LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка функціонування та забезпечення розвитку управлінської діяльності на підприємстві

найден

У дисертації обґрунтовано необхідність уточнення системи принципів, дотримання яких забезпечує ефективність наукового дослідження та практичної реалізації управлінської діяльності. Перегляд принципів є актуальним, оскільки як процеси дослідження управлінської діяльності, так і практичне її здійснення змінюються у зв’язку з соціалізацією і психологізацією процесів, що відбуваються на підприємствах. Суттєвим доповненням до традиційних принципів управлінської діяльності є використання рекомендацій праксеології – спеціалізованого наукового напряму, що досліджує діяльність людини в будь-якій сфері та визначає шляхи забезпечення її ефективності. У дисертації адаптовано її принципи до управлінської діяльності. Серед них можна виділити такі:

постійне інформування персоналу підприємства про суттєві зміни в цілях діяльності організації, узгодження з ними особистих цілей працівників;

визначення конструктивних конфліктів, що з’являються у цілях діяльності взаємопов’язаних суб’єктів і підрозділів та організація їх ефективного розв’язання;

акцент при розв’язанні конфліктів у колективах на спільних потребах, цілях та інтересах;

сприйняття кожного непередбаченого результату діяльності не як кризової ситуації, а як інформації до роздумів та пошуку нових джерел розвитку;

забезпечення досконалості функціонування організації в цілому через удосконалення програм діяльності працівників системи управління;

організація діагностичної та комплексної оцінки потенціалу виконавців та результатів їх діяльності у часі й просторі;

розвиток інноваційного потенціалу працівників системи управління.

Дотримання праксеологічних принципів в управлінській діяльності забезпечить гармонійне поєднання рутинних та інноваційних її засобів. У дисертації акцентується увага на тому, що для ефективного розвитку теоретичних досліджень і практичного методичного забезпечення управлінської діяльності необхідно поєднати визначення систем її якісних характеристик і способів кількісного вимірювання. На підставі узагальнення відповідної літератури обґрунтовується думка, що якими б точними не були наукові визначення категорій та понять, їх недостатньо для відображення дійсності, вивчення та регулювання процесів у конкретних умовах місця і часу. Категорії не характеризують якісно і кількісно явища, зв’язки між ними, не дозволяють їх виміряти. Для цього необхідно працювати з характеристиками і показниками, що відповідають змісту категорії. Останні, в свою чергу, повинні відповідати сутності понять і категорій, відображати їх особливі характеристики. Інакше кажучи, категорії і показники мають становити несуперечливу двоєдину систему. Узагальнені в дисертації вимоги до кількісної оцінки суттєвих характеристик управлінської діяльності подано у табл. 1.


Таблиця 1

Вимоги до кількісної оцінки управлінської діяльності

Вимоги

Їх сутність

1

2

Придатність

Кількісні показники або їх сукупність повинні відповідати природі управлінської діяльності. Кожний показник повинен вимірювати певну її якість

Правильність і точність

Система кількісних показників повинна правильно і точно вимірювати суттєві характеристики управлінської діяльності

Повнота та вичерпність

Система кількісних оцінок повинна охоплювати всі найважливіші аспекти діяльності працівників системи управління

Унікальність

Характеристики й оцінки управлінської діяльності не повинні дублюватися. Кожна суттєва характеристика повинна мати відповідний вимірювач

Надійність

Оцінка повинна забезпечувати об’єктивність прийняття за нею рішень. Помилки вимірювання необхідно мінімізувати

Зрозумілість

Система оцінок має бути зрозумілою для користувачів і відображати суть їх діяльності

Квантифікованість

Оцінки повинні забезпечувати можливість як переведення якісних ознак в кількісні, так і якісну інтерпретацію результатів вимірювання явища чи процесу

Контрольованість

Оцінки повинні характеризувати ті змінні та фактори, які можна контролювати

Ефективність

Витрати на створення систем вимірювання повинні виправдовуватисьУ другому розділі "Аналіз потенціалу і результатів діяльності співробітників системи управління підприємством" – проаналізовано особистісний та інноваційний (підприємницький) потенціал співробітників системи управління, виконано комплексну оцінку діяльності структурних підрозділів системи управління підприємствами.

Продуктивна управлінська діяльність вимагає наявності певної сукупності особистісних якостей і властивостей фахівців, які повинні бути найбільш адекватними їх роботі. Сучасно оцінка кваліфікації працівника доповнюється такими критеріями: розширення і ускладнення необхідних знань; зростання здатності до виконання нових функцій, які вимагають високого рівня інтелектуальних і психологічних властивостей людини, формування у працівника підприємницької інноваційної поведінки. Підвищена увага до працівника як критичного ресурсу пояснюється тим, що тільки людина має здатність свідомо адаптуватися до змін, особливо в непрогнозованих ситуаціях, які виникають у діяльності підприємства. Сучасний менеджмент вважає людину, як найгнучкішу форму капіталу і повинен прагнути до нарощування її інтелектуального та інноваційного потенціалу.

Рівень розвитку управлінської діяльності на підприємстві залежить від рівня розвитку особистісного потенціалу працівників системи управління. У дисертації для комплексної оцінки цього потенціалу були обрані такі критерії: здатність працівників системи управління до роботи в цій сфері; рівень задоволення їх особистих потреб; схильність до прийняття самостійних рішень у нестандартних ситуаціях; володіння засобами ділового спілкування; ставлення до підприємливої поведінки. Для проведення дослідження із вказаного кола питань було здійснено анкетування співробітників структурних підрозділів промислових підприємств, характерною ознакою яких є творчий підхід до виконання функціональних обов’язків. За даними ВАТ "МоторСіч" їх подано в табл. 2.

Таблиця 2

Експертні оцінки характеристик працівників системи управління

Характеристики працівників системи

управління

Середній бал по відділах*


Плановий відділ

Фінансовий відділ

Відділ маркетингу

Особистісні якості співробітників

Постійне прагнення до досягнення успіху

4,27

4,45

4,40

Бажання бути господарем своєї долі

4,54

4,78

4,47

Відсутність страху брати на себе