LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка якісних макроекономічних факторів та їхній вплив на прибутковість комерційного банку

Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
85


На основе использования приведенных данных получено уравнение множественной линейной рег-
рессии:
Y =0,872* Х1 + 0,263* Х2 + 0,377* Х3 - 6,566* Х4 + 12,613*Х5 + 34,041.
Рассчитанный коэффициент детеминированности r2 и проверка полученных коэффициентов подтвер-
дили возможность использования полученного уравнения для прогнозирования дальнейшего развития го-
сударства. Отметим и другую (не менее важную) возможность. C помощью полученного уравнения можно
планировать и прогнозировать бюджеты (Rt или X2) на наступающий бюджетный год.
Полученное уравнение, конечно, является ориентировочным, так как в нем значения структурных па-
раметров эконометрической модели заменены эмпирическими коэффициентами на основе достаточно ог-
раниченного объёма наблюдаемых статистических данных.
Следует сказать, что априорные ограничения
0 < a < 1;
1
b > 0;
1

b < 0.
2
наложенные на структурные праметры, достаточны для недвусмысленного определения знаков пара-
метров в уравнениях (5 - 7) приведенной формы. Тем не менее качественная информация о знаках струк-
турных параметров чисто априорная. В дальнейшем, для уточнения представленной эконометрической
модели и широкого применения её при формировании бюджетов разных уровней необходима достаточная
по объёму числовая информация и стандартный программный продукт.

Источники и литература

1. Державний комiтет статистики України. Статистичний щорiчник України за 2001 рiк. Київ.-Технiка,
2002.- 644с.
2. Померанец В.Н. Финансовая политика государства. Методическое пособие. Симферополь,ТНУ. Ка-
федра финансов и кредита, 2003.-115с.
3. Померанец В.Н. Моделирование экономики. Методическое пособие. Сим ферополь,ТНУ. Кафедра
экономической кибернетики,2004.-113с.

Рижих М.М.
ОЦІНКА ЯКІСНИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА
ПРИБУТКОВІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ


У процесі керування діяльністю банку складаються стратегічні плани, бізнес – плани, що враховують
окремі деталі діяльності банку. Увага приділяється рішенню таких завдань, що дозволять банку побудува-
ти свою діяльність на основі одержання максимального прибутку з наявних ресурсів і можливостей банку.
Це не дозволяє врахувати сукупність макроекономічних факторів, що стимулюють чи гальмують розвиток
банку. Актуальність цей статті у тому щоб спробувати стабілізувати діяльність банку, його прибутковості
враховуючи макроекономічні фактори.
У практиці банківського менеджменту існує визначене коло найбільш важливих макроекономічних
факторів, але не визначено їхнього впливу на прийняття стратегічних рішень. До них відносять: монетар-
ну політику НБУ, рівень грошових доходів населення, платіжну дисципліну (рівень і динаміку заборгова-
ності), рівень і структуру зовнішнього боргу держави, законодавчу базу, тенденції розвитку банківської
системи, ступінь розвитку фондового ринку, глибину відносин із державними інститутами. Перераховані
фактори визначені не повною мірою, враховуються в процесі діяльності банку, але вони не оцінюються і
не сприяють підвищенню визначеності зовнішньої обстановки стратегічної діяльності банку. Заради того,
щоб залишатися прибутковим, банк повинен зменшувати невизначеність навколишнього середовища. Ке-
рівництву банку треба знати, в якому ступені і яки саме фактори макроекономічного середовища вплива-
ють на прийняття тих чи інших стратегічних рішень. Метою статті - спроба врахувати фактори макроеко-
номічного середовища.
Завданнями статті є: використання экономико- математичних методів при врахуванні факторів зовні-
шнього середовища. Також показати як можливо їх врахувать, як використовивать результати цього аналі-
за. Проблема врахування макроекономічних факторів фактично не розглядалася, тому, що стрімка зміна
єкономічной сітуації породжувало одни факторі що впливають та відбирало другие. Можно било врахува-
ти лиш незначну їх частину.
Аналіз макроекономічних факторів дозволить зменшити невизначеність зовнішнього середовища тим
самим знизити ризик провалу стратегії, полегшити розрахунок витрат і ймовірностей ризиків, зв'язаних із
стратегічними рішеннями. За допомогою аналізу можна звести численні фактори зовнішнього середовища
до моделі, що буде зрозуміла і, відповідно до якої можна діяти. У свою чергу правильний вибір стратегії

86
Рижих М.М.
ОЦІНКА ЯКІСНИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ПРИБУТКОВІСТЬ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

може забезпечити високий рівень рентабельності, стійкість до цінової конкуренції, формування власних
бар'єрів від входу на ринок банків - конкурентів.
Технологія вибору стратегічних управлінських рішень обумовлена наявністю як подібних, так і відмі-
тних властивостей суб'єктів господарювання. Ці особливості залежать від предметної сфери діяльності су-
б'єкта, факторів зовнішнього й внутрішнього середовища. Необхідність аналізу факторів обумовлюється
тим, що джерела, де розглядається проблематика стратегічного керування:
по - перше не розкривають особливості впливу факторів макроекономічного середовища на діяльність
банків,
по - друге розглянуте керування стосується сфери виробництва, де виділяються концептуальні основи,
а не розкривається механізм формування й реалізації стратегії. Таким чином, необхідно проаналізувати
основні характеристики факторів макроекономічного середовища. Це дозволить здійснити таблиця 1.
Макроекономічне середовище банку характеризується як складне, тому що воно включає фактори як
світового значення так і регіонального значення. Так само по ступені стабільності характеризується як не-
стабільне, тому що політичні фактори, зовнішньоекономічні, технологічні фактори можуть змінюватися
часто і непередбачено.
Для побудови стратегії важливо визначитися з факторами, що впливають на діяльність банку. Так са-
мо макроекономічні фактори розглядаються по характеру впливу на політичні, економічні, соціальні, тех-
нологічні, глобальні, тимчасові. До таких факторів відносять:
-
Політичні, від яких залежить, який вид влади переважає в країні, на рішення яких проблем спрямова-
на влада, які задачі вирішує держава. До них відносять: непогодженість законів банківської діяльності,
стабільність політичної влади, напрямки політики стосовно країн СНД, погодженість дій уряду.
-
Економічні, що характеризують досягнуті результати і напрямки економічного розвитку.
-
Соціальні, величезний вплив яких спричиняє зміни в добробуті народу тієї чи іншої країни.
-
Технологічні, визначають рівень економічного прогресу в тій чи іншій країні. Такі як: безпека прове-
дення банківських операцій, впровадження нових банківських продуктів.
-
Тимчасові фактори, що обумовлюють швидкість розвитку й стимулювання економіки. Такі як: швид-
кість реакції уряду на зміни у світовій економіці, своєчасність прийнятих заходів для економічного
стимулювання, залежність регіону від швидкості прийняття рішень центрального уряду.
-
Глобальні: залежність економічного росту регіону від рівня економіки розвинутих країн, глобалізація
обслуговування бізнесу, глобалізація наданих послуг, формування специфічної привабливості регіонів
для глобалізації міжнародних відносин, залежність від напрямків економічної політики розвинутих
країн і та Єврозони, контролювання сукупності фінансових операцій з метою запобігання відмивання
грошей.
Власне кажучи, усі фактори тією чи іншою мірою впливають на діяльність банку, причому сукупність
незначних факторів може робити набагато більший вплив, чим будь -який фактор першорядної важливос-
ті. Так, якісна й кількісна природа окремих факторів обумовлює використання різних методів для відо-
браження впливу їх на стратегічні рішення. Для визначення величини значимості кількісних і якісних ма-
кроекономічних факторів на діяльність банку, необхідно використовувати кореляційно-регресійний ана-
ліз.