LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання інвестиційної діяльності підприємств

інвестиційного механізму підприємств – розділ 1, підрозділ 1.1, розроблення системи оцінювання інвестиційної діяльності підприємств – розділ 1, підрозділ 1.2); порівняльного аналізу (для обґрунтування принципів оцінювання інвестиційної діяльності підприємств – розділ 1, підрозділ 1.2); абстрактно-логічного методу, методи конкретизації та формалізації (для систематизації показників оцінки інвестиційної діяльності підприємств – розділ 1, підрозділ 1.3); техніко-економічного, структурно-логічного та статистичного аналізу (для аналізу стану та перспективних напрямів інвестування енергетичних підприємств – розділ 2, підрозділ 2.3; для дослідження екологічних аспектів оцінювання інвестиційної діяльності – розділ 2, підрозділ 2.2); експертних оцінок (для визначення напрямів збільшення інвестиційних ресурсів на підприємствах – розділ 2, підрозділ 2.1); економічного моделювання, формалізації, порівняння та узагальнення (для розроблення методичних рекомендацій з визначення сумарного дисконтованого грошового потоку інвестиційного проекту, який враховує нерівномірність та сезонність його утворення протягом розрахункового періоду – розділ 3, підрозділ3.1); системного аналізу економічних явищ і синтезу їх результатів (для розроблення методичних рекомендацій з оцінювання ресурсозбереження в діяльності підприємств – розділ 3, підрозділ 3.3).

Інформаційну базу досліджень становлять статистичні джерела Держкомстату України та Львівського обласного управління статистики, фінансова та статистична звітність декількох енергетичних підприємств, аналітичні матеріали про стан та тенденції розвитку енергетичного господарства м. Львова, нормативні акти законодавчої і виконавчої влади, довідкова і монографічна вітчизняна та закордонна література.

Наукова новизна одержаних результатів. Основними науковими результатами дисертаційної роботи є методологічні положення і методичні рекомендації з оцінювання інвестиційної діяльності підприємств, в яких послідовно розкриваються базові поняття й елементи та застосовується комплексний підхід до оцінювання реальних інвестицій. Дисертантом отримано наукові результати, що становлять особистий внесок автора у розробку теми і виносяться на захист, а саме:

вперше:

  • розроблено методичні рекомендації з оцінювання ресурсозбереження як складової оцінювання інвестиційної діяльності підприємств, за якими аналізують ефективність інвестиційної діяльності за системою показників операційної, фінансової, інвестиційної ефективності; визначають рівень ефективності виробництва продукції через врахування сукупного впливу екстенсивних та інтенсивних факторів; розраховують рівень ефективності реалізації продукції та показники рівня ресурсозбереження;

удосконалено:

  • систему оцінювання інвестиційної діяльності підприємств у формі реальних інвестицій, яка об’єднує логічно пов’язані між собою і спрямовані на досягнення єдиної цілі етапи оцінювання. На відміну від існуючої, вона містить додатково такі етапи, як оцінювання інвестиційної стратегії; науково-технічне, маркетингове, інституційне, екологічне оцінювання інвестиційних проектів, а також передбачає три рівні оцінювання інвестиційної діяльності: 1 – ретроспективний; 2 – перспективний і 3 – оперативний, які відповідають різним фазам життєвого циклу інвестиційних проектів;

  • методичні рекомендації щодо визначення сумарного дисконтованого грошового потоку інвестиційного проекту, які порівняно з відомими дають змогу враховувати не тільки нерівномірність, а й сезонність їх розподілу. Такі рекомендації дають можливість удосконалити оцінку економічної ефективності інвестиційних проектів, а саме – забезпечити необхідну точність розрахунків завдяки врахуванню специфіки господарської діяльності енергетичних підприємств;

отримали подальший розвиток:

  • інвестиційний механізм підприємств, який охоплює сукупність методів і форм‚ джерел інвестицій‚ інструментів і важелів впливу на процес розробки та реалізації інвестиційних рішень підприємств, в якому, на відміну від існуючих, розкрито суть факторів інвестиційної активності підприємств, необхідність забезпечення управління їх інвестиційною діяльністю та висвітлено роль і місце оцінки інвестиційної діяльності. Визначено склад і зміст основних елементів механізму (правове регулювання, методичне і ресурсне забезпечення інвестиційної діяльності, управління інвестиційною діяльністю, мотиви ведення інвестиційної діяльності та фактори інвестиційної активності підприємств);

  • класифікація показників оцінки інвестиційної діяльності підприємств, яку систематизовано і доповнено ознакою “за рівнем визначення”. За цією ознакою виділено три групи показників – перспективні, оперативні і ретроспективні, які стосуються різних фаз життєвого циклу інвестиційних проектів, а також рівнів та етапів оцінювання інвестиційної діяльності підприємств;

  • методи оцінювання ризику і чутливості інвестиційних проектів, переваги яких над відомими полягають у визначенні рівня беззбитковості з урахуванням схеми позикового фінансування інвестиційних проектів, а також методичні рекомендації щодо визначення граничних значень основних показників інвестиційних проектів та їх меж чутливості, за якими їх розраховують на кожному інтервалі планування і враховують прогнозні зміни.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені методичні рекомендації з оцінювання інвестиційної діяльності можуть бути використані в практичній господарській діяльності енергетичних підприємств. Отримані результати дають змогу активізувати процес прийняття стратегічних управлінських рішень енергетичними підприємствами щодо інвестування ресурсозберігальних заходів з метою підвищення ефективності їх діяльності. Практична цінність наукових розробок дає змогу інвестиційному менеджменту підприємств застосовувати нові методи та інструменти оцінювання, планування, моделювання, чим удосконалити інвестиційний механізм підприємств. Результати дисертаційної роботи можуть бути використані також для розроблення програм державної підтримки діяльності підприємств і підготовки відповідних нормативно-правових актів України.

Розроблені методичні рекомендації з визначення сумарного дисконтованого грошового потоку інвестиційного проекту, аналізу ризиків інвестування та визначення показників ресурсозбереження знайшли практичне застосування на ЛМКП “Львівтеплоенерго” (довідка № 08 – 193 від 01.02.2005р.), „Галременерго” ВАТ „Західенерго” (акт № 002 – 357/1 від 24.05.2005р.) та Корпорації „Енергоресурс-інвест” (акт № 507/1 від 22.07.2005р.).

Окремі результати дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі Національного університету “Львівська політехніка” під час викладання дисциплін “Інвестиційний менеджмент”, „Фінансовий менеджмент”, „Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємства”, „Управління банківською діяльністю”, а також виконання курсових та випускних кваліфікаційних робіт студентами спеціальності „Менеджмент організацій” (довідка № 68 – 14 – 561 від