LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка якісних макроекономічних факторів та їхній вплив на прибутковість комерційного банку

Основним елементом даного дослідження є аналіз і побудова взаємозв'язків та взаємозалежності еко-
номічних перемінних, хоча вивчення таких взаємозв'язків ускладнене тим, що вони особливо в макроеко-
номіці не є строгими, функціональними залежностями: у - перших дуже важко виявити усі фактори, що
впливають на прийняття рішень; по - друге багато таких впливів є випадковими, тобто містять випадкову
складову, причому економічні показники можуть містити різного роду помилки, і виступають в обмеже-
ному обсязі даних статистичних спостережень. Оцінити вплив якісних факторів на кількісні показники
банківської діяльності можна за допомогою методу вибіркового коефіцієнта рангової кореляції Спірмена
[2]. Нехай описані обрані фактори (найбільш значимі) із генеральної сукупності факторів роблять на об'-
єкт деяке результуюче значення. Тоді ступінь впливу кожного з цих факторів визначається коефіцієнтом,
що впливає, Кі. Питома вага впливу факторів оцінюється по сумі їхнього впливу на показники банківської
діяльності. У нашому випадку кількість аналізованих факторів досягає 69 (розмір виборки), які впливають
на показники банківської діяльності. Із сукупності показників (активів, зобов'язань, капіталу, розмір дохо-
дів, розмір витрат, чистого прибутку) були обрані 13 найважливіших. Кожному фактору, у залежності від
його впливу й ступеня значимості дається відповідний коєфіціент, причому сукупність коєфіцієнтів харак-
теризує ступінь впливу кожного з факторів на банківські показники. Фактори, що роблять найбільш силь-
ний безпосередній вплив одержують позитивний максимальний коефіцієнт 2 , а фактори які впливають
опосередковано одержують коефіцієнт 1. Також визначилася така група факторів, що не мають впливу на
діяльність банку навіть опосередковано, але вони впливають на інші макроекономічні фактори. Вони оде-
ржують коефіцієнт 0. Кожна група факторів побудована таким чином, щоб максимально повно охопити
різні сфери впливу даних факторів на банківські показники. Оцінка впливу факторів здійснювалася експе-
ртним методом, за допомогою вибірки у 40 експертів. Така оцінка відображена у ряду таблиць, приклад
наведений у таблиці 2, де оцінюються фактори регіонального значення. Кожен з експертів присвоїв один
із трьох коєфіцієнтів кожному фактору із групи, хто як розуміє. Таким чином, на думку експертів, відо-
кремилася така група факторів, яка має найбільші сумарні значення, та найбільш впливає на банківські

Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
87

показники. Також імовірність максимального впливу окремих факторів дуже велика та становить от 10 до
50 %, що підтверджує їхню значимість. До таких факторів відносять залежність економічного росту від
економіці розвинутих країн Єврозони, залежність розвитку економіки від рівня доходу населення, швид-
кість виробництва та споживання у регіонах, своєчасність стимулювання економиці США та інші.
Нехай обумовлені банківські показники володіють двома якісними незалежними ознаками. Розподі-
лимо фактори по двох якісних ознаках, тобто по глобальності впливу і по конкретності впливу. Фактори
світового значення мають ознаку А, а фактори макроекономічного середовища України ознакою В. Для
визначеності розташуємо об'єкти в порядку погіршення якості. Розташуємо спочатку об'єкти в порядку
погіршення якості по ознаці А. Визначимо фактор, що сідає на i-м місці, числом – рангом хi , що дорівнює
порядковому номеру об'єкта хi =i. Потім розташуємо фактори в порядку убування якості по ознаці В і ви-
значимо кожний з них рангом ( порядковим номером) уi,, причому (для зручності порівняння рангів) ін-
декс i при у також дорівнює порядковому номеру фактора по ознаці А. У підсумку одержимо дві послідо-
вності рангів:
по ознаці А х1, х2 . . . xn
по ознаці В у1, у2 . . . уn
Для оцінки ступеня зв'язку ознак А і В застосуємо формулу рангової кореляції Спірмена.

де di = хi - yi, n – обсяг вибірки із сукупності факторів, rУ – вибірковий коефіцієнт рангової кореляції.
Абсолютна величина коефіцієнта рангової кореляції Спірмена не перевищує одиниці: 0 / rВ / 1. Як-
d 2
6
i
r
= 1 -
B
n 3 - n
що нульова гіпотеза приймається, то це означає, що між ознаками немає значимого рангового коре-
ляційного зв'язку, коефіцієнт не значний, інакше між ознаками існує значима рангова кореляційна залеж-
ність.
Для того щоб перевірити гіпотезу про абсолютну рівність нулю коефіцієнта рангової кореляції
Спірмена по генеральній сукупності, при конкуруючій гіпотезі Н1( не значного впливу факторів на
банківську діяльність), причому rГ 0, треба визначити критичну крапку.
1
2
- r
T
= t (a , k )
B
KR
kr
n - 2
Де n- обсяг вибірки із сукупності факторів; rу – вибірковий коефіцієнт рангової кореляції Спірмена; tkr
(a,k) – критична крапка двосторонньої критичної області, що знаходять по таблиці критичних крапок роз-
поділу Стьюдента, за рівнем значимості a та числу ступеня волі k=n-2; rГ – коефіцієнт рангової кореляції
генеральної сукупності.
Визначимо суму квадратів різниць рангів S d 2i= (х1-у1)2 + (х2-у2)2 +…(хi-yi)2, а потім знайдемо шуканий
коефіцієнт рангової кореляції Спірмена, з огляду на те, що n =13 (показники банківської діяльності). Тоді
rу =0,6456.
Критична крапка двосторонньої критичної області розподілу Стьюдента за рівнем значимості a = 0.01
і числу ступенів волі k = 11, tkr(0,01; 11) = 1,8 буде дорівнює ТКR = 0,4145. Тому що / rу / > ТКR, то нульову
гіпотезу необхідно відкинути. Між якісними ознаками існує значимий ранговий кореляційний зв'язок. Це
показує, що аналізовані факториУ=56рп істотно впливають на вибір стратегії банка. Отже, значима рангова коре-
ляція дозволяє емпірично визначити функціональну залежність факторів макроекономічного середовища
й показників банківської діяльності.
На основі даних рангової кореляції та показників банківської діяльності можна виявити тенденцію
впливу факторів на банківські показники за допомогою підсумовування їхніх оцінок впливу змінюючихся
протягом часу. Знаючи ці оцінки, можна визначити очікувану величину й тенденцію залежності в часі від
макроекономічних факторів, а також враховувати її при прийнятті стратегічних рішень.
Розглянемо вплив факторів макроекономічного середовища на прибуток банків. Це можна здійснити
за графіком 1, де відображена прибутковість за два роки щомісячно і сумарні коефіцієнти єкспертних оці-
нок, визначені єкспертами для кожного місяця окремо. На графіку 1 вплив факторів змінюється з плином
часу. Оскільки такі фактори як вплив податків на прибуток, узгодженність дій уряду, купівельна здатність
мають максимальний вплив, то їх вплив на прибуток значний.
Даний аналіз дає можливість не тільки ефективно здійснювати поточну діяльність банку, але й реалі-
зовувати з урахуванням впливу макроекономічних показників, вивірені управлінські рішення.
Таким чином, формалізація якісних факторів макроекономічного середовища дозволяє врахувати їх-
ній вплив на прийняття рішень. Отримані результати свідчать, що макроекономічні показники значною
мірою впливають на прийняте рішення у стратегічному плані. Формалізація особливостей факторів вира-
жається економічною моделлю. В котрий:
1)
виявляється набір факторів;
2)
оцінюється вплив набору факторів;
3)
відокремлюється група найбільш важливих факторів;

88
Рижих М.М.
ОЦІНКА ЯКІСНИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ПРИБУТКОВІСТЬ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

4)
здійснюється кореляційно-регресійний аналіз (обчислюється сумарний коефіцієнт експертних
оцінок факторів в дінамиці, коефіцієнт рангової кореляції Спірмена);
5)
аналізуються получені результати (враховувати, чи ні окремий фактор).
Дана модель оцінки факторів дає можливість вивчити вплив макроекономічної ситуації не тільки на
загальний рівень роз