайнятих у системі управління підприємствами. Віддаючи належне науковій та практичній значущості праць учених, необхідно зазначити, що існують проблеми уточнення сутності та змісту діяльності управлінця як особливого її різновиду, кількісні підходи до її аналізу, впровадження технологій наставництва та коучингу в практику нарощування потенціалу працівників системи управління тощо.

Невідповідність вимог теорії і практики управління підприємствами в умовах посилення соціалізації менеджменту та його інноваційності зумовили вибір теми дисертації, мету і задачі дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного економічного університету за темами: "Комплексний аналіз діяльності ВАТ "Гідропривід" (номер державної реєстрації 0202U000819), "Управління розвитком економічного та соціального потенціалу підприємств" (номер державної реєстрації 0104U003842).

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження – розробка теоретичних засад, методичного забезпечення та інструментарію для оцінки та визначення резервів розвитку діяльності працівників системи управління підприємством. Для досягнення поставленої мети було сформульовано і вирішено такі задачі:

узагальнення тенденцій розвитку сутності і змісту діяльності менеджера;

з’ясування причин і передумов перетворення менеджменту в критичний ресурс забезпечення ефективної діяльності підприємства;

визначення загальних принципів управлінської діяльності і особливостей її оцінки;

оцінка особистісного потенціалу працівників системи управління;

аналіз рівня розвитку потенціалу підприємливості працівників системи управління;

комплексний аналіз діяльності підрозділів системи управління підприємством;

розроблення методичних рекомендацій до визначення латентних факторів посилення впорядкованості управлінської діяльності;

розроблення програми впровадження коучингу та наставництва для забезпечення розвитку діяльності працівників системи управління;

визначення методичних підходів до розв’язання суперечностей при впровадженні інновацій в управлінську діяльність.

Об'єкт дослідження – управлінська діяльність у виробничій організації.

Предмет дослідження – теоретичні та методичні підходи до оцінки і визначення резервів розвитку виконання управлінських функцій працівниками системи управління підприємством.

Методи дослідження. Теоретичною основою дисертаційного дослідження є наукові праці класиків економічної науки, сучасних вітчизняних і зарубіжних учених з питань менеджменту. Методологічною основою досліджень є філософські принципи пізнання, діалектичний, логічний і системний підходи до розгляду соціально-економічних явищ і процесів.

У дисертації для постановки проблеми і вивчення об’єктів дослідження були використані такі загальнонаукові методи: спостереження, порівняння, вимірювання – для аналізу та діагностики потенціалу працівників системи управління підприємством; якісного аналізу та синтезу – для обґрунтування теоретичних положень дисертації; узагальнення, системного підходу та формальної логіки – для виведення змісту відповідних понять. Практичні результати з дослідження потенціалу працівників системи управління та результатів їх діяльності одержано за допомогою експертних оцінок і статистичних методів їх аналізу. Для візуалізації висновків дослідження використовувалися графічні методи, для визначення латентних чинників, що впливають на діяльність – метод факторного аналізу.

Наукова новизна одержаних результатів визначається науковими результатами, які були