LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання і розвиток брендингової діяльності підприємств

синтезу – для формування класифікаційних ознак марок, функцій (розділ 1, підр. 1.2), передумов розвитку марки (розділ 1, підр. 1.3); для розроблення комплексу показників оцінювання марок споживчої кооперації (розділ 2, підр. 2.3); статистичного аналізу – для дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств споживчої кооперації (розділ 2, підр. 2.2), для вивчення розвитку брендингу в Україні (розділ 2, підр. 2.1), під час формування вибірки; соціологічного дослідження у вигляді опитування – для виявлення впливу марки на прийняття рішення покупцем (розділ 3, підр. 3.1), для оцінювання стану марок споживчої кооперації, визначення їхнього сприйняття різними групами покупців, споживачів (розділ 2, підр.2.3); моделювання – для удосконалення моделі процесу прийняття рішення покупцем (розділ 3, підр.3.1), розроблення концептуальної моделі запровадження і розвитку брендингової діяльності підприємств споживчої кооперації та методичних підходів до її оцінювання (розділ 3, підр.3.3); економіко-математичного моделювання – для удосконалення методу визначення комунікативного впливу марки (розділ 3, підр. 3.2).

Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому:

вперше:

- розроблено концептуальну модель запровадження і розвитку брендингової діяльності підприємств споживчої кооперації, яка передбачає комплексний і послідовний підхід до створення і управління торговою маркою, а її основою є виконання функцій планування, організування, моніторингу, регулювання;

удосконалено:

- методичні підходи до оцінювання брендингової діяльності підприємства, які, на відміну від наявних, передбачають виокремлення і проходження логічно послідовних етапів (формулювання мети і завдань, інформаційне забезпечення, систематизація і опрацювання інформації, аналізування і оцінювання брендингової діяльності, коригувальні дії), в результаті чого можна оцінити стан марки, ефективність її використання, брендингову активність підприємства та спланувати коригувальні заходи;

- складові визначення значущості марки, які, на відміну від наявних, дають змогу виявити важливість марки для покупців і для підприємств–власників відносно та безвідносно інших елементів комплексу маркетингу, а також залежно від глибини товарного асортименту та виду діяльності підприємства;

- методичні положення щодо розрахунку результату комунікативного впливу марки, які, на відміну від існуючих, стосуються виявлення впливу марки на місці продажу на рішення покупців про купівлю, що дозволяє дієвіше впливати на формування бажаної їхньої поведінки;

дістали подальший розвиток:

- комплекс показників для оцінювання марок, який, на відміну від існуючих, охоплює показники, що віднесені до таких основних груп: показники діяльності підприємства (безпосередньо залежать від підприємства) і показники ринку (залежать не тільки від зусиль підприємства, але й ситуації на ринку, сприйняття марки покупцями), серед яких й ті, що стосуються оцінювання саме марок підприємств споживчої кооперації;

- функції торгової марки, які, на відміну від наявних, формують комплексне уявлення про її призначення та набувають своєї змістовної форми на певному етапі розвитку марки, а також класифікація марок, яка, на відміну від існуючих, передбачає виокремлення чотирьох ознак класифікації та комплексну характеристику сутності, переваг та недоліків кожного виду за сукупністю класифікаційних ознак.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що реалізація розроблених теоретичних та методичних рекомендацій щодо виявлення значущості марки, визначення її комунікативного впливу, використання комплексу показників для оцінювання стану марок, порядку запровадження і розвитку брендингової діяльності підприємств та її оцінювання дозволить суб’єктам господарювання, зокрема, підприємствам споживчої кооперації, вдосконалити їхню брендингову діяльність.

Практична значущість дисертаційного дослідження підтверджена результатами впровадження основних практичних рекомендацій та пропозицій у діяльність Львівської облспоживспілки (довідка № 12-02 від 18.05.05); Дрогобицького плодоконсервного заводу (довідка №183/01 від 15.05.05); Рівненської облспоживспілки (довідка №103 від 04.06.05).

Основні положення дисертації використовуються у навчальному процесі Львівської комерційної академії при викладанні дисциплін “Маркетинг”, “Товарний знак в маркетингу”, “Поведінка споживачів”, “Маркетингова політика комунікацій”, “Реклама”, “Рекламний менеджмент”, в курсовому й дипломному проектуванні (довідка №1145/01-1.08 від 29.11.2005).

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати отримані автором особисто. З наукових праць, які опубліковані у співавторстві, в дисертації використано лише ті положення, що становлять індивідуальний внесок автора.

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного дослідження обговорювались на шести міжнародних науково-практичних, наукових, навчально-методичних конференціях, зокрема: на Міжнародній науково-практичній конференції “Менеджмент і міжнародне підприємництво” (НУ “Львівська політехніка”, 2001 р.); ІV Міжнародній науково-практичній конференції “Маркетинг і логістика в системі менеджменту” (НУ “Львівська політехніка”, 2002 р.); навчально-методичній конференції “Новітні інформаційні технології у самостійній роботі студентів” (ЛКА, квітень 2003 р.); науковій конференції професорсько-викладацького складу академії “Стратегія соціально-економічного розвитку України і формування механізмів зростання” (ЛКА, квітень 2003 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Інфраструктурне забезпечення продовольчого ринку України” (ПУСКУ, лютий 2005 р.); науковій конференції “Актуальні проблеми економічного зростання, духовного відродження і стратегічного розвитку України в умовах глобалізації” (ЛКА, травень 2005 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 наукових праць, в тому числі 6 у фахових виданнях. Загальний обсяг опублікованих праць становить 19,47 д.а. (особисто автору належить 8, 2 д.а.).

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст дисертації викладений на 203 сторінках тексту. Робота містить 36 таблиць, 27 рисунків, які займають 33 сторінки, 9 додатків. Список використаних джерел включає 201 назву.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційної роботи, сформульовано мету, завдання, предмет та об’єкт, теоретичну та методологічну базу дослідження, визначено наукову новизну, практичне значення отриманих результатів та їхню апробацію.

У першому розділі “Теоретичні та прикладні засади брендингової діяльності” уточнено сутність понять, що стосуються брендингу, проаналізовано та