LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка якості інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств

авіаційного університету та держбюджетних тем:

- № 264-Х05 “Розробка методологічних засад оптимізації економічних витрат у сфері національної безпеки і оборони в контексті стандартів НАТО”, що виконувалась у 2005-2006 рр. (державний реєстраційний номер 0206u005901);

- № 402-Х07 “Аналіз світового досвіду діяльності стратегічних авіаційних альянсів”, що виконується у 2007р. (державний реєстраційний номер 0107V004130);

- № ІТ/477-2007 від 22 серпня 2007р. за темою “Створення електронного навчального засобу “Менеджмент”, що виконується у 2007-2008 рр. (державний реєстраційний номер 0107V006975);

- № ІТ/483-2007 від 22 серпня 2007р. за темою “Створення електронного навчального засобу “Основи зовнішньоекономічної діяльності”, що виконується у 2007-2008 рр. (державний реєстраційний номер 0107V006976);

Мета і задачі дослідження. Метоюдисертаційної роботи є обґрунтування методичних підходів та розробки практичних рекомендацій щодо оцінки якості інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств, формування і вибір критеріїв якості інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств, які мають вплив на інвестиційну діяльність.

Основними задачами, що потребують вирішення для реалізації мети дослідження, є:

- аналіз економічної сутності та змісту інвестицій, інвестиційної діяльності;

- аналіз економічної категорії - “якість”, та змісту управління якістю на підприємстві;

- визначення методів впровадження і розробки систем якості на підприємстві;

- формування понятійного апарату: „якість інвестицій”, „якість інвестиційної діяльності”, „якість інвестиційного процесу”, “якість результату інвестиційної діяльності”;

- дослідження авіатранспортної галузі як суб’єкта інвестування;

- дослідження основних напрямів залучення інвестиційних ресурсів авіатранспортними підприємствами;

- розробка методичних підходів до оцінки якості інвестиційної діяльності підприємства;

- дослідження основних критеріїв якості та методик оцінки якості: інвестиційного, бізнес-процесів та процесів з управління якістю на підприємстві;

- розробка механізму оцінки якості інвестиційної діяльності;

- розробка методики оцінки економічної ефективності інвестицій без врахування дисконту.

Об’єктдослідження — процес управління інвестиційною діяльністю та якістю авіатранспортного підприємства.

Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні методи вибору і формування системи критеріїв оцінки складових діяльності авіатранспортного підприємства, які визначають рівень якості інвестиційної діяльності.

Методологічну основу дисертаційної роботи визначають системний, комплексний і процесний підходи, закони та закономірності інвестиційної діяльності, також наукові праці та методичні розробки провідних вітчизняних та зарубіжних вчених в області інвестиційної діяльності та управління системою якості на підприємстві, а також національні закони, міжнародні правові акти, періодичні видання України, країн СНД, Західної Європи і Америки.

Методами, що застосовані для вирішення поставлених задач у дисертації є теоретичні та емпіричні методи дослідження, такі як, наукове абстрагування, аналіз і синтез, аналогія, факторний, ситуаційний, сценарний та графічний аналізи, економіко-математичні підходи.

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження полягає у поглибленні існуючих та розробці нових теоретичних положень щодо оцінки інвестиційної діяльності підприємств як складової системи управління якістю авіатранспортних підприємств:

вперше:

- введено поняття „якість інвестицій” як сукупність властивостей інвестиційних ресурсів, яка характеризує ступень задоволення потреб суб’єкта інвестування та інвестора у максимізації позитивних технологічних, економічних, соціальних та екологічних ефектів від використання інвестиційних ресурсів. Сформоване поняття необхідне для удосконалення системи менеджменту якості на авіатранспортних підприємствах, шляхом формування критеріїв якості по кожній складовій діяльності авіатранспортного підприємства, які впливають на інвестиційну діяльність.

- розроблено науково-методичний підхід до інтегральної оцінки якості інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств, на основі виділення фінансової, соціально-екологічної, виробничої та управлінської складової в діяльності авіатранспортного підприємства, що забезпечують позитивну результативність інвестиційної діяльності авіатранспортного підприємства, та їх взаємодії між собою та зовнішнім середовищем.

удосконалено:

- метод оцінки економічної ефективності інвестиційної діяльності шляхом застосування методики повних економічних результатів без врахування ставки дисконтування із врахуванням реальної ринкової вартості компанії, що надає змогу врахувати інтереси інвесторів, організацій, які розроблюють проект, та державних органів;

- модель процесу розробки і реалізації інвестиційних проектів, за допомогою визначення послідовності проходження основних етапів інвестиційного проектування та прийняття управлінських рішень на кожному етапі інвестиційного проекту та визначення основних задач;

- концепцію взаємодії процесів, шляхом поєднання системи менеджменту якості з інвестиційним та бізнес-процесом на підприємстві, що дало змогу виділити місце кожного процесу у діяльності підприємства та взаємозв’язок між ними, і надало змогу розробити механізм оцінки якості інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств.

дістали подальшого розвитку:

- спосіб вибору критеріїв оцінки якості діяльності підприємств в управлінській, виробничий, соціально-екологічній та інших складових діяльності авіатранспортних підприємств, в напрямку застосування існуючих алгоритмів розрахунків комплексних та одиничних показників якості, при формуванні механізму оцінки якості інвестиційної діяльності та обґрунтуванні його ефективності;

- методичний підхід до оцінки економічної ефективності інвестиційної діяльності за допомогою R-аналізу, що дозволило виділити основні економічні критерії ефективності інвестиційної діяльності при формуванні показників фінансової складової комплексного показника оцінки якості інвестиційної діяльності;

- формування критеріїв якості інвестиційних ресурсів при створенні нових підприємств, що надало змогу визначити основні з них при створенні нових авіатранспортних підприємств на всіх етапах.

Практичне значення сформованих наукових положень полягає у можливості визначення якості інвестицій