LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінки екологічного стану земельних ділянок, зайнятих відходами та об'єктами поводження з ними

21


КИЇВСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ


ОРЛОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА


УДК332.33:504.064.3.4ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК,

ЗАЙНЯТИХ ВІДХОДАМИ ТА ОБ'ЄКТАМИ ПОВОДЖЕННЯ З НИМИ05.24.04 – Кадастр та моніторинг земельАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукКиїв – 2008

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано у Київському національному університеті будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор

Солуха Борис Володимирович,

Київський національний університеті будівництва і архітектури, професор кафедри міського будівництва

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Клюшниченко Євген Єлисейович,

Київський національний університеті будівництва і

архітектури, завідувач кафедри міського господарства

доктор геол.-мін. наук, професор

Шестопалов В’ячеслав Михайлович,

директор НИЦ радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень НАН Україні.

Захист відбудеться «20» червня 2008 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.056.09 у Київському національному університеті будівництва і архітектури за адресою: 03680, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31, ауд. 466.

З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури за адресою: 03680, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31.

Автореферат розісланий «12» травня 2008 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат технічних наук, доцент О.П.Ісаєв

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Стаття 1 Закону України «Про відходи» визначає «об’єкти поводження з відходами» як місця чи об’єкти, що використовуються для збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів. В Україні існують численні несанкціоновані звалища відходів, засоби поводження з якими ще потребують обґрунтування. Одночасно, концептуального науково-методологічного вирішення потребує поводження з побутовими та промисловими відходами, які вже накопичені в Україні у небезпечній кількості (понад 30 млрд т) і щорічне надходження яких нелінійно збільшується.

Виділення ділянок під реалізацію інвестиційних проектів у сфері поводження з відходами необхідно здійснювати з урахуванням екологічної оцінки існуючого стану ділянки i прогнозної зміни середовища під впливом господарської діяльності. Обмеження функціонального використання земельних ділянок для розміщення об’єктів поводження з відходами повинні в обов’язковому порядку включатися до складу екологічного розділу земельного кадастру.

Сучасне поводження з відходами нераціональне, має результатом їх зростаюче накопичення і несумісне з державною концепцією сталого розвитку України. У сфері поводження з відходами негайного вирішення в Україні потребують наступні найбільш актуальні проблеми, розгляду котрих присвячені розділи дисертації:

  • екологічне обстеження земельних ділянок в Україні, як правило, здійснюється на стадії «проект». Якщо таке обстеження і здійснюється на передпроектних стадіях, то його результати ніяк не відображуються у земельному кадастрі. В Україні відсутній норматив з планування території, у якому був би визначений необхідний і достатній перелік параметрів для обстеження земельних ділянок. Розроблення науково-обґрунтованого переліку екологічних параметрів для земельного кадастру вкрай актуально для України з огляду на становлення державної кадастрової системи;

  • в Україні нараховується щонайменше 12538 звалищ, з яких 6690 несанкціоновані та 5317 невпорядковані. Проте чітке уявлення щодо засобів їх обстеження та благоустрою території відсутнє. Тому актуальним є кадастровий облік зайнятих відходами земельних ділянок із оптимізацією підходів до необхідних рекультиваційних заходів і варіантів подальшого використання потенційним інвестором;

  • існує три концептуальних підходу до поводження з відходами: захоронення на полігоні, термічне оброблення на сміттєспалювальних заводах (ССЗ) та оброблення на сміттєпереробних комплексах (СПК). У кожному конкретному населеному пункті вибір між цими технологіями не є очевидним і обумовлений численними містобудівними факторами. Кожен з цих об’єктів поводження з відходами потребує специфічної земельної ділянки, яка має бути передбачена у складі «Схем планування території на регіональному і місцевому рівнях», «Генеральних планів населених пунктів», «Детальних планів території». У населеному місці має створюватися системна мережа поводження з відходами з резервуванням земельних ділянок для об’єктів поводження з відходами під конкретний інвестиційний проект за оптимізованими екологічно-безпечними технологіями і включенням критичних характеристик ділянок до земельного кадастру з урахуванням планувальних i екологічних сервітутів;

  • аналіз ситуації у сфері поводження з відходами в Україні свідчить про необхідність створення самостійної галузі щодо контролю i менеджменту відходів, формуванню нової ідеології суспільства відносно поводження з ними, розвитку галузевої логістики. Необхідні нові засоби державного управління зі зворотним зв’язком, засновані на еколого-економічних механізмах пріоритетного інвестування та спрощеного виділення земельних ділянок під мережу поводження з відходами через систему земельного кадастру.

Коло актуальних проблем, що окреслені вище, розроблялося видатними українськими та зарубіжними вченими, в основному, стосовно складу і змісту земельного кадастру. Специфічні питання обліку земельних ділянок, що призначені для поводження з відходами, детально не підіймалися. Зокрема, питанням створення та функціонування спеціальних кадастрових систем присвячені роботи відомих вітчизняних вчених Борового В.О., Володіна М.О., Гнатковича Д.І., Кулініча В.В., Лихогруда М.Г., Черняги П.Г.; зарубіжних – Вільямсона, Кауфмана, Хансена та інших. Детально питання зв’язку структури кадастрових систем із національним законодавством розглянуті в багатьох роботах Войтенко С.П., Козікова А.В., Лізунової А.П., Лихогруда М.Г., Петраковської О.С., Плешкановської А.М.

Загальні методологічні питання планування та забудови території з їх законодавчою, нормативно-правовою та інструктивно-методичною деталізацією обґрунтували такі відомі вчені як Білоконь Ю.М., Дьомін М.М., Клюшніченко Є.Є., Макухин В.Ф., Нудельман В.І., Панченко Т.Ф., Фільваров Г.Й., Шаповалов Е.В. Значний внесок у розробку питань еколого-економічних пріоритетів поводження з відходами, їх нормативно-методичного забезпечення внесли своїми працями Вашкулат М.П., Виговська Г.П., Горлицький Б.О., Міщенко В.С., Моторін Є.І., Сігал І.Я. Проблемі відходів присвячені праці таких західних фахівців як Делей П., Кроуве М., Монтегю Ф., Мюррей Р., Плеж Б., Сміт Е., Сорг Т.Дж., Стробель Р., Таушер Д., Шмідт Д. Серед праць російських вчених варто виділити дослідження Грібанової Л.П., Вайсмана Я.Й, Кроніка В.П., Черпа О.П. Загальні теоретико-методичні питання