LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання і розвиток брендингової діяльності підприємств

заявників

4423

6854

9516

11684

11527

13184

від іноземних заявників

1849

1729

1808

2088

2433

3182

Частка заявок від національних заявників, %

70,5

79,9

84,0

84,8

82,6

80,6

За Мадридською угодою, одиниць

4929

5614

5265

6379

6303

8033

Разом, одиниць

11201

14197

16587

20151

20263

24399

Ланцюгові темпи зміни надходження заявок, %

-

126,7

116,8

121,5

100,6

120,4

Реєстрація охоронних документів, одиниць

3339

4389

6642

7706

9383

11645

Ланцюгові темпи зміни реєстрації охоронних документів, %

-

131,4

151,3

116,0

121,8

124,1

* за даними Державного департаменту інтелектуальної власності


За результатами експертного опитування визначені основні аргументи необхідності запровадження брендингу на підприємстві – це завоювання лояльності споживачів та можливість витримати конкуренцію. З одного боку, підприємства прагнуть за допомогою брендингу завоювати споживачів, з іншого боку, – споживачам доводиться більше платити, купуючи брендовий товар. З огляду на це, актуальності брендингу додає тенденція збільшення доходів домогосподарств. Середньомісячні сукупні ресурси домогосподарства в Україні зросли з 422,9 грн. у 2000 р. до 1321,4 грн. у 2005 р. Відповідно частка грошових доходів у ресурсах збільшилась з 68,1% до 86,4%. В середньому щорічний ланцюговий приріст ресурсів становить більше 20%. Крім цього, переважання у витратах домогосподарств витрат на продовольчі товари є позитивним фактором розвитку брендингової діяльності підприємств – виробників продуктів харчування, серед яких підприємства споживчої кооперації, зокрема, досліджувані нами завод продовольчих товарів Львівської облспоживспілки, Дрогобицький плодоконсервний завод, Рівненський заготівельно-виробничий збутовий комбінат, Межирівський плодоконсервний завод, Деражнянський та Дунаєвецький плодоконсервні заводи. Зі збільшенням сукупних витрат домогосподарств за п’ять років більше ніж вдвічі (з 541,3 грн. у 2000 р. до 1229,4 грн. у 2005 р.), частка витрат на харчування залишається майже стабільною і становить понад 60%.

Підкреслює актуальність брендингу у поточному періоді, зокрема, для підприємств споживчої кооперації, відсутність тих перешкод розвитку марки, які існували за радянських часів, та позитивні тенденції, що намітилися у функціонуванні системи споживчої кооперації та досліджуваних підприємств. Поступово зростають обсяги виробництва, продажу товарів, стабілізується і поліпшується фінансове становище. Виробничими підприємствами у 2005 р. було вироблено продукції на 448,2 млн. грн., що більше попереднього року на 7,7%. Роздрібний товарооборот з 2000 р. збільшився майже на 66% – з 1576,5 млн. грн. у 2000 р. до 2610,3 млн. грн. у 2005 р. Зростає питома вага прибуткових підприємств – від 52,9% у 1999 р. до 90% у 2005 р.

Оцінювання марки, рівня її розвитку є ключовим елементом забезпечення значення марки у маркетинговій діяльності підприємств, зокрема підприємств споживчої кооперації. Вивчення фактичних матеріалів, аналіз існуючих класифікацій, методів оцінювання марки дали змогу запропонувати комплекс показників, який допоможе оцінити стан товарного знаку споживчої кооперації і марок підприємств споживчої кооперації, а відповідно знаходити шляхи оптимізації їхнього розвитку (рис. 2). У пропонованому комплексі показники поділено на дві основні групи: показники діяльності підприємства і показники ринку, оскільки стан і розвиток марки залежить як від зусиль, яких докладає підприємство, так і від сприйняття марки покупцями, споживачами, дій конкурентів. Підприємство може безпосередньо планувати і відповідати за кількість та частку марочних товарів і їхніх асортиментних позицій у виробництві, за маркетингові витрати, їхню частку у загальних витратах, за частку витрат на марку, за кількість і тривалість маркетингових заходів, кількість посередників, за рівень використання комплексу маркетингу, управління збутом, за правовий захист марки тощо. Тим самим підприємство –власник марки забезпечує її розвиток. Безперечно, сприйняття марки покупцями, споживачами значною мірою залежить від маркетингових рішень і зусиль підприємства. Проте воно також може зумовлюватися особливостями, характеристиками покупців, споживачів, діяльністю конкурентів і станом їхніх марок.

Для визначення показників діяльності підприємства необхідно опрацювати статистичну, бухгалтерську звітність, оперативну інформацію підприємства, проаналізувати думки експертів (незалежних та фахівців підприємства). Показники ринку для оцінювання розвитку марки отримують за допомогою опитування існуючих і потенційних покупців. Цей комплекс показників може бути використаний не лише підприємствами споживчої кооперації, але, з незначними змінами, й іншими підприємствами.

У межах проведеного дослідження оцінено стан товарного знаку споживчої кооперації та марок товарів низки підприємств (“Солуки”, “Дрогобич”, “Аква Фрут”, “Рікос” тощо) і виявлено їх сильні і слабкі сторони. “Слабкі місця” стану товарного знаку споживчої кооперації, насамперед, визначають: незначна частка ринку споживчої кооперації України загалом та споживспілок; низька поінформованість про товарний знак споживчої кооперації; низький показник купівель; значний відсоток втрачених покупців, низький рівень використання комплексу маркетингу. З іншого боку, сприятливими для розвитку товарного знаку споживчої кооперації та марок підприємств споживчої кооперації є приріст продажу товарів споживчої кооперації; достатньо добра поінформованість про марки окремих підприємств споживчої кооперації в області їхнього розміщення; високий рівень задоволення покупців; наявність правового захисту.


Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

Рис. 2. Комплекс показників оцінювання рівня розвитку марки


Варто зазначити, що показник поінформованості є одним з визначальних в процесі перетворення марки у бренд і потребує деталізації з урахуванням різних груп покупців (за віком, регіоном та місцевістю проживання, статтю, родом