LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка якості інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств

при здійсненні інвестиційної діяльності і прийнятті інвестиційних рішень на авіатранспортних підприємствах.

Результати дисертаційної роботи реалізовані в практичній діяльності ДП “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” (Акт впровадження від 22.05.2007 р.), ДП ОПР “Украерорух” (Акт впровадження від 31.05.2007 р.), Департаменті розвитку та координації систем транспорту та зв’язку Міністерства транспорту та зв’язку України (Акт впровадження від 29.05.2007 р.), авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” (Акт впровадження від 30.05.2007 р.) що дозволило вказаним суб’єктам розробити низку заходів для покращення інвестиційної діяльності у авіатранспортній галузі.

Матеріали дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі Національного авіаційного університету при вивченні дисциплін “Основи менеджменту”, “Інвестиційний менеджмент”, “Міжнародний менеджмент”.

Особистий вклад здобувача. Дисертація є завершеною науковою працею, в якій розроблено авторський підхід до оцінки якості інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств. Наукові результати, що виносяться на захист, одержані автором самостійно і знайшли відображення в наукових працях. З робіт опублікованих у співавторстві, в дисертації використані ідеї, положення та результати, що запропоновані і обґрунтовані автором особисто.

Апробація результатів.Основні теоретичні положення і практичні результати дисертації висвітлювалися і отримали позитивну оцінку на: Науково-практичній конференції “Інвестиційна політика України: проблеми теорії і практики” (2004 р.), Науково-практичній конференції “Сучасні проблеми управління економікою” (2005 р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні проблеми менеджменту” (2005 р., 2007 р.), Міжнародній науково-технічній конференції “Авіа-2004” (2004 р.), “Авіа-2005” (2005 р.), “Авіа-2007” (2007 р.), Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених “Політ” (2005 р., 2006 р., 2007 р.)

Публікації.Основні результати дисертаційних досліджень опубліковані в 11 наукових працях, 7 з них в фахових спеціалізованих виданнях ВАК України загальним обсягом 2,55 д.а., з низ особисто автору належить – 2,0 д.а.

Структура і обсяг роботи.Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків. Загальний обсяг роботи – 214 сторінок комп’ютерного тексту, у тому числі містить 46 ілюстрацій та 22 таблиці, з них 6 рисунків та 10 таблиць на окремих сторінках. Список використаних у дисертації літературних джерел складає 268 найменувань на 20 сторінках.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ


В першому розділі – “Теоретичні основи визначення якості інвестиційної діяльності підприємства” - проведено критичний аналіз теоретичних основ і особливостей залучення та оцінки інвестицій на підприємствах.

Аналізуючи загальні теоретичні підходи до визначення інвестиційної діяльності було визначено, що категорія “інвестиції” за економічним змістом може бути представлена в різних формах, в залежності від напрямку дослідження автора. На нашу думку більш адаптоване визначення “інвестицій” - це усі види майнових, інтелектуальних, матеріальних, нематеріальних цінностей та людського капіталу, які вкладаються за власним бажанням і власним вибором в об’єкти підприємницької чи будь-якої іншої діяльності, з оцінкою інвестором пов’язаних з даним вкладенням ризиків і можливостей, за умов найефективнішого розподілу інвестиційних ресурсів на протязі усього бізнес-процесу і отриманням як інвестором так і суб’єктом інвестування прибутку (доходу), соціального та екологічних ефектів. Проведений аналіз показав, що найбільш розгорнутою класифікацією інвестиційних ресурсів є класифікація наведена Т. Майоровою, а також дозволив виділити суб’єкти, об’єкти і напрями інвестиційної діяльності.

Критичний аналіз здійснення оцінки ефективності інвестиційної діяльності дав змогу зробити висновок, що основна увага в оцінці на підприємстві приділяється економічним показникам, це значно зменшує, а іноді зводить до нуля ефект від інвестиційної діяльності, тому що не враховуються інші показники, які впливають на якість інвестиційної діяльності.

Виходячи з поставленої мети дисертаційного дослідження автором був проведений критичний аналіз економічної категорії – „якість”. Аналіз даної категорії і методик з управління якістю показав, що найбільш актуально розглядати якість інвестиційної діяльності з використанням процесного підходу. Це надало змогу побудувати розгорнуту схему взаємодії процесів системи менеджменту якості, бізнес-прцесів та інвестиційного процесу.

На основі даних досліджень теорії якості і інвестицій, автором були сформовані поняття: якість інвестицій, якість інвестиційної діяльності.

Другий розділ – „Аналіз управління інвестиційною діяльністю і управління системою якості авіапідприємства” - розкриває методологічні підходи з оцінки якості інвестиційної діяльності авіапідприємств, було проаналізовано інвестиційну діяльність закордонних і вітчизняних авіатранспортних підприємств; проведено аналіз систем якості і показників якості, які впливають на інвестиційну діяльність авіатранспортного підприємства.

Проведений аналіз авіатранспортної галузі, дозволив виділити, що “ядром” авіатранспортної галузі – є авіакомпанія, основна діяльність якої спрямована на надання авіатранспортних послуг юридичним та фізичним особам країн в яких вона функціонує. Інші суб’єкти тісно пов’язані з авіакомпанією, та виступають тими, що обслуговують, забезпечують, або координують діяльність авіатранспортної галузі.

Формування взаємозв’язків та виділення основних авіатранспортних суб’єктів інвестування, надало змогу провести аналіз процесів інвестування суб’єктів авіатранспортної галузі і визначитися з обсягами і напрямами інвестицій.

Як показав критичний аналіз, здійснення інвестування відбувається за напрямами які вказані на рис. 1.

З наведеної схеми можна бачити, що основними інвесторами є кредитно-фінансові установи, лізингові компанії, юридичні та фізичні особи за участі міжнародних організацій та урядів держав. Основними суб’єктами в які спрямовуються інвестиції і що утворюють авіатранспортну галузь є авіакомпанії, аеропорти та підприємство з управління повітряним рухом.

Одним з напрямків, який дозволяє авіакомпанії придбати вітчизняну техніку, і дозволить вітчизняним авіабудівним підприємствам нарощувати виробництво авіаційної техніки, є створення лізингових компаній, які робитимуть замовлення авіавиробникам і купуватимуть авіатехніку у них, і