LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка функціонування та забезпечення розвитку управлінської діяльності на підприємстві

раціональне сполучення власних зусиль і сторонньої допомоги, розвиток навичок управління власними емоціями);

з’ясування і формулювання для себе системи життєвих цінностей (визначення сенсу свого життя, власної життєвої позиції, формування власної системи цінностей за такими принципами як правдивість, обговорення з колегами, аналіз альтернативного переліку життєвих цінностей, порівняння бажаного стану з фактичним);

формулювання стратегічних і тактичних цілей в житті (визначення цілей за етапами: уточнення потреб, з’ясування можливостей, формулювання цілей, впорядкування цілей за їх важливістю, вибір переліку цілей для організації їх досягнення, уточнення витрат часу на їх досягнення, вибір способу контролю за досягненнями);

планування саморозвитку з урахуванням обмежень, які необхідно подолати (наприклад, схильності до інерції і розчарувань, до нестачі підтримки, негативного сприйняття варіанта поведінки оточуючими, до нестачі ресурсів тощо);

оволодіння навичками вирішення проблем (впорядкування проблем за їх актуальністю; формулювання цілей і визначення критеріїв успіху; вибір джерел інформації і складання планів вирішення проблем; оволодіння методами реалізації планів, аналізу результатів і способів їх досягнення);

розвиток творчого потенціалу через подолання бар’єрів (таких, як лінощі, невміння впорядковувати свою діяльність, цілеспрямовано діяти, об’єктивно оцінювати можливості, рівномірно розподіляти роботу, знаходити ефективні методики саморозвитку та самоорганізації).ВИСНОВКИ

В ході проведення досліджень були отримані такі результати:

1. Якість управлінської діяльності перетворюється в критичний ресурс забезпечення ефективної діяльності підприємств. Удосконалення роботи працівників системи управління підприємством можливе тільки за умови розвитку методичного забезпечення її оцінки, визначення факторів, що на неї впливають.

2. У зв’язку з об’єктивними процесами психологізації та соціалізації менеджменту суттєвим доповненням до теорії і практики управлінської діяльності є їх орієнтація на принципи праксеології.

3. Удосконалення кількісно-якісної оцінки управлінської діяльності пов’язане із створенням несуперечливої системи її характеристик та відповідних показників. Дотримання сформульованих у дисертації вимог до якісно-кількісної оцінки управлінської діяльності сприятиме розробленню відповідних програм визначення та введення в дію резервів її розвитку.

4. Продуктивна управлінська діяльність вимагає наявності певної сукупності особистісних якостей і властивостей фахівців, які повинні бути найбільш адекватними їх роботі.

5. Проведений аналіз особистісного потенціалу співробітників підрозділів системи управління показав, що, з одного боку, кожний колектив такого підрозділу має свої особливі характеристики, з іншого – у них виявляється спільне бажання підвищувати ефективність своєї діяльності, розвивати творчість, ініціативу та підприємливість. Це, в свою чергу, вимагає вдосконалення методів, стилю і технологій в управлінні, які повинні змінюватись та відповідати об’єктивним умовам соціального клімату в колективах, бажанням та можливостям особистостей, змінам внутрішнього і зовнішнього середовища діяльності підприємства, тобто розвиватись.

6. Поєднання експертних оцінок з технологіями багатовимірного статистичного моделювання дає змогу визначити латентні фактори, що формують ефективність управлінської діяльності. Використання вказаного методичного підходу є найбільш актуальним для середньої ланки управління, де особливу роль відіграє творчість і її складові: ініціатива та самостійність.

7. Оскільки гнучкість і здатність змінюватися перетворюються на ключові фактори успіху, а люди є водночас і джерелом і основною перешкодою змін, у найважливіші функції управлінської діяльності перетворюються організаційний розвиток і активне управління змінами всіх сфер діяльності підприємства, особливо зміною поведінки персоналу. Виробничі організації змушені розвиватися, змінюватися, щоб відповідати запитам навколишнього середовища, бути йому корисними.

8. Опановуючи технології коучингу і наставництва, керівники підприємств сприятимуть розвитку емоційного інтелекту персоналу – здатності сприймати, інтегрувати, розуміти і рефлексивно керувати власними почуттями і почуттями інших людей.

9. Розвиток коучингу активізує розвиток самоменеджменту, направленого на самоуправління, самоорганізацію, саморегуляцію і самовиховання, які здійснюють і організація, і особистість.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Опубліковано у провідних наукових спеціалізованих виданнях

1. Доронін А.В., Семенов В.Б. Коучинг – нова технологія менеджменту // Економіка розвитку. – 2004. – № 2 (30). – С. 104 108.

2. Мартюшева Л.С., Семенов В.Б. Оцінка особистістного потенціалу співробітників системи управління підприємством // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Вип. 195. Т.1. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 154 – 164.

3. Мартюшева Л.С., Семенов В.Б. Факторний аналіз управлінської діяльності // Економіка розвитку. – 2004. №1 (29). – С. 5 – 9.

4. Семенов В.Б. Використання коучингу та наставництва для розвитку інноваційної поведінки персоналу // Економіка розвитку. – 2004. – № 2 (30). – С. 84 88.

5. Семенов В.Б. Эволюция содержания управленческого труда // Економіка розвитку. Наук. журнал. – 2002. – № 4 (24). – С.39 – 41.


Опубліковано за матеріалами конференцій

6. Семенов В.Б. Коучинг как новая технология менеджмента // Матеріали IV Международной научно-практической конференции "Исследование и оптимизация экономических процессов "Оптимум-2003", 11-12 декабря 2003. – Х.: ХНПУ, 2003. – С. 216 – 217.

7. Семенов В.Б. Предмет і засоби праці та результат діяльності менеджера // Матеріали 3-ої міжнар. конф. "Сучасні проблеми науки та освіти". – Харків: Українська Асоціація "Жінки в науці та освіті", Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. – 2002. – С. 73.

8. Мартюшева Л.С., Семенов В.Б. Проблеми оцінки ефективності управлінської діяльності // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Теорія і практика перебудови економіки” – Черкаси: ЧДТУ, 2002. – С.171 – 173.

9. Семенов В.Б. Управління інноваціями – нова функція менеджменту виробничих організацій // Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. "Теорія і практика сучасної економіки", 15-17 вересня 2004 р. – Черкаси: ЧДТУ, 2004. – С. 207 – 210.

10. Семенов В.Б. Эффективность управленческой деятельности // Матеріали ІІІ Міжнар. міждисцип. наук.-практ. конф. “Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління”, 4-9 листопада 2002 р. – Х.: ХНУ ім. Каразіна, 2002. – С. 78 79.


АНОТАЦІЯ

Семенов В.Б. Оцінка функціонування та забезпечення розвитку управлінської діяльності на підприємстві. – Рукопис.

Дисертація на здобуттянаукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами. – Харківський національний економічний університет, Харків, 2005.

У дисертації узагальнено тенденції розвитку сутності і змісту діяльності менеджера і подано визначення змісту поняття "управлінська діяльність". Узагальнено причини і передумови перетворення менеджменту в