LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінки екологічного стану земельних ділянок, зайнятих відходами та об'єктами поводження з ними

з відходами.

 • Укомпоноване комплекс оцінок стану об’єктів поводження з відходами, які являють собою спеціальний вид екологічних вишукувань і рекомендовані для використання вишукувальними та проектними організаціями України.

 • Розроблена «Програма геоекологічних вишукувань звалищ», якою слід керуватися при обстеженні забруднених відходами території.

 • Запропонована варіантна схема функціонального використання ділянок звалищ різного типу. Подальше використання ділянок звалищ рекомендовано здійснювати за схемою з урахуванням визначених обмежень.

 • Доказана необхідність збільшення норми надходження ТПВ щонайменше до
  600 кг/рік*душу населення для повномасштабного і реалістичного планування потужності місцевих та регіональних систем поводження з відходами.

 • Рекомендовані критерії вибору земельних ділянок для розташування об’єктів поводження з відходами.

 • Визначені показники екологічного стану об’єктів поводження з відходами, їх земельних ділянок та екосервітути, які призначені для фіксації у складі земельного кадастру.

 • Запропоновано розгалужену структуру ДЕРЖКОМВІДХОДИ, яка забезпечить оптимізацію системи управління відходами на регіональному та місцевому рівнях з урахуванням інвестиційної ситуації.

  Висновки та рекомендації щодо практичного використання здобутих результатів:

 • Виділені типові ситуації та процеси утворення звалищ необхідно впровадити у проектну діяльність щодо створення систем поводження з ТПВ.

 • Численними авторськими проектами доказана реалізованість «Програми геоекологічних вишукувань звалищ» (документація зберігається у технічному архіві інституту «КримГІІНТІЗ»).

 • Апробовані критерії вибору майданчиків для розміщення об’єктів поводження з відходами, у тому числі сміттєсортувальних станцій і сміттєпереробних комплексів (у складі проектної документації інституту «КримГІІНТІЗ»).

 • Розроблені типові варіанти використання земельних ділянок звалищ щодо рекультивації та розміщення на них різнопланових об’єктів (відображено у проектної документації інституту «КримГІІНТІЗ»).

 • Доказана необхідність зменшення санітарно-захисної зони сміттєпереробних комплексів з 300 м до 50 м, що забезпечує реалізованість планувальних рішень з розміщення сміттєсортувальних станцій і сміттєпереробних комплексів.

 • Згідно аналізу техніко-економічних та екологічних показників стану всіх об’єктів поводження з ТПВ, явну перевагу мають сміттєпереробні комплекси.

 • Стверджується необхідність обмеження на нормативно-інструктивному рівні будівництва у щільно населених містах сміттєспалювальних заводів.

 • З усього комплексу перспективних технологій поводження з відходами доцільно розвивати мережу сміттєсортувальних станцій і сміттєпереробних комплексів, які замкнуті єдиним технологічним процесом на полігон твердих побутових відходів.

 • Положення роботи щодо розміщення об’єктів поводження з ТПВ впроваджуються на передпроектних стадіях у спільній роботі з інвесторами АР Крим та інших регіонів України.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Орлова Т. А. Экологический мониторинг полигонов твердых бытовых отходов в системе городского кадастра населенных мест / Т. А. Орлова, Н. П. Ткаченко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. збірник. – К. : КНУБА, 2003. – Вип. 14. – С. 62–65.

 • Орлова Т. А. Перспективы использования биогаза и практические аспекты его изучения / Т. А. Орлова, Н. П. Ткаченко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. збірник. – К. : КНУБА, 2003. – Вип. 15. – С. 56–61.

 • Орлова Т. А. Проблема оценки пригодности территорий для размещения полигонов ТБО / Т. А. Орлова // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. збірник. – К. : КНУБА, 2004. – Вип. 17. – С. 211–216.

 • Орлова Т. А. Реабилитация городских территорий, занятых твердыми отходами / Т. А. Орлова // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. збірник. – К. : КНУБА, 2005. – Вип. 20. – С. 244–249.

 • Орлова Т. А. Проблема противофильтрационной защиты территорий, занятых объектами захоронения отходов / Т. А. Орлова // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. збірник. – К. : КНУБА, 2005. – Вип. 21. – С. 232–237.

 • Орлова Т. А. Критерии выбора площадок для размещения объектов утилизации отходов / Т. А. Орлова // Сучасні проблеми архітектури і містобудування : наук.-техн. збірник. – К. : КНУБА, 2006. – Вип. 16. – С. 210–214.

 • Орлова Т. А. Экологическая оценка земельных участков, занятых объектами обращения с отходами / Т. А. Орлова // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник. – К. : КНУБА, 2006. – Вип. 25. – С. 167–181.

 • Орлова Т. О. Проблеми урахування у земельному кадастри оцінок екологічного впливу / Т. О. Орлова // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник. – К. : КНУБА, 2007. – Вип. 26. – С. 210–217.  АНОТАЦІЯ

  Орлова Т.О. Оцінки екологічного стану земельних ділянок, зайнятих відходами та об’єктами поводження з ними. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.04 – кадастр та моніторинг земель. – Київський національний університеті будівництва і архітектури, Київ, 2008.

  У дисертації проведено аналіз сучасної міжнародної процедури «західного» типу «Оцінки Екологічних Впливів» («Environmental Impact Assesment») і адаптовано принципи ії застосування для екологічних вишукувань, оцінки екологічного стану та наслідків будівництва об’єктів поводження з відходами. Сформульовано вимоги до екологічного нормативу планування території з визначенням необхідного і достатнього переліку характеристик земельних ділянок для фіксації у земельному кадастрі.

  Виконана оцінка існуючих звалищ ТПВ, визначення типових напрямків поводження з ними та фіксація у земельному кадастрі характеристик земельних ділянок звалищ з урахуванням обмежень щодо подальшого використання у новому призначенні потенційним інвестором. Розроблена «Програма геоекологічних вишукувань звалищ», якою слід керуватися при обстеженні забруднених відходами території.

  Констатовано необхідність створення систем управління відходами на місцевому та регіональному рівнях з резервуванням земельних ділянок для об’єктів поводження з відходами за оптимізованими екологічно-безпечними технологіями і включенням критичних характеристик ділянок до земельного кадастру з урахуванням планувальних i екологічних сервітутів. Згідно аналізу техніко-економічних та екологічних показників стану всіх об’єктів поводження з твердими побутовими відходами, доказано перевага сміттєпереробних комплексів, замкнутих єдиним ланцюгом на полігон відходів. Обґрунтовані показники екологічного стану об’єктів поводження з відходами, їх земельних ділянок та екосервітути, які призначені для фіксації у складі земельного кадастру.

  Визначені ринково-адміністративні механізмі управління галуззю поводження з відходами iз урахуванням інвестиційної ситуації. Запропоновані засоби державного управління зі зворотним зв’язком, засновані на еколого-економічних механізмах пріоритетного інвестування та спрощеного виділення земельних ділянок під мережу поводження з відходами через систему земельного кадастру.

  Ключові слова: оцінка екологічного стану, кадастр, об’єкті поводження з


 •