LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання і розвиток брендингової діяльності підприємств

маркою та брендом є проведення оцінювання поточної брендингової діяльності підприємства. Воно дозволить маркетологам та збутовикам виявити недоліки в управлінні маркою або брендом, націлитися на пошук способів їхнього усунення, а, відтак, на вибір шляхів розвитку брендингової діяльності. Використання розроблених методичних підходів до оцінювання брендингової діяльності передбачає дотримання послідовності етапів у здійсненні такого оцінювання і отримання комплексної, цілеспрямованої інформації для прийняття подальших управлінських рішень.

7. На підставі результатів дисертаційного дослідження пропонується:

- Міністерству освіти і науки України для підготовки спеціалістів у сфері управління, маркетингу використовувати теоретичні та методичні положення дисертації щодо запровадження і розвитку брендингової діяльності підприємств.

- Центральній спілці споживчих товариств України використовувати результати дослідження та рекомендації щодо оцінювання і розвитку брендингової діяльності (складові виявлення значущості марок, комплекс показників оцінювання розвитку товарного знаку споживчої кооперації і марок підприємств, концептуальну модель запровадження і розвитку брендингової діяльності підприємств споживчої кооперації, методичні підходи до оцінювання брендингової діяльності підприємств і визначення комунікативного впливу марки, моделювання поведінки покупця марочного товару).


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Публікації у фахових виданнях

 • Орел Л.М.1 Управління товарною маркою в контексті стратегії продукту і маркетингу-мікс // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент і підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів: Вид-во НУ “ЛП”, 2002. – № 457. – С. 62-67.

 • Орел Л.М. Переваги та передумови використання торгових марок // Торгівля, комерція, підприємництво: Зб. наук. пр. Львівської комерційної академії. – Львів: Вид-во ЛКА, 2003. – С. 194-197.

 • Скибінський С.В., Орел Л.М. Феномен товарної марки на українському та зарубіжному ринках //Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Львів: Вид-во ЛКА, 2001. – Випуск 9. – С. 261-263. (Особистий внесок автора: виявлено вплив окремих чинників, зокрема марки, на придбання товарів покупцями; проаналізовано погляди науковців стосовно значення марки).

 • Скибінський С.В., Орел Л.М. Складові брендингу: теорія і практика // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Логістика. – Львів: Вид-во НУ “ЛП”, 2003. – №469. – С. 492-498. (Особистий внесок автора: здійснено порівняння трактувань основних понять брендингу у нормативних актах, довідковій літературі та літературі з маркетингу).

 • Скибінський С.В., Ревко Н.І., Орел Л.М. Поведінка споживачів: еволюція значущості досліджень, напрями // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Логістика. – Львів: Вид-во НУ “ЛП”, 2003. – №472. - С. 178-182. (Особистий внесок автора: проаналізовано в ретроспективі роль споживача в системі “виробництво – обмін – споживання”).

 • Скибінський С.В., Ванівський М.М., Орел Л.М. Функціонування кооперативів Львівщини: ретроспектива і сучасність // Формування ринкової економіки: Зб. наук. пр. Спец. вип. Сучасні проблеми теорії і практики маркетингу. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 402-411. (Особистий внесок автора: проаналізована діяльність споживчої кооперації Львівщини у період з п’ятдесятих до початку дев’яностих років; порівняно механізми діяльності господарських суб’єктів; оцінено використання Львівською споживспілкою маркетингових стратегій продукту, ціни, розповсюдження, просування).

  Навчальні посібники з грифом МОН України

 • Скибінський С.В., Орел Л.М. Поведінка споживачів: Навчальний посібник. – Львів: Вид-во ЛКА, 2003. – 112 с. (Особистий внесок автора: розроблено тестові запитання до тем “Ресурси і знання споживачів”, “Поведінкова реакція покупців”, “Мотивація як фактор внутрішнього впливу на поведінку споживачів”).

 • Скибінський С.В., Басій Н.Ф., Орел Л.М. Поведінка споживачів: Навчальний посібник. – Львів: Вид-во ЛКА, 2004. – 104 с. (Особистий внесок автора: узагальнено види знань споживачів та характеристики ставлення; охарактеризовано вимірювання ставлення за допомогою багатофакторних моделей; систематизовано теорії мотивації; розроблено завдання оцінки марок згідно з некомпенсаційними та компенсаційними правилами рішень, а також завдання щодо визначення ставлення споживачів до товару; сформовано концептуальні схеми та основні терміни до тем).

  Інші публікації

 • Орел Л.М. Торгова марка: бажані та дійсні функції // Міжнародна наук.-практ. конференція “Менеджмент і міжнародне підприємництво”. Збірник матеріалів. – Львів: Вид-во НУ “ЛП ”. – 2001. – С. 80.

 • Скибінський С.В., Орел Л.М. Брендінг: термінологія і сприйняття // Тези доповідей ІV міжнародної наук.-практ. конференції “Маркетинг та логістика в системі менеджменту”. – Львів: Вид-во НУ “ЛП”. – 2002. – С. 337-338. (Особистий внесок автора: обґрунтовано взаємозамінність понять “торгова марка” і “товарний знак” та відмінність понять “бренд” і “торгова марка”).

 • Орел Л.М. Новітні інформаційні технології у створенні бренду: навчальний аспект // Нові інформаційні технології у самостійній роботі студентів: Матеріали навчально-методичної конференції. – Львів: Вид-во ЛКА. – 2003. – С. 212-215.

 • Орел Л.М. Маркетингові можливості та загрози брендінгу товарів споживчої кооперації // Інфраструктурне забезпечення продовольчого ринку України: Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції. – Полтава: ПУСКУ. – 2005. – С. 98-99.


  АНОТАЦІЯ

  Бук Л.М. Оцінювання і розвиток брендингової діяльності підприємств. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01. – економіка, організація і управління підприємствами. – Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2006.

  Дисертаційну роботу присвячено вирішенню задачі запровадження, оцінювання і розвитку брендингової діяльності підприємств споживчої кооперації. На засадах узагальнення літературних джерел систематизовано види і функції торгової марки. Розроблено складові визначення значущості марки для покупців і підприємств. На підставі аналізу поглядів науковців, дослідження діяльності підприємств споживчої кооперації сформовано комплекс показників для оцінювання товарного знаку споживчої кооперації і марок її підприємств. Запропоновані методичні положення щодо визначення результату комунікативного впливу марки на місці продажу на підставі коефіцієнтів, що отримують в результаті дослідження, та способи його посилення. Розроблено концептуальну модель запровадження і розвитку брендингової діяльності підприємств споживчої кооперації. Запропоновано методичні підходи до оцінювання брендингової


 •