LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання інвестиційної діяльності підприємств

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”


ПРОСОВИЧ ОЛЬГА ПЕТРІВНА


УДК 658.152
ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ


Спеціальність 08.06.01 –

Економіка, організація і управління підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Львів – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі менеджменту організацій Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник –

доктор економічних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України

Петрович Йосиф Михайлович,

Національний університет “Львівська політехніка”,

професор кафедри менеджменту організацій


Офіційні опоненти –

доктор економічних наук, професор

Захарченко Віталій Іванович,

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова,

професор кафедри економіки та управління


кандидат економічних наук

Горин Михайло Петрович,

Інститут регіональних досліджень НАН України,

старший науковий співробітник відділу прогнозування і моделювання розвитку регіону, м. Львів


Провідна установа –

Інститут економіки промисловості НАН України,

відділ проблем економіки підприємства, м. Донецьк


Захист відбудеться “ 2 ” _лютого_ 2006 року о “ 14 ” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.052.03 у Національному університеті “Львівська політехніка” за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, IV корпус, ауд. 209 а.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка” за адресою: 79013, м. Львів, вул. Професорська, 1.


Автореферат розіслано “_28_” _грудня 2005 року.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

д.е.н., професор
Алєксєєв І. В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Усистемі управління промисловимипідприємствами одним з найвідповідальніших завдань є оцінювання інвестиційної діяльності та наукове обґрунтування управлінських рішень щодо вибору стратегії реального інвестування для забезпечення постійного розвитку підприємств. Як показує практика, організаційно-методичне забезпечення оцінювання інвестиційної діяльності підприємств суттєво визначає об’єктивність і достовірність результатів техніко-економічного обґрунтування різноманітних варіантів вкладення капіталу. Це, своєю чергою, активно стимулює дослідників до пошуку і розробки нових методів та інструментів оцінювання інвестиційної діяльності підприємств, показників оцінки економічної ефективності проектів.

Численні наукові праці вітчизняних та закордонних авторів присвячені висвітленню теоретичних і прикладних аспектів оцінювання інвестування, а саме: формуванню та оцінюванню інвестиційної стратегії, програми, проекту; обґрунтуванню обсягів та джерел інвестиційних ресурсів; визначенню ризикованості інвестиційних проектів та ін. Вагомий науковий внесок у вирішення проблем аналізу інвестиційного процесу зробили О. Амоша, В. Беренс, І. Бланк, І.Булєєв, Є. Бойко, М. Бромвич, В. Верба, П. Віленський, М. Герасимчук, М.Горин, В. Захарченко, Н. Іванов, Д. Ендовицький, О. Кузьмін, О. Махмудов, А. Пересада, Й. Петрович, І. Продіус, А. Савчук, В. Федоренко, В. Хобта, В. Шапіро, В.Шеремет, А.Яковлєв та інші.

Однак деякі актуальні методологічні і прикладні питання оцінювання інвестиційної діяльності підприємств мають різний ступінь розробки, не пов’язані в єдину систему і вимагають свого вирішення. До таких питань можна віднести: неповну розробленість інвестиційного механізму підприємств, відставання окремих методологічних положень оцінювання інвестування від сучасних умов господарювання, недостатню розробленість проблем аналізу ризиків інвестування і методики оцінювання проектних грошових потоків та обґрунтованість цільових показників під час вибору напрямів вкладення капіталу. Доцільним є і удосконалення методики оцінювання інвестиційної діяльності, яка би дала можливість враховувати специфіку господарської діяльності конкретних підприємств і, відповідно, забезпечила б більшу точність розрахунків. Необхідність вирішення вказаних задач обумовила вибір теми дисертації, визначила її актуальність, а також мету і задачі дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота за своїм тематичним спрямуванням відповідає науковому напряму кафедри менеджменту організацій Національного університету “Львівська політехніка” “Проблеми адаптації та інтенсивного використання виробничого, наукового і організаційно-управлінського потенціалів в умовах ринкових перетворень і структурної перебудови економіки”, а її результати використано під час розроблення науково-дослідної теми “Удосконалення управління інноваційним та інвестиційним процесами на підприємствах України” ДБ/54 “Венчур” (номер державної реєстрації 0103U001337) підрозділу 2.1 „Стан розвитку інноваційно-інвестиційної сфери та шляхів її активізації на підприємствах України” (акт від 26.05.2005р.).

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розроблення методологічних положень та методичних рекомендацій щодо оцінювання інвестиційної діяльності на прикладі енергетичних підприємств.

Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення таких задач:

  • обґрунтувати інвестиційний механізм підприємств та його складові, виявити особливості його функціонування і висвітлити роль та місце оцінювання інвестиційної діяльності підприємств;

  • визначити складові оцінювання інвестиційної діяльності підприємств;

  • систематизувати й уточнити склад показників оцінки інвестиційної діяльності підприємств;

  • обґрунтувати пріоритетні напрями оцінювання інвестиційної діяльності підприємств та розробити відповідні методичні рекомендації;

  • розробити рекомендації, спрямовані на удосконалення методів економічного оцінювання інвестиційних проектів;

  • визначити пріоритетні напрями та показники оцінювання ризику та чутливості інвестиційних проектів.

Об’єктом дослідження є інвестиційна діяльність підприємств.

Предметом дослідження є методологічні та методичні питання оцінювання інвестиційної діяльності підприємств.

Для написання дисертаційної роботи застосовано такі наукові прийоми і методи дослідження: системного і комплексного аналізу (для обґрунтування