LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка якості інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств

інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств і системи менеджменту якості створили передумови для формування механізму оцінки якості інвестиційної діяльності авіатранспортного підприємства.

У третьому розділі – „Формування інтегральної оцінки якості інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств– наведено розроблений автором механізм оцінки якості інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств.

У практиці вважається, якщо інвестиційний проект підкріплений розгорнутим бізнес-планом і масою фінансових показників, які обґрунтовують його ефективність, то це достатньо для прийняття інвестиційного рішення і цей проект буде якісним.

Оцінка якості управління інвестиційною діяльністю, на нашу думку, будується на трьох основних компонентах, це якість інвестицій, якість інвестиційних процесів і якість результату (рис. 4).

Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

Рис. 4 Послідовність етапів оцінки якості інвестиційної діяльності авіатранспортного підприємства


Під якістю результату, нами запропоновано розуміти результат, який дозволяє максимізувати отримувані ефекти від інвестиційної діяльності на кожному етапі бізнес-процесу.

Усі ці компоненти безпосередньо в практичній діяльності повинні впливати на прийняття рішення. Прийняття якісного інвестиційного рішення повинно бути не просто затвердженням одного варіанту, а вибором найбільш якісного варіанту з конкуруючих між собою альтернатив (різних інвестиційних проектів), що являють собою складну проблему, так як за одними критеріями виграє один проект, за іншими - інший.

Щоб прийняте інвестиційне рішення було якісним, інвестори і менеджери повинні мати чіткі правила і фактори оцінки якості інвестиційної діяльності, що на неї впливають. Кількісні і якісні критерії повинні характеризувати кінцеві цілі, які прагне досягнути суб’єкт і об’єкт інвестування.

Оцінка якості інвестиційної діяльності авіатранспортного підприємства базується на послідовному відборі, вирішенні задач (рис.5).


Рис.5 Механізм оцінки якості інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств

Щоб побудувати дієвий механізм оцінки якості інвестиційної діяльності, в його основу необхідно закласти „ключові показники”, це буде відрізняти даний механізм від довільного набору показників тим, що, по-перше дані „ключові показники” будуть орієнтовані на стратегічні цілі підприємства, по-друге, вони взаємопов’язані та згруповані за певними ознаками. Система ключових показників надає можливість відобразити якісну сторону діяльності з точки зору інвестування.

Для більш точної оцінки економічної ефективності інвестиційної діяльності, що є одним з головних критеріїв якості інвестиційною діяльністю авіатранспортного підприємства, автором було запропоновано методику оцінки повних економічних результатів:

1) визначаємо прибуток від проекту (Рj) у визначеному періоді (короткостроковому|короткотерміновому|, середньостроковому, довгостроковому або життєвому циклі проекту в цілому|загалом| j= 1, 2...Т):

(1)

де Тj— закінчення j-гo періоду; Dtj— доходи від проекту в році t; Ztj— витрати за проектом в році t; Nltj— податки на прибуток від проекту в році t з урахуванням|з врахуванням| податкових пільг.

2) на основі отриманих результатів по прибутку від проекту, розраховуємо повний|цілковитий| економічний результат проекту (ПЕР) (PRj), який є |з’являється,являється| головним критерієм, що відображає|відбиває| економічну доцільність проекту.

(2)

де Dit—доходи від i-го виду діяльності (продукту) по проекту в році t, Zit - витрати по i-му виду діяльності (продукту) в році t; Nlit - податкові виплати по i-му виду діяльності (продукту) проекту в році t; DPkt - доходи від інвестиційного прибутку компанії в минулі роки, одержані|отримані| нею в році t; ptk - частка|доля| прибутку компанії, що направляється|спрямовується,скеровується| на k-й| вид інвестиційної діяльності в році t; Kt - загальне|спільне| число видів інвестиційної діяльності, здійснюваних нею до року t; St - ринкова оцінка компанії в році t; It- інвестиції за проектом в році t.

3) розрахунок терміну окупності ПЕР приймає наступний вигляд|вид| (3):

(3)

де I— дохід інвестора на вкладені ним інвестиції; Iінф — компенсація втрат від інфляції засобів|коштів|, вкладених інвестором; Iризик — компенсація ризику інвестора.

4) для розрахунку рентабельності інвестицій (Rj) (прибутковість проекту, %) розраховується за допомогою зіставлення повного|цілковитого| економічного результату за проектом з|із| інвестиціями у кожному періоді розвитку проекту (короткостроковому|короткотерміновому|, середньостроковому, довгостроковому) (4):

(4)

де Ij — інвестиції j-го періоду.

Автором було проведено розрахунок інвестиційного проекту побудови нового терміналу за методикою дисконтування та за методикою повних економічних результатів, і отримано наступні результати (рис.6).

Як бачимо з наведеного рисунку методика дисконтування досить сильно знецінює інвестиційний проект і збільшує строк окупності.


Рис. 6 Порівняння ефективності інвестиційного проекту розрахованої за методами

ПЕР та NPV


Крім того, в залежності від діяльності авіатранспортного підприємства пропонується перелік фінансових показників, які впливають на якість інвестиційної діяльності.

Для деяких випадків, коли якість інвестування змінюється при невеликих змінах коефіцієнтів прибутковості, доцільно використовувати модель стохастичного програмування, за допомогою якої можна визначити плани інвестування, максимізуючи нижню границю прибутку при заданому рівні довірчої ймовірності.

Для прогнозної оцінки ризику інвестиційної діяльності авіапідприємства нами пропонується використовувати як критерій ризику - індекс перспективної платоспроможності підприємств повітряного транспорту (IFFR - Future Financial Responsibility index).

Запропонований механізм оцінки якості інвестиційної діяльності дозволив сформувати якісні показники для авіатранспортних підприємств, які безпосередньо впливають на якість інвестиційної діяльності для кожного з етапів всього процесу. Це надало змогу побудувати структуру, яка дозволяє декомпозитувати інтегральний показник оцінки якості інвестиційної діял