LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка якості інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТПОНОМАРЬОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 330.322.5+65.018(043.3)


ОЦІНКА ЯКОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ


Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами

(економіка авіаційного транспорту)Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ - 2007


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Національному авіаційному університеті Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник:кандидат економічних наук, доцент

Матвєєв В’ячеслав Васильович -

Національний авіаційний університет, Інститут економіки та менеджменту, заступник директора з наукової роботи


Офіційні опоненти:доктор економічних наук, професор

Сич Євгеній Миколайович

Державний економіко-технологічний університет транспорту, перший проректор, завідувач кафедри економіки підприємств транспортукандидат економічних наук,

Садловська Ірина Петрівна

Міністерство транспорту і зв’язку України, заступник директора Департаменту фінансового регулювання та соціально-економічної політики, начальник відділу бюджету та фінансового регулювання

Захист відбудеться 11 січня 2007 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.062.02 у Національному авіаційному університеті за адресою: 03058, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1, корпус 2, ауд. 418.З дисертацією можна ознайомитися у науково-технічній бібліотеці Національного авіаційного університету за адресою: 03058 Київ, проспект Космонавта Комарова, 1.


Автореферат розісланий “ 10 ”грудня 2007р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.Загорулько

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Аналіз світового досвіду господарювання показує, що для ефективного функціонування економіки країни необхідна розвинена інфраструктура, яка є потужним каталізатором ринкових перетворень. Розвиток сучасних підприємств неможливий без залучення додаткових інвестиційних ресурсів. Як зазначає Бочаров В.В., перехід від планово-адміністративних механізмів підприємництва до ринкових характеризується переходом від „...підприємства, під яким розуміється виробничо-технічний комплекс (основні і оборотні засоби), до підприємства, яке базується на капіталі (самозростаюча вартість)”, тобто, це ще раз підкреслює, що ринкові механізми вимагають перебудови виробництва, введення нових технологій і, як наслідок, формування якісної інвестиційної діяльності.

Однією з найважливіших галузей, в якій відбувається формування ринкових механізмів є авіатранспортна галузь, яка впливає і разом з тим, відбиває рівень розвитку суспільного виробництва. Тільки на долю авіакомпаній світу припадає 1,6 млрд. чол. перевезених за рік.

Довгостроковість і велика вартість авіаційної техніки призводить до тривалої окупності інвестиційних проектів (не менш ніж 10 років), що мало зацікавлює сучасного інвестора вкладати інвестиційні ресурси в український авіатранспортний ринок. Також відсутність чіткого керівництва, вміння управляти інвестиційним процесом, невизначеність з власниками сучасних авіапідприємств стримує інвесторів від вкладання інвестицій в цю галузь.

Проблема залучення інвестицій різними суб’єктами господарювання економіки досліджувалась у роботах таких видатних вчених як А. Маршала, Ф. Нота, Й. Шумпетера, К. Маркса, П. Массе, сучасних економістів – В. Бернса, І. Бланка, В. Бочарова, В.Іноземцева, Л. Абалкіна, В. Шарпа, Т. Хачатурова, В. Новожилова, та українських науковців, таких як А. Пересада, В. Пономаренко О. Ареф’єва та інших; в сфері організації і підвищення ефективності роботи авіаційного транспорту та інших видів транспорту необхідно виділити наукові праці Є.М.Сича, Ю.Ф. Кулаєва, О.О. Бакаєва, В.Г. Коби, В.В.Матвєєва, В.М. Загорулько, Г.М. Юна, В.П. Ільчука, В.І. Щелкунова, О.М.Криворучко, В.Г. Шинкаренко , І.П. Садловської.

Водночас, на сьогоднішній день науковим і практичним аспектам з залучення і управління інвестиційними ресурсами суб’єктами авіатранспортної галузі, які б відповідали ринковим вимогам і задовольняли потреби сучасної економіки, до цього часу не приділялося достатньої уваги. Практично всі вчені у своїх розробках зводять оцінку інвестиційної діяльності підприємств до оцінки її економічної ефективності. Але економічна ефективність інвестиційної діяльності виступає лише однією з головних складових якості інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств, так як на інвестиційну діяльність підприємства впливає ряд критеріїв, які не пов’язані з економічною (фінансовою) діяльністю підприємства - це соціальні, екологічні, управлінські та інші критерії.

На даний час, залучення інвестицій авіатранспортними підприємствами відбувається за рахунок ресурсів комерційних фінансових установ як вітчизняних, так і іноземних, та за участі міжнародних урядів та держав. Але використання і управління інвестиціями на вітчизняних авіатранспортних підприємствах здійснюється з грубими помилками, що призводе до не раціонального використання інвестиційних ресурсів.

Все це обумовлює необхідність проведення критичного аналізу теоретично-практичних проблем здійснення інвестиційної діяльності суб’єктами авіатранспортної галузі як за кордоном так і в Україні, та уточнення понятійного апарату теорії інвестицій.

Отже, важливість поставлених задач, недостатність їх дослідження і визначили тему дисертаційної роботи, що є актуальною, має теоретичне та практичне значення для економіки авіаційного транспорту.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану наукових робіт кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Національного