LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка функціонування та забезпечення розвитку управлінської діяльності на підприємстві

одержані здобувачем. Основний результат дослідження – розв’язання науково-практичної задачі визначення напрямів розвитку управлінської діяльності на основі аналізу й оцінки складових менеджменту та особистісного потенціалу працівників системи управління. Окремі наукові результати полягають в такому:

вперше:

визначено зміст загальних і спеціальних функцій коуча та наставника і запропоновано методичні рекомендації щодо розроблення програмивпровадження їх в практику управління розвитком потенціалу працівників системи управління;

удосконалено:

методичні підходи до визначення латентних факторів підвищення ефективності діяльності функціональних підрозділів середньої ланки управління з використанням багатовимірного статистичного аналізу;

порядок впровадження нових технологій управління змінами, побудови спіралі розвитку позитивного сприйняття їх колективом, які забезпечуються дотриманням обґрунтованого в дисертації переліку принципів інноваційного менеджменту;

дістали подальший розвиток:

загальні принципи управлінської діяльності на основі рекомендацій праксеології, дотримання яких у менеджменті забезпечить її адекватну оцінку та удосконалення;

метод якісно-кількісного комплексного аналізу складових менеджменту, в якому поєднуються засоби експертних оцінок і статистичного аналізу, і який створює підстави визначення резервів розвитку діяльності підрозділів системи управління підприємством.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їх використання забезпечує визначення резервів розвитку управлінської діяльності та посилення її впливу на результативність роботи підприємств в умовах посилення та прискорення змін у внутрішньому і зовнішньому середовищі. Результати дисертаційного дослідження впроваджені на ряді підприємств, а саме: ДП ЗМКБ “Прогрес” (довідка про практичне використання результатів від 16.12.2004 р.), ВАТ “Мотор Січ” (довідка про практичне впровадження від 28.12.2004 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною роботою. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертаційній роботі використано лише ті положення, які є результатом особистого дослідження здобувача (у дужках вказано номери праць за переліком, поданим у списку використаної літератури): у визначені змісту і спеціальних функцій коуча та наставника, розробці методичних рекомендації з розроблення програми впровадження їх в розвиток ділової активності працівників системи управління [1], у запропонованих методичних підходах до визначення латентних факторів підвищення ефективності діяльності функціональних підрозділів середньої ланки [2], у розробці порядку впровадження нових технологій управління змінами, побудови спіралі розвитку позитивного сприйняття їх колективом [9], у поєднанні засобів експертних та статистичних оцінок з метою удосконалення аналізу складових менеджменту, що дозволяє більш обґрунтовано визначати резерви розвитку діяльності підрозділів системи управління підприємством [3].

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження, висновки і пропозиції оприлюднено на 3-ій Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції "Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління" (Харків, 2002), науково-практичній конференції "Теорія і практика перебудови економки" (Черкаси, 2002), науково-практичній конференції "Исследование и оптимизация экономических процессов" (Харків, 2003), 3-ій міжнародній конференції "Сучасні проблеми науки та освіти" (Харків, 2003), 4-ій Міжнародній науково-практичній конференції "Теорія і практика сучасної економіки" (Черкаси, 2004).

Публікації. Основні результати і висновки дисертації знайшли відображення у 10 наукових працях, 5 з яких опубліковані у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України. Загальний обсяг публікацій – 2,28 ум.-друк. арк., особисто автору належить 1,6 ум.-друк. арк.

Обсяг і структура роботи. Дисертація викладена на 185 сторінках машинописного тексту. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел зі 175 найменувань – на 14 сторінках. Матеріали дисертації проілюстровано 29 рисунками та 39 таблицями, з них 8 – на окремих сторінках. Обсяг основного тексту дисертації становить 170 сторінок.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Увступі дано загальну характеристику дисертаційної роботи, обґрунтовано вибір теми дослідження та її актуальність, визначено мету, задачі, об’єкт, предмет і методи дослідження, охарактеризовано наукову новизну та практичне значення, подано дані про апробацію одержаних результатів.


У першому розділі"Теоретичні основи і практичні передумови розвитку управлінської діяльності" – проаналізовано сучасні проблеми управління підприємством, обґрунтовано засади дослідження управлінської діяльності, уточнено загальні принципи управлінської діяльності і порядку її оцінки.

Дослідженнями, проведеними у дисертації, встановлено, що проблемний стан менеджменту вітчизняних підприємств обумовлений посиленням невизначеності зовнішнього середовища; збільшенням переліку та ускладненням змісту факторів ефективної життєдіяльності виробничої організації; необхідністю поєднання спеціалізації та кооперації розумової праці працівників системи управління, введення в дію творчого потенціалу колективу; істотним ускладненням поведінки людини в економічній системі, необхідністю орієнтації на її більш складну модель; посиленням необхідності психологізації та соціалізації управлінської діяльності, ускладненням її мотиваційного механізму; зростанням обсягів та збагаченням змісту інформаційного забезпечення управлінської діяльності; ускладненням змісту та функцій менеджменту, необхідністю комплексної його діагностики та моніторингу. Проведене в дисертації узагальнення літератури дало змогу виділити основні актуальні напрями пошуку резервів розвитку управлінської діяльності вітчизняних підприємств, на розроблення методичного забезпечення яких необхідно звернути першочергову увагу. Серед них слід виділити такі, як перетворення менеджменту в критичний ресурс забезпечення ефективної діяльності підприємства, уточнення принципів управлінської діяльності і особливостей її оцінки, аналіз рівня розвитку потенціалу підприємливості працівників системи управління, визначення суперечностей при впровадженні інновацій в управлінську діяльність, впровадження технологій коучингу, наставництва та самоменеджменту для забезпечення розвитку діяльності працівників системи управління та ін. У дисертації управлінська діяльність розглядається як різновид діяльності людини, в якій поєднуються робота та творчість і основним завданням якої є цілеспрямований вплив на функціонування і розвиток об’єкта управління з використанням новітніх технологій і творчого потенціалу працівників. Аналіз еволюції управлінської діяльності показав, що в процесі її розвитку відбувалася поступова передача функцій від керівника до підлеглого, що, з одного боку, сприяло зростанню її ефективності, а з іншого – породжувало проблеми її впорядкування. Етапи розвитку цього процесу подано на рис. 1.Ошибка: источник перекрестной ссылки не